Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
Файл[Filter]
Скица[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
814127.1.2017 г.Частна1,134/19,12 кв.м. (едно цяло сто тридесет и четири квадратни метра от деветнадесет квадратни метра и дванадесет дециметра) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 63427.4.4886.1.101 (шестдесет и три хиляди, четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, четири хиляди осемстотин осемдесет и шест, точка, едно, точка сто и едно ), представляващ апартамент (стая на домсъвета) със застроена площ 19.12 кв.м (деветнадесет квадратни метра и дванадесет дециметра ) на етаж 1 (едно) във вход 5 ( пет), намиращ се в сграда №1 (едно), на ул.'Борисова' №120 ( сто и двадесет), в ж.б. 'Г.Димитров' разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.4886 ( шестдесет и три хиляди, четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, четири хиляди осемстотин осемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед РД-18-18 от 16.05.2007 г.на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър и 0.013 % ( нула цяло нула тринадесет процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.Гр. Русе, Община Русе, ул. 'Борисова' №120, вх.5, ет.1съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.4886.1.100 под обекта: няма над обекта: 63427.2.4886.1.104Не  
815119.1.2017 г.Частнанезастроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 4034 кв.м. (четири хиляди тридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията7 урбанизирана и начин на трайно ползване: за съоръжение на топлофикационен проводобласт Русе, община Русе, гр. Русе ПИ с идентификатор 63427.8.20763427.8.206, 63427.8.205, 63427.8.460, 63427.8.208, 63427.8.204, 63427.8.802Не  
814018.1.2017 г.ПубличнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.147.268 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто четиридесет и седем точка двеста шестдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 4 895 кв.м. (четири хиляди осемстотин деветдесет и пет квадратни метра) в землището на град Русе, местност 'Свирчовица', трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, трета категория при неполивни условия.гр. Русе, Община Русе, Област Русе в землище на гр. Русе, м. 'Свирчовица' имот с идентификатор 63427.147.268Поземлени имоти с идентификатори: 63427.147.265, 63427.147.267, 63427.147.275, 63427.179.66 и 63427.147.269НеСвали файла 
814918.1.2017 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 63427.1.231 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, двеста тридесет и едно), с площ 1416 кв.м. (хиляда четиристотин и шестнадесет квадратни метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.област Русе, община Русе, гр. Русе бул. 'Родина' №41 ПИ с идентификатор 63427.1.23163427.1.272, 63427.1.232НеСвали файла 
815018.1.2017 г.ЧастнаЗастроен урегулиран поземлен имот I (едно римско), в кв.64, с площ 890 кв.м (осемстотин и деветдесет квадратни метра), съгласно действащия регулационния план на с. Сандрово, одобрен със заповед №60/22.05.1992 г. на Община гр.. Сливо поле, с предназначение за жилищно застрояванеОбщина Русе, село Сандрово, УПИ -I, кв. 64УПИ VIII, улица,УПИ IIНе  
814711.1.2017 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2280 /петстотин и три точка две хиляди двеста и осемдесет/, с площ 440 кв.м. /четиристотин и четиридесет квадратни метра/, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, начин на трайно ползване - за земеделски труд и отдих; V /пета/ категория по плана на новообразуваните имоти на местност 'Дрибак 1,2' с. Николово, Община Русе, одобрен със Заповед № 383/16.03.2000 г. на Кмета на Община Русе, находящ се в землище на с. Николово, Община Русе, местност 'Дрибак 1,2'/едно запетая две/.с. Николово,Община Русе, Област Русе землище на с. Николово, местност 'Дрибак 1,2' имот №503.2280, ЕКАТТЕ 51679Поземлени имоти с №№ 503.2281, 503.2283, 503.7092, 503.2279НеСвали файла 
814811.1.2017 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2283 /петстотин и три точка две хиляди двеста осемдесет и три/, с площ 504 кв.м. /петстотин и четири квадратни метра/, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, начин на трайно ползване - за земеделски труд и отдих; V /пета/ категория по плана на новообразуваните имоти на местност 'Дрибак 1,2' с. Николово, Община Русе, одобрен със Заповед № 383/16.03.2000 г.на Кмета на Община Русе, находящ се в землище на с. Николово, Община Русе, местност 'Дрибак 1,2'/едно запетая две/.с. Николово,Община Русе, Област Русе землище на с. Николово, местност 'Дрибак 1,2' имот №503.2283, ЕКАТТЕ 51679Поземлени имоти с №№ 503.2282, 503.2284, 503.7092, 503.2280НеСвали файла 
814410.1.2017 г.ПубличнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №000390 /номер нула, нула, нула, три, девет, нула/, с площ от 654 кв.м. /шестстотин петдесет и четири квадратни метра/ в землището на с. Николово, Община Русе, местност 'Пундев баир', начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - пета. Имотът е образуван от имот №000357 /номер нула, нула, нула, три, пет, седем/ след разделянето му.с. Николово, Община Русе, Област Русе землище на с.Николово, м. 'Пундев баир' имот № 000390, ЕКАТТЕ 51679Имоти с №№ 000393, 000413, 177010НеСвали файла 
814510.1.2017 г.ПубличнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №000392 /номер нула, нула, нула, три, девет, две/, с площ от 944 кв.м. /деветстотин четиридесет и четири квадратни метра/ в землището на с. Николово, Община Русе, местност 'Пундев баир', начин на трайно ползване: Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - пета. Имотът е образуван от имот №000357 /номер нула, нула, нула, три, пет, седем/ след разделянето му.с. Николово, Община Русе, Област Русе землище на с.Николово, м. 'Пундев баир' имот № 000392, ЕКАТТЕ 51679Имоти с №№ 000393, 177012, 177016, 000365НеСвали файла 
814610.1.2017 г.ПубличнаПоземлен имот №000239 (нула, нула, нула, двеста тридесет и девет), с прощ 1014 кв.м.(хиляда и четиринадесет квадратни метра), съгласно картата на възстановената собственост в землището с. Червена вода с ЕКАТТЕ 80460, община Русе, с начин на трайно ползване: пасище, мера и категория на земята при неполивни условия: IV.област Русе, община Русе, с.Червена вода местност 'Гьола' поземлен имот №000239поземлени имоти: №000240, №000773, №000708НеСвали файла 
814309.1.2017 г.ЧастнаДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - ХИЖА 01 /нула, едно/, със застроена площ 150 кв. м./ сто и петдесет квадратни метра/, състояща се от сутерен, първи и втори етажи, с предназначение: хижа, заслон, бунгало, построена през 1961 г. в поземлен имот № 000497 /нула, нула, нула, четиристотин деветдесет и седем/ по картата на възстановената собственост, землище на с. Николово, Община Русе.Област Русе, Община Русе, землище на с. Николово ЕКАТТЕ 51679 Поземлен имот №000497Поземлени имоти: №000749, №000498НеСвали файла 
814206.1.2017 г.ЧастнаПИ с идентификатор 63427.2.1187 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка хиляда сто осемдесет и седем/ с площ 55 кв.м. /петдесет и пет кв.м./ по Кадастралната карта на гр. Русе, с начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 м./ и построената в него сграда с идентификатор 63427.2.1187.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка хиляда сто осемдесет и седем точка едно/ със застроена площ 33 кв.м. /тридесет и три кв.м./, едноетажна, с предназначение-друг вид сграда за обитаване.гр. Русе, Община Русе, Област Русе ул. 'Свети Димитър Басарбовски' ПИ с идентификатор 63427.2.1187 Номер по предходен план: 1187ПИ с идентификатори 63427.2.1188, 63427.2.1231 и 63427.3.253НеСвали файла 
813905.1.2017 г.ПубличнаСГРАДА 52235.502.1055.1 /пет две две три пет точка пет нула две точка едно нула пет пет точка едно/, с площ 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, с предназначение: сграда на транспорта, брой етажи 1 /един/, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 2583 от 16.07.1991 г. на Община Русе.Сградата попада в поземлен имот 502.1055 /пет нула две точка едно нула пет пет/.Област Русе, Община Русе, с. Ново село, ул. 'Трети март' № 22, ЕКАТТЕ:52235По регулационен план: на север - УПИ IX-537; на изток - ул. 'Св. св. Кирил и Методий'; на юг - ул. 'Трети март'; на запад - УПИ X -538.Не  
813821.12.2016 г.ПубличнаЗастроен урегулиран поземлен имот I - спортен терен (едно римско), в кв. 74, с площ 38 284 00 кв.м. (тридесет и осем хиляди двеста осемдесет и четири квадратни метра), съгласно действащия регулационния план на с. Сандрово, одобрен със заповед №60/22.05.1992 г. на Община гр.. Сливо поле, заедно с изградената в имота сграда №65348.501.829.1, с предназначение: друг вид обществена сграда, със застроена площ 111 кв.м. ( сто и единадесет квадратни метра).Община Русе, село Сандрово , УПИ - I спортен терен, кв. 74501.947, 501.923Не  
813714.12.2016 г.ЧастнаСграда №3 - едноетажна масивна със застроена площ от124 кв.м. (сто двадесет и четири квадратни метра), с предназначение: ресторант и сграда №4 - едноетажна със застроена площ от 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), с предназначение: сграда с друго предназначение, изградени в общински поземлен имот №000541 (нула, нула, нула, петстотин четиридесет и едно) по картата на възстановената собственост на с. Николово, община Русе, находящ се в землището на с. Николово, местност 'Текето', община Русе, предмет на АЧОС №7553/16.10.2015 год.област Русе, община Русе, с. Николово, местност 'Текето' поземлен имот №000541Поземлени имоти: №000755, №000754, №000757, №000735, №000520, №000544, №000520, №000756.НеСвали файла 
813609.12.2016 г.ЧастнаИмот № 039114 /тридесет и девет хиляди сто и четиринадесет/ с площ 1,470 дка /едно цяло четиристотин и седемдесет дка/ в землището на с. Червена вода, мест. 'Коцева чешма', с начин на трайно ползване-лозе, категория на земята при неполивни условия-трета.Землището на с. Червена вода Област Русе, Община Русе мест. 'Коцева чешма' имот № 039114Имот № 000631-полски път Имот № 039113-лозе Имот № 039105-лозе Имот № 039115-лозеНеСвали файла 
813508.12.2016 г.ЧастнаНЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. от ИД на АК, Поземлен имот с идентификатор 63427.8.232 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, двеста тридесет и две/, с площ 4 277 кв.м. /четири хиляди двеста седемдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, а по регулационен план представляващ УПИ VI-572 /урегулиран поземлен имот, шест римско, тире, петстотин седемдесет и две арабско/ по плана на гр. Русе, Източна промишлена зона, одобрен със Заповед РД 01-711/07.03.2016г. за ИПР, ПЗ на Кмета на Община Русе.Област Русе, Община Русе, гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. 'Иван Ведър' № 5, ПИ с идентификатор 63427.8.232.По кададастрална карта: ПИ 63427.8.933; ПИ 63427.8.1077; ПИ 63427.8.234; ПИ 63427.8.977, ПИ 63427.8.934, ПИ 63427.8.226, ПИ 63427.8.937.Не  
813408.11.2016 г.ЧастнаЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.453 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три/, с площ от 85210 кв.м. /осемдесет и пет хиляди двеста и десет квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес в гр. Русе, ул. 'Кап. Райчо Николов' №44 /номер четиридесет и четири арабско/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Разсадник, заедно с построените върху него сгради, както следва: 1.Сграда с идентификатор 63427.3.453.1 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка едно/, със застроена площ 516 кв.м. /петстотин и шестнадесет квадратни метра/, на един етаж, масивна, производствена, построена 1965 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 2.Сграда с идентификатор 63427.3.453.2 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка две/, със застроена площ 307 кв.м. /триста и седем квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция, състояща се от работилници и гараж, построена 1985 г., с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 3.Сграда с идентификатор 63427.3.453.3 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка три/, със застроена площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, на един етаж, масивна, КПП, построена 1991 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;4.Сграда с идентификатор 63427.3.453.4 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка четири/, със застроена площ 406 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра/, на един етаж, метално хале, палмариум, построена 1986 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 5. Сграда с идентификатор 63427.3.453.5 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка пет/, със застроена площ 327 кв.м. /триста двадесет и седем квадратни метра/, на един етаж, масивна, административно-битова, построена 1963 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 6. Сграда с идентификатор 63427.3.453.6 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка шест/, със застроена площ 199 кв.м. /сто деветдесет и девет квадратни метра/, на един етаж, метално хале, построена 1983 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 7. Сграда с идентификатор 63427.3.453.7 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка седем/, със застроена площ 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/, на един етаж, топла връзка, построена 1983 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 8. Сграда с идентификатор 63427.3.453.8 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка осем/, със застроена площ 307 кв.м. /петстотин и шестнадесет квадратни метра/, на един етаж, метално хале, построена 1983 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 9. Сграда с идентификатор 63427.3.453.9 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка девет/, със застроена площ 732 кв.м. /седемстотин тридесет и два квадратни метра/, на един етаж, масивна, цех за плочи, построена 1983 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 10.Сграда с идентификатор 63427.3.453.10 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка десет/, със застроена площ 370 кв.м. /триста и седемдесет квадратни метра/, на един етаж, масивна, котелно помещение, построена 1977 г., с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 11.Сграда с идентификатор 63427.3.453.11 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка единадесет/, със застроена площ 99 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/, на един етаж, масивна, административна, построена 1963 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 12.Сграда с идентификатор 63427.3.453.12 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка дванадесет/, със застроена площ 55 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, на един етаж, масивна, склад-растителна защита, построена 1977 г., с предназначение:Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 13. Сграда с идентификатор 63427.3.453.13 / шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин петдесет и три точка тринадесет/, със застроена площ 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, на един етаж, построена 1977 г., с предназначение:Сграда за енергопроизводство.Област Русе, Община Русе, гр.Русе ул. 'Капитан Райчо Николов' №44 Имот с идентификатор 63427.3.453 по кадастралната карта на гр. РусеПИ: 63427.3.509, 63427.3.508, 63427.3.505, 63427.3.504, 63427.3.454, 63427.3.324, 63427.3.742, 63427.3.456, 63427.3.450НеСвали файла 
813303.11.2016 г.ПубличнаПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.495 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка четиристотин деветдесет и пет/, с площ от 922 кв.м. /деветстотин двадесет и два квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. 'Трети март', с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.Област Русе, Община Русе, гр.Русе бул. 'Трети март' Имот с идентификатор 63427.3.495 по кадастралната карта на гр. РусеПоземлени имоти с идентификатори: 63427.3.496, 63427.3.480, 63427.3.494, 63427.3.493НеСвали файла 
812902.11.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.3.502 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 43746 кв.м. /четиридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и шест квадратни метра/ в землището на гр. Русе, местност 'Лагера', трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Разсадник.Област Русе, Община Русе, гр.Русе Местност 'Лагера' Имот с идентификатор 63427.3.502 Номер по преходен план: 000039Поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.480, 63427.3.493, 63427.3.494, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491,63427.3.488, 63427.3.531, 63427.3.492 и 63427.3.324НеСвали файла 
813002.11.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.3.505 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 13882 кв.м. /тринадесет хиляди осемстотин осемдесет и два квадратни метра/ в землището на гр. Русе, местност 'Лагера', трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: РазсадникОбласт Русе, Община Русе, гр.Русе Местност 'Лагера' Имот с идентификатор 63427.3.505 Номер по преходен план: 000050Поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.507, 63427.3.504, 63427.3.453 и 63427.3.508НеСвали файла 
813102.11.2016 г.ЧастнаЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ XI - 1085 /единадесет римско, тире, хиляда и осемдесет и пет арабско/ в кв.61 /квартал шестдесет и едно/ с площ от 844 кв.м. /осемстотин четиридесет и четири квадратни метра/, съгласно регулационния план на гр.Мартен, община Русе. Съгласно стар, недействащ план от 1964 г.имотът е парцел IX (девет римско) в кв. 79 (квартал седемдесет и девет), имот 717 (седемстотин и седемнадесет арабско).Област Русе, Община Русе, гр. Мартен ЕКАТТЕ: 47336 УПИ XI-1085, кв.61Имоти с №№ 0.1090, 0.1086, 0.7058, 0.7055НеСвали файла 
813202.11.2016 г.ЧастнаЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ XII - 1085 /дванадесет римско, тире, хиляда и осемдесет и пет арабско/ в кв.61 /квартал шестдесет и едно/ с площ от 855 кв.м. /осемстотин петдесет и пет квадратни метра/, съгласно регулационния план на гр.Мартен, община Русе. Съгласно стар, недействащ план от 1964 г.имотът е парцел X (десет римско) в кв. 79 (квартал седемдесет и девет), имот 717 (седемстотин и седемнадесет арабско).Област Русе, Община Русе, гр. Мартен ЕКАТТЕ: 47336 УПИ XII-1085, кв.61Имоти с №№ 0.1090, 0.1086, 0.7058, 0.7055НеСвали файла 
812425.10.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.3.503 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 10719 кв.м. /десет хиляди седемстотин и деветнадесет квадратни метра/ в землището на гр. Русе, местност 'Лагера', трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Разсадник.Област Русе, Община Русе, гр.Русе Местност 'Лагера' Имот с идентификатор 63427.3.503 Номер по преходен план: 000782Поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.648, 63427.3.500, 63427.3.502 и 63427.3.504НеСвали файла 
812525.10.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.3.509 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 20288 кв.м. /двадесет хиляди двеста осемдесет и осем квадратни метра/ в землището на гр. Русе, местност 'Лагера', трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Разсадник.Област Русе, Община Русе, гр.Русе Местност 'Лагера' Имот с идентификатор 63427.3.509 Номер по преходен план: 000049Поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.521, 63427.3.508, 63427.3.453 и 63427.3.450НеСвали файла 
812625.10.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.3.517 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 5627 кв.м. /пет хиляди шестстотин двадесет и седем квадратни метра/ в землището на гр. Русе, местност 'Лагера', трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Разсадник.Област Русе, Община Русе, гр.Русе Местност 'Лагера' Имот с идентификатор 63427.3.517 Номер по преходен план: 000046Поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.520, 63427.3.521 и 63427.3.450НеСвали файла 
812725.10.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.3.522 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 31242 кв.м. /тридесет и една хиляди двеста четиридесет и два квадратни метра/ в землището на гр. Русе, местност 'Лагера', трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Разсадник.Област Русе, Община Русе, гр.Русе Местност 'Лагера' Имот с идентификатор 63427.3.522 Номер по преходен план: 000045Поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.520, 63427.3.504 и 63427.3.521НеСвали файла 
812825.10.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.3.524 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка три точка петстотин двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 8701 кв.м. /осем хиляди седемстотин и един квадратни метра/ в землището на гр. Русе, местност 'Лагера', трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Разсадник.Област Русе, Община Русе, гр. Русе Местност 'Лагера' Имот с идентификатор 63427.3.524 Номер по преходен план: 000043Поземлени имоти с идентификатори: 63427.3.523, 63427.3.520НеСвали файла 
812111.10.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.222.24 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка двеста двадесет и две точка двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 1 103 кв.м. (хиляда сто и три квадратни метра) в землището на град Русе, местност 'Нови места', трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, шеста категория при неполивни условия.гр. Русе, Община Русе, Област Русе в землище на гр. Русе, м. 'Нови места' имот с идентификатор 63427.222.24 (номер по предходен план: 043024)Поземлени имоти с идентификатори: 63427.221.35, 63427.222.23, 63427.222.3 и 63427.222.25НеСвали файла 
812211.10.2016 г.ЧастнаЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.188.20 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто осемдесет и осем точка двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 4 914 кв.м. (четири хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра) в землището на град Русе, местност 'Чернейца', трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия.гр. Русе, Община Русе, Област Русе в землище на гр. Русе, м. 'Чернейца' имот с идентификатор 63427.188.20 (номер по предходен план: 009015)Поземлени имоти с идентификатори: 63427.189.33, 63427.188.19 и 63427.188.14НеСвали файла 
812311.10.2016 г.Частна294,12/937 кв.м. (двеста деветдесет и четири цяло и дванадесет от деветстотин тридесет и седем квадратни метра) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.347 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, триста четиридесет и седем/, целия с площ от 937 кв.м. (деветстотин тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед КД-18-18/16.05.2007 г., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/, а по регулационен план одобрен със Заповед 3046/04.08.2003 г. за ИПР, представляващ, поземлен имот 347 /триста четиридесет и седем/ от кв. 142 /сто четиридесет и две/, с адрес на имота: гр. Русе, ул. 'Неофит Бозвели' № 12.Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. 'Неофит Бозвели' № 12, ПИ с идентификатор № 63427.2.347.Поземлени имоти: № 63427.2.306, № 63427.2.348, № 63427.2.319, № 63427.2.351, № 63427.2.281.Не  
812005.10.2016 г.ЧастнаЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.439 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, четиристотин тридесет и девет), с площ 1690 кв.м. (хиляда шестстотин и деветдесет квадратни метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ урегулиран позамлен имот I-439 (едно римско, тире, четиристотин тридесет и девет арабско), кв.104 (сто и четири), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: средно застрояване.област Русе, община Русе, град Русе ул. 'Николаевска ' №1 ПИ с идентификатор 63427.2.43963427.2.440, 63427.2.64, 63427.2.63, 63427.2.437, 63427.2.5629.НеСвали файла 
811728.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ IХ-1329 (девет римско, тире, хиляда триста двадесет и девет арабско/ - за озеленяване и инфраструктура, с площ от 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, община Русе.Област Русе, Община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ IХ-1329, кв.108УПИ VI от квартал 108, УПИ IV от квартал 108, улицаНеСвали файла 
811828.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ Х-1333 (десет римско, тире, хиляда триста тридесет и три арабско/ - за озеленяване и техническа инфраструктура, с площ от 1546 кв.м. /хиляда петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, Община Русе.Област Русе, Община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ Х-1333, кв.108УПИ VIII от квартал 108, улица, УПИ III от квартал 108, УПИ II от квартал 108, УПИ VI от квартал 108, УПИ VII от квартал 108НеСвали файла 
811928.9.2016 г.ЧастнаНЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.5.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. от ИД на АГКК, /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, пет, точка, четиристотин и двадесет/, с площ 255 кв.м. /двеста петдесет и пет квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/, а по регулационен план одобрен със Заповед 2860/17.05.2002г. за ПУР, представляващ, поземлен имот 420 /четиристотин и двадесет/ от кв. 728 /седемстотин двадесет и осем.Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. 'Лозен Планина' № 30, кв. 'Родина 1 и 2', ПИ с идентификатор 63427.5.420 по АГКК.По кададастрална карта: ПИ 63427.5.419; ПИ 63427.5.422; ПИ 63427.5.421; ПИ 63427.5.397; По регулационен план - север - ул. 'Лозен планина'; изток - ПИ 63427.5.421; на юг - ПИ 63427.5.422; запад - ПИ 63427.5.419.НеСвали файла 
811427.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ VI-1330 (шест римско, тире, хиляда триста и тридесет арабско/, отреден за обществено застрояване, с площ от 1189 кв.м. /хиляда сто осемдесет и девет квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, община РусеОбласт Русе, Община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ VI-1330, кв.108улица, УПИ IX от квартал 108, УПИ IV от квартал 108, УПИ X от квартал 108, УПИ VII от квартал 108НеСвали файла 
811527.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ VII-1331 (седем римско, тире, хиляда триста тридесет и едно арабско/, отреден за обществено застрояване, с площ от 1082 кв.м. /хиляда осемдесет и два квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, община Русе.Област Русе, Община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ VII-1331, кв.108УПИ X от квартал 108, УПИ VIII от квартал 108, улица, УПИ VI от квартал 108НеСвали файла 
811627.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ VIII-1332 (осем римско, тире, хиляда триста тридесет и две арабско/, отреден за обществено застрояване, с площ от 905 кв.м. /деветстотин и пет квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, община Русе.Област Русе, Община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ VIII-1332, кв.108УПИ X от квартал 108, УПИ VII от квартал 108, улицаНеСвали файла 
810926.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ I-1328 (едно римско, тире, хиляда триста двадесет и осем арабско/ - за озеленяване, с площ от 1785 кв.м. /хиляда седемстотин осемдесет и пет квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/,съгласно плана на с.Тетово, община РусеОбласт Русе, община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ I-1328, кв.108УПИ IV от кв.108, УПИ II от кв.108, улицаНеСвали файла 
811026.9.2016 г.ПубличнаУрегулиран поземлен имот, представляващ УПИ III-1334 (три римско, тире, хиляда триста тридесет и четири арабско/, отреден за водни течения и басейни, с площ от 7504 кв.м. /седем хиляди петстотин и четири квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, община Русе и изградения в него плувен басейн със застроена площ от 288 кв.м. (двеста осемдесет и осем квадратни метра)Област Русе, община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ III-1334, кв.108улица, УПИ V от квартал 108, улица, УПИ X от квартал 108, УПИ II от квартал 108НеСвали файла 
811126.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ IV-1322 (четири римско, тире, хиляда триста двадесет и две арабско/, отреден за обществено застрояване, с площ от 1134 кв.м. /хиляда сто тридесет и четири квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, община РусеОбласт Русе, Община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ IV-1322, кв.108УПИ VI от квартал 108, УПИ IX от квартал 108, улица, УПИ I от квартал 108, УПИ II от квартал 108НеСвали файла 
811226.9.2016 г.ПубличнаНезастроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ V-1335 (пет римско, тире, хиляда триста тридесет и пет арабско/ - за озеленяване и инфраструктура, с площ от 6631 кв.м. /шест хиляди шестстотин тридесет и един квадратни метра/, в кв.108 /квартал сто и осем/, съгласно плана на с.Тетово, община Русе.Област Русе, Община Русе, с.Тетово ЕКАТТЕ: 72357 УПИ V-1335, кв.108УПИ III от квартал 108, улицаНеСвали файла 
811326.9.2016 г.ЧастнаЗастроен поземлен имот № 504.1454 /петстотин и четири точка хиляда четиристотин петдесет и четири/ с площ 317 кв.м. /триста и седемнадесет кв.м./, с начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс и построената в него сграда № 504.1454.1 /петстотин и четири точка хиляда четиристотин петдесет и четири точка едно/ със застроена площ 31 кв.м. /тридесет и един кв.м./, едноетажна, паянтова, жилищна-еднофамилна.с. Червена вода, Община Русе, Област Русе ПИ № 504.1454 /стар идентификатор-УПИ I-863 в кв. 79/ПИ №№ 504.1644, 504.1453, 504.1650, 504.1455 и 504.1650Не  
810816.9.2016 г.ЧастнаЗастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2124 (шестдесет и три хиляди, чeтиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, две хиляди сто двадесет и четири) а по регулационния план на град Русе ПИ 2124 в кв. 601,трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ от 250 кв.м. (двеста и петдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед РД -18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АКОбщина Русе, град Русе, ул. 'Йосиф Дайнелов'№51гр. Русе община РусеНа север:улица 63427.4.2614 На изток: УПИ 63427.4.2121 На юг: УПИ 63427.4.2122, 63427.4.2123, 63427.2126; На запад:63427.4.2125НеСвали файла 
810614.9.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 63427.5.1226 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка пет точка хиляда двеста двадесет и шест/ с площ 544 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Съгласно действащ регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ ІII-1178 /три римско тире хиляда сто седемдесет и осем арабско/ в кв.772 /седемстотин седемдесет и две/, с административен адрес: гр.Русе, бул. 'България'.гр. Русе, община Русе, област Русе бул. 'България' Имот с идентификатор 63427.5.1226 по кадастралната карта на гр. РусеПИ с идентификатори: 63427.1177, 63427.5.1225, 63427.5.1194, 63427.5.1227, 63427.5.1027, 63427.5.1028, 63427.5.1166НеСвали файла 
810714.9.2016 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 63427.6.379 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка шест точка триста седемдесет и девет/ с площ 1475 кв.м. /хиляда четиристотин седемдесет и пет квадратни метра/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Съгласно действащ регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ І-2 /едно римско тире две арабско/ в кв.922 /деветстотин двадесет и две/, с административен адрес: гр.Русе, кв. 'Чародейка-Г-север', ул. 'Опълченска'.гр. Русе, община Русе, област Русе кв'Чародейка-Г-север', ул. 'Опълченска' Имот с идентификатор 63427.6.379 по кадастралната карта на гр. РусеПИ с идентификатори: 63427.5.1198, 63427.6.378, 63427.6.21, 63427.6.380НеСвали файла 
810508.9.2016 г.ПубличнаПоземлен имот №000216 (нула, нула, нула, двеста и шестнадесет), с площ 60 551 кв.м. (шестдесет хиляди петстотин петдесет и един квадратни метра), съгласно картата на възстановената собственост на землището на с. Червена вода с ЕКАТТЕ 80460, община Русе, с начин на трайно ползване:пасище, мера и категория на земята при неполивни условия: III.област Русе, община Русе, с. Червена вода, местност 'Седлото', поземлен имот №000216Поземлени имоти:№187010, №000020, №000670, №000455, №187003, №187004, №187011НеСвали файла 
810330.8.2016 г.ЧастнаНезастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5349(шестдесет и три хиляди, чeтиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди триста четиридесет и девет) а по регулационния план на град Русе УПИ XX-5349 (двадесет римско тире пет хиляди триста четиридесет и девет) кв. 196,трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект,комплекс, с площ от 479 кв.м. (четиристотин седемдесет и девет квадратни метра). по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед РД -18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АКОбщина Русе, град Русе, ул. 'Шести септември'.На север: УПИ 63427.2.2157; 63427.2.2177 На Запад: улица 63427.2.2154 На изток: улица 63427.2.2255 На юг: улица 63427.2.2155Не Посети връзката
810430.8.2016 г.ЧастнаЗастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.2832 (шестдесет и три хиляди, чeтиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди осемстотин тридесет и две) а по регулационния план на град Русе УПИ V-2832 ( пет римско тире две хиляди осемстотин тридесет и две) в кв. 133,трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ от 215 кв.м. (двеста и петнадесет квадратни метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед РД -18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, заедно с изградените в него сгради: 1. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.2.2832.1 (шестдесет и три хиляди, чeтиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди осемстотин тридесет и две, точка, едно), с предназначение : друг вид сграда за обитаване, с площ 113 кв.м. (сто и тринадесет квадратни метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед РД -18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АК. 2. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.2.2832.2 (шестдесет и три хиляди, чeтиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди осемстотин тридесет и две, точка, две), с предназначение : друг вид сграда за обитаване, с площ 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед РД -18-18/16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АК.Община Русе, град Русе, ул. 'Стефан Стамболов' №5На север: УПИ 63427.2.2831 На изток: УПИ 63427.2.2834 На юг: УПИ 63427.2.2833 На запад: улица 63427.2.3044НеСвали файлаПосети връзката
810224.8.2016 г.ЧастнаПИ № 504.1455 /петстотин и четири точка хиляда четиристотин петдесет и пет/ с площ 406 кв.м. /четиристотин и шест кв.м./, с начин на трайно ползване-за друг обществен обект, комплекс и построената в него сграда № 504.1455.1 /петстотин и четири точка хиляда четиристотин петдесет и пет точка едно/ със застроена площ 110 кв.м. /сто и десет кв.м./, едноетажна, масивна, сграда за търговия.с. Червена вода Община Русе, Област Русе ПИ № 504.1455ПИ №№ 504.1454 и 504.1650НеСвали файла 
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
161
162
163
Next
[Condition]Създай филтър