www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Наредба № 22 за осъществяване на публично - частни партньорства

НАРЕДБА
№ 22
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА

(Настоящата наредба е приета на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, във връзка
с чл. 76, ал. 3 от АПК, с Решение № 730 по Протокол № 35/
10.12.2009 г. на Общински съвет - Русе)Глава 1 Основни положения

Раздел 1 Предмет и цел

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат обществени отношения от местно значение, неуредени от нормативни актове от по-висока степен, касаещи правилата и процедурите за избор на партньор при осъществяване на публично-частни партньорства в Община Русе.

          (2) Целта на настоящата наредба на Община Русе е:
           1. Да регламентира участието на частни партньори в
дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и публични услуги.

           2. Да осигури рамка за вземане на решения в съответствие с най-добрата стойност на вложените средства, при спазване на обществената полза и частния интерес.

           3. Да гарантира прозрачност, последователност и ефективност в дейността на Община Русе при оценката, разработката и изпълнението на проекти за публично частно партньорство.

Чл. 2. Настоящата наредба регламентира форми на ПЧП извън концесиите, които са обект на специална законова уредба.

Раздел 2 Термини и определения

Чл. 3. (1) За целите на тази наредба се приема следнатадефиниция за публично-частно партньорство (ПЧП): дългосрочно договорно отношение между Община Русе и частни субекти за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфрастрктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите чрез оптимално разпределение на ресурси и рискове.

          (2) Основна характеристика на ПЧП е разпределението на:
           1. услуги, традиционно предоставяни от публичния сектор, като основните услуги остават ангажимент на общината, а спомагателните услуги и управлението на активите се пре-
хвърлят към частния сектор;
           2. ресурси, включително активи, финансови и други ресурси. Общината като публичен партньор може да предостави определени необходими дълготрайни активи, които вече притежава, докато частният партньор осигурява необходимите инвестиции, проектиране, знания и опит в строителството и експлоатацията и т.н.;
           3. рискове, включително строителни, експлоатационни, финансови и др. Основно предимство на ПЧП е възможността за прехвърляне на значителни рискове от общината към частния сектор;
           4. възнаграждения под формата на такси, плащания и компенсации между общината и частния партньор или между частния партньор и потребителите при следните варианти:
               - Община Русе плаща на частния партньор за доставката на услугата;
               - частният партньор събира такси или приходи от предоставянето на услугата директно от ползвателите;
               - комбинация от предишните два.

Чл. 4. Основните предимства на публично-частното партньорство се дефинират по следния начин:
               - общината като партньор се фокусира върху резултатите, използвайки опита, иновативността и познанията на частния сектор;
               - възможност за развитието на големи проекти без значителни начални разходи с бюджетни средства;
               - доставката на публични услуги се извършва в по-кратки срокове;
               - адекватното структуриране на плащанията по ПЧП договора позволява планирането на конкретни бюджетни разходи в дългосрочен период;
               - общината прехвърля значителни рискове (например строителни рискове, финансови рискове, експлоатационни рискове и други) към частния сектор;
               - общината заплаща за предоставената услуга когато тя е налична.

Раздел 3 Принципи

Чл. 5. Сътрудничеството между Община Русе и частните партньори се основават на принципите на равнопоставеност, прозрачност, пропорционалност, взаимно зачитане, защита на публичния интерес, защита на правата и интересите на частно-правните субекти, свобода на конкуренцията, закрила на околната среда и устойчиво развитие.

           (1) Принцип на равнопоставеност: Всеки от участниците в процедурите по иницииране и осъществяване на публично-частното партньорство има равна възможност да упражнява предоставените му по тази наредба права. Забраняват се всички форми на пряка или непряка дискриминация по смисъла на Закона за защита от дискриминация.

           (2) Принцип на публичност и прозрачност: Община Русе се задължава да оповести публично намерението си за откриване на процедура за осъществяване на публично-частно партньорство, за да осигури прозрачност и граждански контрол.

           (3) Принцип на пропорционалност: Всички действия на Община Русе трябва да са необходими и подходящи за постигане на съответните цели по конкретните процедури и да създават оптимални условия и минимални затруднения за осъществяване на дейностите чрез публично-частно партньорство. При избора на частен партньор Община Русе няма право да поставя изисквания от техническо, професионално или финансово естество, които не съответстват на целите на конкретния проект.

           (4) Принцип на защита на публичните интереси: При избор на частен партньор се вземат предвид:
               1. нуждата от финансиране на проекта и нуждата от намаляване на финансовата тежест за общината;
               2. нуждата от подобряване на услугите;
               3. нуждата от използване на специализирани знания (ноу-хау).

           (5) Принцип на защита на частните интереси: Всички действия на Община Русе трябва да бъдат мотивирани и да дават възможност за защита по реда на тази наредба на частнo-правните субекти, участващи в публично-частно партньорство.

           (6) Принцип на свободна конкуренция: Конкуренцията трябва да се осъществява при условия на равнопоставеност и прилагане на еднакви правила за всички участници в процедурите по публично-частно партньорство.

           (7) Принцип за закрила на околната среда и устойчиво развитие: Недопустимо е осъществяване и изпълнение на публично-частно партньорство при опасност за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

Глава 2 Приложно поле на ПЧП

Раздел 1 Области на приложение на ПЧП

Чл. 6. (1) Публично-частното партньорство може да бъде осъществено по реда на тази наредба, ако кумулативно са спазени изискванията по следните точки:
               1. дейностите, които ще се осъществяват с публично-частното партньорство, традиционно са в сферата на компетентност на общината по силата на закон или договор;
               2. частният партньор поема значителна част от риска за финансиране и осъществяване на дейностите, извършвани чрез публично-частното партньорство;
               3. налице e съществен принос за обществения интерес. Съществен принос за обществения интерес е налице, когато ще бъдат спестени разходи на публичните партньори и/или ще бъде осигурен по-висок стандарт на предлаганите услуги или извършваните дейности;
               4. средствата за финансирането на дейностите, осъществявани чрез публично-частно партньорство, които се поемат от общината, бъдат планирани за тази цел в бюджета на общината за съответната година.
           (2) При определяне на размера на финансирането от
страна на общината на дейностите, осъществявани чрез пу-
8
блично-частно партньорство, общинският съвет взема пред-
вид:
1. разходите за покриване на задълженията на общината
по сключените и планираните за съответната година договори
за публично-частно партньорство, включително разходите за
плащания към частните партньори;
2. разходите, произтичащи от спиране на изпълнението,
изменение и/или прекратяване на договори за публично-
частно партньорство за съответната година.
Раздел 2 Форми на ПЧП
Чл. 7. С оглед на участието на частния партньор в
проект, който се реализира по пътя на ПЧП, формите на ПЧП
биват:
1. Договор за управление: Общината предоставя инфра-
структура за управление и експлоатация.
2. Строителство – експлоатация – прехвърляне: Общи-
ната изготвя проекта, а частният партньор изгражда необходи-
мата инфраструктура, която в края на периода се прехвърля на
Общината.
3. Строителство – прехвърляне – експлоатация: Общи-
ната става собственик на инфраструктурата от самото начало
на договора.
4. Строителство – притежание – експлоатация: Няма
задължение за прехвърляне на собствеността върху създаде-
ните по ПЧП проекта активи към Общината. Съществува
възможност Общината да придобие активите, като ги изкупи
по остатъчната им балансова стойност, след края на догово-
рения период.
5. Проектиране – строителство – експлоатация – пре-
хвърляне: Частният партньор носи отговорност за проектира-
9
нето, строителството, финансирането и експлоатацията на
инфраструктурата. Собствеността върху активите се прехвърля
на Общината в края на договора.
Глава 3 Участници в ПЧП
Раздел 1 Субекти и обекти
Чл. 8. В зависимост от вида на проекта, собствеността
на дълготрайните активи в него и отговорността за финанси-
ране и изграждането на новите обекти и съоръжения в обекта
на ПЧП субектите могат да бъдат:
1. публичен партньор – Община Русе;
2. частен партньор – физическо и юридическо лице по
смисъла на Търговския закон, Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, Закона за кооперациите, инвеститор на про-
екти в строителството, инфраструктурата, образованието, ту-
ризма, културата, социалната и здравната сфера;
3. публичен партньор, представляващ държавата в обек-
та на ПЧП при наличието в него на собственост, различна от
общинската и частната;
4. юридически лица – консултанти и експерти в съответ-
ната област на проекта по схемата на публично-частното
партньорство.
Чл. 9. Публичният партньор – Община Русе дава съгла-
сието си да участва в ПЧП при спазването на следните условия
кумулативно:
1. Схемите за ПЧП да функционират на принципа на
добронамереност, равнопоставеност и баланс на интересите
10
между публичния и частния сектор, при което партньорите да
поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план.
2. Партньорските взаимоотношения да целят постигане
на по-голяма ефективност и стойност на парите, скъсяване на
сроковете и повишаване на качеството на услугата.
3. Приходите, постъпващи в структурата на ПЧП, които
осигурява публичния партньор – Община Русе, зависят изцяло
от качеството на услугата, съответстващо на европейските
стандарти.
Чл. 10. (1) Частен партньор може да бъде всяко физи-
ческо или юридическо лице или обединение от такива лица.
(2) В процедурата за избор на частен партньор не може
да участва самостоятелно или като член на обединение юриди-
ческо лице:
1. което е обявено в несъстоятелност;
2. което е в процедура по ликвидация;
3. на което управител или член на управителния орган,
а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице
– неговият представител в съответния управителен орган, е
осъден с влязла в сила присъда за престъпления против соб-
ствеността, против стопанството, против финансовата, данъч-
ната или осигурителната система (изпиране на пари или из-
мама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция),
както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група.
(3) В процедурата за осъществяване на публично-частно
партньорство не може да участва самостоятелно или като член
на обединение физическо лице, което е:
1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по
ал. 2, т. 3;
2. лишено от правото да осъществява търговска дейност.
11
(4) От участие в процедурата за осъществяване на
публично-частно партньорство следва да бъде отстранен
кандидат за частен партньор, който:
1. е обявен в несъстоятелност;
2. има задължения за публични вземания на държавата
или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията;
3. има просрочени парични задължения към работни-
ците и служителите, на които е работодател;
4. е бил страна по договор за публично-частно пар-
тньорство и този договор е прекратен по негова вина;
5. е виновен за професионални нарушения, за които са
налице писмени доказателства, издадени от съответния
компетентен орган;
6. не е представил цялата информация, изискваща се
от кандидатите за частен партньор в процедурата за осъще-
ствяване на публично-частно партньорство, или предо-
ставената от него информация е невярна или непълна.
Чл. 11. Публично-частно партньорство може да бъде
реализирано за обекти, имоти или части от имоти – общинска
собственост:
1. дълготрайни материални активи на Община Русе,
свързани с образование, здравеопазване и социални дейности;
2. инфраструктура, свързана с третиране на питейни и
отпадни води, в т. ч. водопроводи, довеждащи и вътрешно-
селищни, канализации, пречиствателни станции и услуги
свързани с тази инфраструктура;
3. съхранение и преработка на отпадъци;
4. пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни
съоръжения, мостове, тунели и т.н., собственост на Общината;
12
5. съоръжения и услуги, свързани с градския транспорт;
6. обществени гаражи, места за паркиране;
7. инфраструктура и съоръжения за производство на
електрическа и топло енергия от възобновяеми енергийни из-
точници;
8. места за отдих, спорт, култура и туризъм, както и те-
рените за строителство;
9. културни и музейни институции на територията на
Община Русе;
10. зелени площи;
11. офис сгради;
12. помощна инфраструктура;
13. сгради на общината;
14. гори и земеделски земи
Раздел 2 Задължения на страните
Чл.12. Страните, участници в публично-частното пар-
тньорство, са длъжни:
1. да постигнат споразумение относно правните аспекти
и бизнес измеренията на схемата за ПЧП;
2. да осъществят практическите стъпки по реализиране
на избрана от тях форма за ПЧП;
3. да осигурят прозрачност на действията си, така че
общината да извършва мониторинг и контрол на ефективността
по изпълнението на проекта за ПЧП.
Глава 4 Органи и компетенции
Раздел 1 Правомощия и отговорности
Чл. 13. (1) Общината се представлява в проектите на
ПЧП в съответствие със Закона за местното самоуправление
и местната администрация.
13
Чл. 14. Общинският съвет има следните компетенции
в изпълнението на ПЧП проектите:
1. Одобрява меморандума на ПЧП за всеки един от
проектите;
2. Одобрява институционалната рамка на проекта –
проектно дружество по реда на Търговския закон, проектна
структура по реда на Закона за юридическите лица с несто-
панска цел;
3. По предложение на Кмета определя лицата, които ще
представляват Община Русе в съответния орган на управление
на проектното дружество или структура;
4. Одобрява предмета, оценката и срока на апорта на
общината в проектното дружество и срока за съществуването
на съответното проектно дружество или структура, ако по-
следните се ограничават със срок;
5. Упълномощава Кмета на общината в процеса на съот-
ветната състезателна процедура да подготви учредителния
документ на проектната структура и да подписва от името на
Община Русе договорите за управление или определяне на
обема от правомощия в рамките на проектната структура;
6. Определя обема на компетенциите на Кмета на об-
щината при изпълнението на всеки конкретен проект в из-
пълнение на меморандума на ПЧП проекта;
7. Дава указания за организиране на мониторинга, кон-
трола и оценката на ефективността на изпълнението на про-
екта и дава задължителни насоки на представителите на общи-
ната в рамките на изпълнението на проектните дейности.
14
Чл. 15. (1) Кметът на общината:
1. Назначава със заповед работна група от общински
служители за подготовка на меморандума и други документи
по проекта за ПЧП. При необходимост се използват също и
външни експерти;
2. Носи отговорност за осигуряването и гарантирането
на интересите на Общината и на частния партньор в ПЧП
проекта;
3. Внася за одобрение на Общинския съвет мемо-
рандума за партньорство и всички документи, които подлежат
на одобрение от Общинския съвет по реда на тази наредба и
по реда на нормативните актове, изискващи вземане на ре-
шение на Общинския съвет;
4. При необходимост осигурява участието на консул-
тантски организации при осъществяването на стратегически
оперативен мениджмънт, мениджмънт на паричните потоци
и финансов анализ, при съставяне на работни проекти, при
определянето на конкретните видове дейности по инвести-
ционния проект и индикатори за оценката на изпълнението
им, при разработка на проекти за финансиране от структурните
фондове на ЕС.
5. След приемането на меморандума за конкретния мо-
дел на ПЧП от Общинския съвет кметът на общината орга-
низира и провежда открита процедура за избор на частен пар-
тньор/и на общината, за чиято цел назначава комисия.
6. За всеки конкретен проект на ПЧП, Кметът на общи-
ната осигурява публичност и достъп до информация за същност-
та на проекта и вписване в регистъра на ПЧП.
15
(2) Кметът на общината може да прехвърля свои
функции по тази наредба в сферата на устройственото плани-
ране, инвестиционното проектиране и строителството на не-
гов ресорен заместник или заместници, съгласно чл. 38, ал. 3
от ЗМСМА.
Раздел 2 Регистър на публично-частните партньорства
Чл. 16. (1) Създава се Регистър на публично-частните
партньорства в Община Русе.
(2) Регистърът на публично-частните партньорства е
публичен.
Чл. 17. Регистърът на публично-частните партньорства
съдържа:
1. решенията за откриване и прекратяване на процедури
за осъществяване на публично-частни партньорства, както и
решенията за удължаване на срока за подаване на оферти или
заявления за участие;
2. обявленията;
3. информацията за сключени договори за публично-
частни партньорства;
4. срока на договора за публично-частно партньорство;
5. информация за изпълнените договори за публично-
частни партнорства;
6. друга информация;
7. забележки по вписаните обстоятелства.
Глава 5 Процедури за осъществяване на ПЧП
Раздел 1 Фази на процеса за публично-частно
партньорство
Чл. 18. Фаза на инициатива за ПЧП:
16
(1) Инициативата може да бъде на Община Русе или на
външна заинтересована страна.
Чл. 19. Фаза на подготовка:
(1) Назначената със заповед на Кмета работна група
дефинира стратегическите цели на ПЧП проекта, които съот-
ветстват на стратегическите документи за развитие на Община
Русе; извършва анализ на публичните нужди от проекта и съз-
дава изходна спецификация. Работната група се състои от слу-
жители на общинската администрация, към които при необхо-
димост се привличат и външни експерти.
(2) Община Русе организира публични форми за ди-
скусия по възможните проекти за публично-частни партньор-
ства и при необходимост – консултации с различни експерти.
(3) Въз основа на предходните дейности работната група
по ал. (1) съставя меморандум за ПЧП
(4) Общинският съвет взема решение за откриване на
процедура за публично-частно партньорство, както и другите
решения в неговите компетенции по чл. 14
Чл. 20. Фаза на избор и вземане на решение за подпис-
ване на договор: Община Русе започва избор на частен пар-
тньор чрез провеждане на открита процедура. Утвърждаването
на избора се извършва от Кмета или Общинския съвет съобраз-
но правомощията им.
Чл. 21. Фаза на изпълнение: Започва с двустранно под-
писан договор за публично-частно партньорство между Общи-
на Русе и частния партньор или създаване на дружество със
специална цел.
Чл. 22. Фаза на последващ контрол: По време на из-
пълнението Общината има мониторингова роля в етапите на
проектиране, строителство и експлоатация. Редът за извърш-
ване на контрола, вкл. методика и отговорни за дейностите
17
служители на общинската администрация, се посочва със за-
повед на Кмета.
Раздел 2 Документация за участие в процедура за
осъществяване на публично – частно партньорство
Чл. 23. (1) Документацията за участие в процедурата за
осъществяване на публично-частното партньорство съдържа:
1. обявление на процедурата за ПЧП
2. меморандум
3. методика за оценяване;
4. декларации;
5. образец на оферта;
6. образец на договор;
7. други в зависимост от формата за осъществяване на
публично-частното партньорство.
(2) Обявлението се публикува в един национален и един
местен всекидневник, както и на електронната страница на
Община Русе.
(3) Цената на документацията за участие не може да е
по-висока от действителните разходи за нейното изработване.
Заинтересованите лица имат право да разгледат докумен-
тацията на място, преди да я закупят.
(4) Срокът за закупуване на документацията за участие
в процедурата е до третия ден преди изтичане на срока за по-
даване на оферти.
(5) До 10 дни преди изтичането на срока за подаване
на офертите лицата могат да поискат писмено от специалисти
от общинската администрация разяснения по документацията
за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок
от постъпването на искането.
18
Раздел 3 Провеждане на процедурата за избор на частен
партньор
Чл. 24 (1) Работна група за подготовка на документа-
цията. Кметът на Община Русе назначава работна група за
подготовка на документацията на ПЧП. Тя се формира от
служители на общинската администрация, работещи в сферата
на предложения проект за ПЧП, към които при необходимост
могат да се привлекат и външни експерти. Работната група
разработва документацията за участие в процедурата за осъ-
ществяване на ПЧП, съгласно чл.23 ал.1.
Чл. 25. (1) Комисия за разглеждане, оценяване и класи-
ране на офертите. Процедурата за избор на частен партньор
се провежда от комисия, назначена от Кмета на Общината.
(2) Комисията се състои от председател, заместник-
председател и още най-малко трима членове, както и резервни
членове. Единият от членовете на комисията задължително е
юрист.
(3) Към комисията при необходимост може да бъдат
привлечени външни експерти като консултанти.
(4) Членовете на комисията и консултантите са длъжни
да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка
със своята работа в комисията.
(5) Комисията приема решенията си с квалифицирано
мнозинство от състава й.
(6) В състава на комисията не могат да участват лица:
1. при които член на управителен или контролен орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по
смисъла на ал.1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с
19
възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
(7) Председателят, заместник-председателят и остана-
лите членове на комисията са длъжни:
1. след получаване на списъка с кандидатите да подадат
декларация за липсата на конфликт на интереси от осъществя-
ваното публично-частно партньорство;
2. от узнаване на обстоятелството, че в процедурата за
осъществяване на публично-частното партньорство участва
свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от
състава на комисията.
(8) При наличие на конфликт на интереси от осъществя-
ваното публично-частно партньорство, при подадено искане
за освобождаване от състава на комисията, както и в други
случаи, при които по обективни причини лице по ал. 2 не мо-
же да изпълнява задълженията си, съответният орган по ал. 1
назначава резервен член.
Чл.26. Комисията:
1. организира приемането и съхраняването на офертите;
2. допуска до и отстранява от участие в процедурата
кандидатите за частни партньори според съответствието им
с условията за участие от обявлението за открита процедура
за публично-частно партньорство;
3. прави предложения за отстраняване на незаконо-
съобразност в обявленията, документацията за участие и про-
екта на договор за публично-частно партньорство;
4. прави предложения за прекратяване на процедурата,
когато са установени нарушения при откриването и провежда-
нето й, които не могат да бъдат отстранени без това да проме-
ни условията, при които е обявена процедурата;
20
5. съставя «кратък списък», който определя кои канди-
дати отговарят на критериите и могат да продължат да се със-
тезават в процедурата;
6. разглежда и оценява офертите и извършва класиране
на кандидатите за частни партньори, като предлага на Кмета
класираният на първо място да бъде определен за частен пар-
тньор.
Чл. 27. В предложението си по чл. 26, т. 6 комисията:
1. конкретизира условията на публично-частното пар-
тньорство и правата и задълженията на страните в съответ-
ствие с офертата на кандидата, предложен за частен партньор,
които не са определени или са определени в граници с ре-
шението за откриване на процедурата за осъществяване на пу-
блично-частно партньорство;
2. определя срок за сключване на договор за публично-
частно партньорство, който не може да бъде по-дълъг от три
месеца.Чл. 28. (1) Органът по чл. 20 избира частен партньoр:
(2) Когато избраният частен партньор не сключи дого-
вор за публично-частно партньорство в определения срок, ор-
ганът по чл. 20 може да определи втория класиран за частен
партньор или да започне нова процедура за избор.
Чл. 29. (1). Решението на органа по чл. 20 подлежи на
обжалване относно неговата законосъобразност пред Русен-
ския административен съд.
(2). Жалба може да подава всяко заинтересовано лице
в 14-дневен срок от уведомяването му за съответното решение
или действие, а ако не е уведомено – от датата на узнаването
или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на
съответното действие.
21
Раздел 4 Гаранции
Чл. 30. (1) Заедно с офертите си кандидатите за частни
партньори представят гаранция за участие в процедурата под
формата на внесен депозит или банкова гаранция. Канди-
датите избират сами формата на гаранцията за участие. Раз-
мерът на гаранциите и обезпеченията се определят от Общин-
ския съвет заедно с решението за откриване на процедура за
осъществяване на публично-частно партньорство.
(2) Гаранцията по ал. 1 обезпечава участието на канди-
дата за частен партньор в процедурата за осъществяване на
публично-частно партньорство и сключването на договор за
публично-частно партньорство от кандидата, определен за
частен партньор. Когато гаранцията е под формата на банкова
гаранция, при издаването й трябва да се осигури валидност,
която да гарантира усвояването й съгласно изискванията на
този раздел.
(3) Гаранцията се освобождава със заповед на Кмета в
7-дневен срок от изтичането на срока за обжалване на реше-
нието за определяне на частен партньор, съответно на реше-
нието за прекратяване на процедурата.
(4) Гаранциите на кандидатите за частни партньори,
които са преустановили участието си в процедурата, се задър-
жат и съответно се усвояват.
(5) Не се освобождава в срока по ал. 3 гаранцията на:
1. кандидата, определен за частен партньор;
2. кандидата, обжалвал решението за определяне на
частен партньор.
(6) Гаранцията на кандидат, определен за частен пар-
тньор, се задържа, съответно се усвоява, в случаите, когато
той не сключи договор за публично-частно партньорство в
определения срок, а когато го сключи – гаранцията се осво-
бождава в 7-дневен срок, ако няма процедура по обжалване.
22
(7) Гаранцията на кандидат, обжалвал решението за
определяне на частен партньор, се задържа, съответно се
усвоява, в случаите, когато влязлото в сила решение остави
жалбата без уважение. В останалите случаи гаранцията се
освобождава в 7-дневен срок от влизането в сила на реше-
нието по жалбата.
(8) Със заповед на Кмета на Общината се освобождават
гаранциите по чл. 30, без да дължат лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при нея.
Чл. 31. (1) Избраният за частен партньор се задължава
да представи гаранция за добро изпълнение на договора в
размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се предоставя под формата на парична сума
или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(2) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност
до приключване срока на договора за публично-частно пар-
тньорство.
(3) Гаранцията се освобождава в срок до 3 (три) работни
дни след изтичане на срока на договора за публично-частно
партньорство.
(4) Общината не дължи лихви върху сумата на гаран-
цията за добро изпълнение.
(5) При неизпълнения на задължения от страна на част-
ния партньор общината има право да усвои от гаранцията за
добро изпълнение суми, отговарящи на отговорността на част-
ния партньор по неизпълнение на договора за ПЧП. За целта
след писмено уведомление до частния партньор Общината
има право да състави сама констативен протокол с описание
на неизпълнените отговорности по договора за ПЧП и тяхната
стойност или стойността за отстраняване на повредата. В слу-
чай, че стойността на неизпълнените отговорности е по-го-
ляма от стойността на гаранцията, частния партньор се задъл-
23
жава да възстанови разликата до пълната стойност на недо-
статъците и/или липсите или стойността за отстраняване на
повредата в срок от 7 (седем) дни от писменото поискване от
страна на Общината.
(6) Общината задържа гаранцията за добро изпълнение
на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне
спор между страните, който е внесен за решаване в компе-
тентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване
на спора.
Раздел 5 Прекратяване на процедурата за осъществяван
на публично-частно партньорство
Чл. 32. Процедурата за осъществяване на публично-
частно партньорство се прекратява с решение на Общината,
когато:
1. не са подадени оферти или няма допуснат участник;
2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на
изискванията на решението за откриване на процедура за осъ-
ществяване на публично-частно партньорство или на обяве-
ните с документацията за участие условия;
3. отпадне необходимостта от провеждане на проце-
дурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени
или не са могли да бъдат предвидени при приемане на ре-
шението за откриването на процедурата;
4. се установят нарушения при откриването и провежда-
нето на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без
това да промени условията, при които е обявена процедурата;
5. определеният за частен партньор кандидат и класи-
раните на второ и трето място кандидати последователно от-
кажат да сключат договора за осъществяване на публично-част-
но партньорство.
24
Приложения:
№ 1. Съдържание на обявление за открита процедура
за ПЧП.№ 2. Съдържание на меморандума за ПЧП.
№ 3. Методика за оценка на частния партньор.
№ 4. 1. Декларация - Относно обстоятелствата по чл.
10 на Наредба № 22 за осъществяване на публично-частни
партньорства.
№ 4. 2. Декларация - за опита на кандидата.
№ 4. 3. Декларация - за запознаване с условията на
публично-частното партньорство.
№ 4. 4. Декларация - Относно конфликт на интереси
по чл. 25, ал. 1 от Наредбата № 22 за осъществяване на публич-
но-частно партньорства на Община - Русе.
№ 5. Образец на Оферта.
№ 6. Структура на договор за ПЧП.
25
Преходни и заключителни разпоредби
1. 1. Тази наредба се издава на основание чл. 20 във
връзка с чл.17 и чл.21, ал.1 т. 23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.8 от ЗНА, във връз-
ка с чл.76, ал.3 от АПК; чл.4, ал.1 и чл.6 от Закона за общин-
ските бюджети, чл. 34, ал. 5, 6 и 7 от Закона за общинската
собственост, Ръководството по успешно ПЧП на Европейската
комисия, Дирекция Генерална регионална политика, февруари
2003, 4 версия 1., КОМ (2004) 327, финален на Комисията на
Европейските Общности Брюксел, 30.4.2004, Зелената книга
по ПЧП и общностното право на договорите по обществени
поръчки и концесиите, КОМ(2005) 569, финален на Комисията
на Европейските Общности Брюксел, 15.11.2005, Комюнике
от комисията към европейския парламент, съветът, европейс-
кият икономически и социален комитет и комитета на региони-
те за публично-частното партньорство и правото на общност-
та върху обществените поръчки и концесии, Методическите
указания за публично-частното партньорство Министерство
на финансите и Ръководство за процеса на реализация на ПЧП
проект при публично-частното партньорство в инфраструктур-
ните сектори, Министерство на финансите, Дирекция „Упра-
вление на средствата от ЕС” Отдел „Стратегически инвести-
ции”, Сектор „Публично-частното партньорство”.
2. Настоящата наредба влиза в сила в 3-дневен срок от
публикуването на протокола от заседанието на Общинския
съвет – Русе, на което е приета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)
26
Приложение № 1
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПЧП
1. Възложител
 Официално наименование:
 Пощенски код:
 Град:
 Адрес за контакти:
 E-mail:
 Телефон:
 Факс:
 Лице за контакти:
2. Обект на откритата процедура за ПЧП
2.1 Наименование на проекта
2.2 Обект на проекта и място на изпълнение
 Място на изпълнение:
 Обект на проекта:
2.3 Описание на проекта
2.4 Количество или обем на проекта
27
 Описание
 Прогнозна стойност
2.5 Срок на договора или краен срок за изпълнение на проекта
3. Юридическа, икономическа, финансова и техническа
информация
3.1 Изискване за създаване на юридическо лице или граждан-
ско дружество по реда на ЗЗД
3.2 Условия и начин на финансиране и плащане
3.3 Изискуеми депозити и гаранции
3.4 Други особени условия
4. Условия за участие
4.1. Изисквания към кандидатите или участниците
 Документ, удостоверяващ, че участникът може да
извършва дейността, предмет на процедурата: сертификати,
лицензи и др.
 Документ, удостоверяващ членство в професионални
сдружения, камари и др.
 Декларация, съдържаща списък с изпъленние и из-
пълнявани през последните 5 години договори с предмет,
идентичен или сходен с предмета на публично-частното пар-
тньорство
 Декларация за приемане на ПЧП
 Други документи
4.2 Икономически и финансови възможности
28
 Изискуеми документи и информация: годишен оборот,
отчет за приходите и разходите за предходните три години в
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е за-
почнал дейността си
 Регистрират основен капитал на кандидата
 Декларация по чл.10 от наредбата за осъществяване
на ПЧП на Община Русе
 Банкова референция
 Други документи
4.3 Технически възможности
 Описание на техническото оборудване на кандидата
 Списък на техническите лица, които ще отговарят за
качественото изпълнение на проекта
 Сертификати за управление на качеството или за
опазване на околната среда
 Автобиографии на ключови експерти
 Други документи
4.4 Специфични условия, свързани с конкретната про-
цедура
5. Процедура
5.1 Вид на процедурата
 открита
5.2 Критерии за оценка на офертите
29
5.3 Условия за получаване на спецификации и допълни-
телни документи
 Цена
 Условия
 Други
5.4 Срок за получаване на оферти или заявления за
участие
 Дата и час:
5.5 Срок на валидност на офертите
 Брой дни:
 Брой месеци:
5.6 Условия при отваряне на офертите
 Лица, които могат да присъстват при отварянето на
офертите:
 Място:
Време:
Дата:
6. Дата на публикуване на настоящото обявление
7. Друга информация
 Адрес за допълнителна информация
 Адрес за документация
 Адрес за изпращане на заявления
Приложения
Друго (например – документи на подизпълнители)
30
Приложение № 2
СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА ПЧП
Меморандумът е официален документ от тръжната про-
цедура, даващ сигнал на потенциалните участници в търга за
ясен ангажимент на общината по проекта. Предложенията на
кандидатите в търга се правят въз основа на този документ.
Съдържание:
1. Описание на проекта
1.1. Въведение, необходимост от проекта
 Проектна готовност
 Основни предпоставки, при които се разработва
проекта
 Основни източници на историческа информация за
предходни проекти
 Списък на приложимите закони, наредби, стандарти
и предписания, имащи отношение към съотвения проект, както
и регламентирани ограничения
1.2. Цели на проекта:
 Оптимизиране на строителството и оперативните раз-
ходи на публична инфраструктура
 Основни задачи за постигане на целта на проекта
1.3. Основни данни и допускания за проекта
 Очакван капацитет
 Обем на проекта
 Период на експлоатация
 Очаквани разходи
 Финансови данни и др.
31
2. Търговски принципи
2.1. Подготовка на предварително Сравнение с публич-
ните разходи (СПР) и определяне на ключови допускания при
съставянето на СПР
2.2. Кратко обсъждане на ключови параметри по дого-
вора (Меморандумът е придружен от проект на договор)
като:
 Основни фази и етапи от изпълнението на проекта
 Методи и критерии за оценяване
 Възможни инвестиционни алтернативи и др.
2.3. Описание на подхода на публичния партньор към
разпределението на риска.
3. Технически изисквания
3.1. Обхват
 Строителство и/или рехабилитация на публична инфра-
структура и нейната експлоатация срещу получаване на опре-
делено заплащане
 Какво може да бъде влиянието на проекта върху дру-
ги проекти (директно или индиректно)?
 Дали той е или може да бъде част от по-голяма стра-
тегия?
 Може ли и трябва ли обхватът на проекта да се раз-
ширява или стеснява?
3.2. Подробно описание на изходната спецификация :
 Описание на проекта (напр. предоставяне на вида ус-
луга, период на експлоатация и т.н.);
 Посочване на целите и желания краен резултат в опре-
делената област (здравеопазване, образование и т.н.);
32
 Спецификация на основните изисквания;
 Спецификация на стандартите или качеството на по-
стигнатия краен резултат (на базата на обществени насоки в
специфичната област, като здравеопазване, стандарти за си-
гурност и околна среда, еталони от сходни инфраструктурни
проекти и др.);
 Спецификация на възможните ограничения за пре-
доставянето на услугата (напр. законодателни ограничения
и разпоредби);
 Ясна и точна информация, позволяваща на участ-
ниците в тръжните процедури да направят точна оценка на
риска;
 Очертаване на основните рискове, които се очаква да
бъдат управлявани от частният сектор;
 Определяне на механизъм за заплащане, отговарящ
на целите и стандартите свързани с постигането на крайния
резултат.
3.3 Изисквания за преглед и мониторинг на изпълне-
нието на проекта
3.4. Въпроси, свързани със собственост (напр. соб-
ственост, придобиване на собственост, разрешителни и одо-
брения и др.)
3.5. Въпроси, свързани с околната среда
4. Въпроси, свързани с оценяването
4.1. Очертаване на процеса на оценяване (напр. вре-
меви график, оценка, задължения на частните партньори по
време на процеса на оценка, резултати от оценяването и др.)
4.2. Критерии за оценка
 Общи критерии (напр. такива за съвместимост и съ-
ответствие);
33
 Търговски критерии (напр. финансова възвращаемост,
структуриране и финансиране и др.);
 Риск (приемане на профила на риска по проекта);
 Инфраструктура/строителство (напр. адекватност на
предложената инфраструктура; проектиране и строителство
от гледна точка на функционални, технически, оперативни
критерии);
 Предоставяне на услуга (възможност да се достави
изискваната изходна спецификация по проекта).
5. Предоставена информация на частния партньор:
5.1. Краен срок и място за подаване на офертите
5.2. Брой копия и изискван формат на офертата
5.3. Изнасяте на презентация от участниците в търга
(по избор)
6. Връзки, запитвания, брифинги по проекта (усло-
вия за подаване на заявки за допълнителна информация, запит-
вания, разяснителни сесии и др.)
7. Условия за офертите (напр. валидност на офертата;
неприемане на разходи за разработване на офертата от страна
на публичния сектор; разясняване на параметрите и усло-
вията, в рамките на които ще бъдат приемани и оценява-
ни вариации по условията на меморандума (не-отговарящи
на всички условия оферти) и др.)
8. Възможност за прекратяване (осигуряване на въз-
можност за прекратяване на процедурата от публичния орган
ако частните оферти на предоставят по-добра стойност на
вложените средства)
34
9. Приложения (могат да бъдат изискани допълнителни
технически документи за разясняване на проекта на канди-
датите и за по-добра подготовка на техните оферти, като данни
за строителната площадка, изисквания за изпълнение, стан-
дарти и др.)
10. Проектодоговор (който може да се състои от няколко
документа, в зависимост от сложността на структурата на
проекта, като включване на лизингов договор, договор за
определяне на правата и задълженията на трети страни, напр.
на финансиращите институции и др.)
35
Приложение № 3
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЧАСТНИЯ ПАРТНЬОР
1. Критерии за предквалификация
1.1 Комисията извършва подбор на кандидатите, допуснати
до участие в процедурата за осъществяване на публично-част-
но партньорство, най-малко по следните критерии:
- пригодност за изпълнение на професионална дейност;
- икономическо и финансово състояние;
- технически възможности и/или професионална ква-
лификация.
1.2 Критерият пригодност за изпълнение на професионална
дейност се доказва чрез:
- регистрация в професионален и търговски регистър
съгласно българското законодателство
- опит в изпълнението на дейности, идентични или
сходни с дейностите, които могат да се осъществяват чрез пу-
блично-частното партньорство, който се доказва с декларация,
съдържаща списъци на изпълнени и изпълнявани през по-
следните 5 години договори с предмет, идентичен или сходен
с предмета на публично-частното партньорство;
- декларация за приемане на условията на публично-
частното партньорство;
- лицензии или разрешителни за извършване на съответ-
ните дейности съгласно българското законодателство
1.3 Критерият икономическо и финансово състояние се доказва
чрез:
36
- регистриран основен капитал на кандидата за частен
партньор;
- балансова и/или пазарна стойност на активите на
кандидата за частен партньор, която се удостоверява с годиш-
ния финансов отчет или със съответната пазарна оценка, изгот-
вена от лицензирани оценители;
- декларация по чл. 10 от Наредбата за осъществяване
на публично-частни партньорства на Община Русе
- годишни финансови отчети на кандидата за частен
партньор за последните три години.
1.4 Критерият технически възможности и/или професионална
квалификация се доказва чрез:
- описание на техническото оборудване и на възмож-
ностите за осигуряване качествено изпълнение на договора
за публично-частно партньорство;
- списък на техническите лица, които ще отговарят за
качеството на изпълнение на договора за публично-частно
партньорство;
- сертификати за управление на качеството или за опаз-
ване на околната среда (ако е приложимо);
- професионална автобиография на ръководните слу-
жители, които ще отговарят за изпълнението на дейностите
по договора за осъществяване на публично-частно партньор-
ство, с копия на документи, удостоверяващи квалификацията
им
1.5 Минималните нива на приложимите изисквания относно
изпълнението на критериите за подбор на кандидатите за ча-
стен партньор се определят в съответствие със спецификата
на обекта и формата за осъществяване на публично-частното
37
партньорство и/или управлението на услугата от обществен
интерес и се посочват в обявлението.
1.6 С решението за откриване на процедура за осъществяване
на публично-частно партньорство може да се предвиди
възможност доказването на съответствието с критериите да
бъде извършено чрез възможностите на трети лица - по-
дизпълнители. В тези случаи кандидатът за частен партньор
следва да представи доказателства, че ще ползва подизпъл-
нители.
1.7 Кандидатите за частни партньори, които отговарят на
критериите за подбор, се определят с решение на комисията и
могат да продължат участието си в процедурата, а останалите
се отстраняват.
2. Критерии за избор на частен партньор
2.1 Общината избира частен партньор въз основа на оценка
на офертите по един от следните критерии, посочен в обявле-
нието за откриване на процедура за осъществяване на публич-
но-частно партньорство:
- икономически най-изгодна оферта или
- най-ниска цена
2.2 Икономически най-изгодната оферта се определя въз
основа на комплексна оценка на офертата съгласно критериите,
определени в обявлението за откриване на процедура за осъ-
ществяване на публично частно-партньорство. Критериите са
три големи категории:
38
2.2.1. Правни
- пълнота на офертите и съответствие с правните изиск-
вания
- коментари към предлаганото проектно споразумение,
подадени като част от офертата. Анализът на коментарите на
участника ще покажат степента на приемливост на предло-
женото споразумение. Предложените от кандидата промени
могат да се включат в бъдещите преговори. Неприемливите
за администрацията промени могат да доведат до отхвърляне
на офертата или намаляване на оценката на кандидата.
2.2.2 Технически
- пълен преглед на темите за проектиране, изграждане
и експлоатация, включително предвидените срокове и условия
за пуск на обектите, преходни периоди и прехвърляне след
изтичане на договора;
- преглед на всички предложени методи за предо-
ставяне на услугите;
- съответствие към спецификациите на админи-
страцията и посочване на степента на всички изключения;
качество на проектирането;
- качество на предложените материали и услуги;
- взаимна връзка на плановете – доколко всички пред-
ло-жени методи, планове и проекти са съвместими помежду
си и представляват добре планирано, единно крайно решение.
- мерки за опазване на околната среда, когато такива са
необходими;
2.2.3 Финансови
- оценка на разпределението на риска в предложението
на кандидата и доколко то се различава от очакванията на
39
администрацията; анализ на финансовите прогнози, заложени
в предложените оферти;
- обобщение и сравнение на нетната настояща стойност
на офертите, включително сравнение с анализ на публичните
разходи и модела със „скрити тарифи;
- сравнение на прогнозите за дължимите фиксирани
плащания с възможностите на общинския бюджет или сравне-
ние на предложените такси с възможностите на крайните
потребители;
- преглед на включените в офертата условия за финан-
сиране и ниво на осигурено собствено финансиране;
- преглед на основната документация на финансира-
щите институции;
- анализ на механизма на плащане, както е предложен
от кандидатите и по-специално на неговата приемливост,
ефект върху разпределението на рисковете,
стойността на вложените средства и поносимостта на
общинския бюджет;
- стабилност и изпълнимост на общото финансово
предложение, постижимост на финансовите прогнози при
анализа на чувствителността (например, евентуални промени
в икономически допускания или промяна на разходи)
- застраховки
- гаранции за добро изпълнение на договора.
2.3 В решението и в обявлението за откриване на процедура
за осъществяване на публично-частното партньорство се
посочват критериите, относителната тежест на всеки от тях и
начинът за оценяване на отделните критерии.
2.4 Когато изборът на частен партньор се прави въз основата
на икономически най-изгодната оферта, общината може да
40
предостави възможност частните партньори да представят
повече от един вариант на офертите си.
2.5 Ако някой кандидат предложи цена, която е по-ниска с
повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти,
общината трябва да изиска от него подробна писмена обоснов-
ка за предложената цена. Комисията определя разумен срок
за представяне на обосновката, който не може да бъде по-
кратък от три работни дни и по-дълъг от 10 работни дни след
получаване на искането за това. Писмената обосновка се
отнася до:
- начина на осъществяване на дейностите;
- предложените технически решения, които могат да
улеснят осъществяването на дейностите;
- държавни помощи или друго финансиране, което
частният партньор ще получи.
2.6 Когато кандидатът не представи в срок писмената обо-
сновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства
не са обективни, комисията предлага кандидата за отстраня-
ване от процедурата.
2.7 Когато общината установи, че офертата на кандидат е с
необичайно ниска цена поради получена държавна помощ,
чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвър-
ли и участникът да се отстрани.
41
Приложение № 4.1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно обстоятелствата по чл. 10 на Наредба № 22 за
осъществяване на публично-частни партньорства
Долуподписаният/ ата ............................................................
...................................................................................................................
от гр. .........................................., адрес ...........................................,
ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд.
на ..............................................от ..............................., в
качеството си на ..........................................................................
/ръководител, управител, директор и др./
на ................................................................................................,
/наименование на юридическото лице/физическото лице/
гражданското дружество по ЗЗД/
със седалище и адрес на управление: ........................................
вписано в търговския регистър при ...................................съд,
ф.д. N:.................... от ............................................................ г., с
единен идентификационен номер ............................................,
кандидат в процедура за избор на частен партньор на Община
Русе по реда на Наредбата за осъществяване на публично-
частни партньорства с предмет:
..........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
/попълват се приложимите за кандидата полета/
42
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Към момента на кандидатстване в процедурата за
избор на частен партньор на Община Русе представляваният
от мен кандидат
 не e обявен и не се намира в процедура по несъстоя-
телност, ликвидация, дейността му не е поставена под съдебен
надзор, не е преустановил дейността си, не е обект на съдебно
производство във връзка с тези въпроси и не се намира в анало-
гична ситуация, произтичаща от подобна процедура, предви-
дена в националното законодателство
 е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в
съответствие с българската нормативна уредба
 няма просрочени задължения към работниците и
служителите, на които е работодател
 не е обявен, че e в сериозно нарушение на задължения
по договори с идентичен или сходен предмет
 не е бил страна по договор за публично-частно парт-
ньорство, прекратен по негова вина
Когато кандидатите или участниците са юридически
лица, изискванията на т. 1 се прилагат, както следва:
 при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал.
1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от
Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
43
 при дружество с ограничена отговорност - за лицата
по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дру-
жество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1
от Търговския закон;
 при акционерно дружество - за овластените лица по
чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване
- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
 при командитно дружество с акции - за лицата по чл.
244, ал. 4 от Търговския закон;
 във всички останали случаи - за лицата, които пред-
ставляват кандидата
2. Към момента на кандидатстване в процедурата за
избор на частен партньор на Община Русе членовете на
управителния орган или лицата, които представляват канди-
дата:
 не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления
против собствеността, против стопанството, против финан-
совата, данъчната или осигурителната система (изпиране на
пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп
(корупция), както и за престъпления, свързани с участие в
престъпна група.
 не са осъждани за престъпление по служба с влязла в
сила присъда.
 не са лишени от правото да осъществявам търговска
дейност.
44
 не са виновни за професионални нарушения, за които
са налице писмени доказателства, издадени от съответни ком-
петентни органи
 не са в положение на конфликт на интереси
3. Декларирам лично, че не съм предоставил умишлено
документи с невярно съдържание при осигуряване на инфор-
мацията, изискана от Община Русе по тази процедура, и съм
предоставил цялата изискуема информация.
4. При промяна на декларираните обстоятелства ще
уведомя писмено Община Русе.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
обстоятелства.
Дата
.................... Декларатор: ................................
/подпис, печат/
45
Приложение № 4.2
Община Русе
Наредба № за осъществяване на публично-частни
партньорства
ДЕКЛАРАЦИЯ
за опита на кандидата
Долуподписаният/ ата ............................................................
...................................................................................................................
от гр. .........................................., адрес ...........................................,
ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд.
на ..............................................от ..............................., в
качеството си на ..........................................................................
/ръководител, управител, директор и др./
на ................................................................................................,
/наименование на юридическото лице/физическото лице/
гражданското дружество по ЗЗД/
със седалище и адрес на управление: ........................................
........................................................................................................
вписано в търговския регистър при ...................................съд,
ф.д. N:.................... от ............................................................ г., с
единен идентификационен номер ...........................................,
кандидат в процедура за избор на частен партньор на Община
Русе по реда на Наредбата за осъществяване на публично-
частни партньорства с предмет:
..........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
/попълват се приложимите за кандидата полета/
46
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. В последните пет години управляваното от мен юри-
дическо лице
 е изпълнявало договори с предмет, идентичен или
сходен с предмета на публично-частното партньорство
 не е изпълнявало договори с предмет, идентичен
или сходен с предмета на публично-частното партньорство
2. Прилагам кратко описание на изпълнените/изпълня-
ваните договори:
Номер на договора
С кого е сключен договорът
Тема на договора
Основни дейности и резултати
по договора
Период на изпълнение
Обща стойност на договора
(в лева)
Роля на кандидата при
изпълнение на проекта
(водещ или подизпълнител)
Дата
.................... Декларатор: ................................
/подпис, печат/
47
Приложение № 4.3
Община Русе
Наредба № за осъществяване на публично-частни
партньорства
ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване с условията на публично-частното
партньорство
Долуподписаният/ ата ............................................................
...................................................................................................................
от гр. .........................................., адрес ...........................................,
ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд.
на ..............................................от ..............................., в
качеството си на ..........................................................................
/ръководител, управител, директор и др./
на ................................................................................................,
/наименование на юридическото лице/физическото лице/
гражданското дружество по ЗЗД/
със седалище и адрес на управление: ........................................
........................................................................................................
вписано в търговския регистър при ...................................съд,
ф.д. N:.................... от ............................................................ г., с
единен идентификационен номер ...........................................,
кандидат в процедура за избор на частен партньор на Община
Русе по реда на Наредбата за осъществяване на публично-
частни партньорства с предмет:
..........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
/попълват се приложимите за кандидата полета/
48
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Съм съгласен/съгласна с поставените в обявлението
за откриване на процедурата за публично-частно партньор-
ство условия и ги приемам без възражения.
2. В случай, че представляваният от мен кандидат бъде
избран за частен партньор на Община Русе, от името на послед-
ния приемам да сключа договор.
Дата
.................... Декларатор: ................................
/подпис, печат/
49
Приложение № 4.4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Относно конфликт на интереси по чл. 25, ал. 1 от
Наредбата № 22 за осъществяване на публично-частно
партньорства на Община - Русе
От .....................................................................................,
адрес: гр. ..................................., ул. …………….………….....,
ЛК № ................................, издаден от МВР .............................на
............................................................................. год. Служител в
Дирекция.......................................................................,
отдел.....................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм свързано лице /член на управителен или кон-
тролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност,
включително прокурист или търговски пълномощник по
смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с
представителите на кандидатите в откритата процедура за
избор на частен партньор в проект за ПЧП с предмет ..................
По смисъла на § 1, т.1 от ДР на Закона за предо-
твратяване и разкриване на конфликт на интереси „свързани
лица” са съпрузите или лицата , които се намират във факти-
ческо съжителство, роднините по права линия, по съребрена
линия - до четвърта степен включително, както и физически
и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъж-
ност, се намира в икономически или политически отношения,
50
които пораждат основателни съмнения в неговата без-
пристрастност и обективност.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния
кодекс за посочване на неверни данни.
Дата ................... ДЕКЛАРАТОР: ….....................
51
Приложение № 5
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
ДО Община Русе
Адрес: Русе 7000, пл. Свобода 6
Уважаеми дами и господа,
След запознаване с обявлението за открита процедура
за публично-частно партньорство на Община Русе с предмет
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ние от :
....................................................................................................................................
(изписва се името на юридическото лице/физическото лице/
грежданското дружество по ЗЗД)
.....................................................................................................................................
(седалище и адрес на управление)
предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно
документацията за участие при следните условия :
1. Обща стойност на поръчката
...................................... без ДДС , ...................................... с ДДС
(словом...................................................................) лв. без ДДС
(словом ......................................................................) лв. с ДДС
52
Посочената стойност включва (следва описание на
разходите по обобщени главни пера)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Срок за изпълнение на проекта …............…. календарни дни;
3. Предлагаме гаранционен срок ….…..…./…..…….…/ години;
Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде
60 календарни дни, считано от датата на представянето й и
ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по
всяко време преди изтичане на този срок.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Начин на образуване на предлаганата цена /остойно-
стена количествена сметка и анализи за ценообразуване по
видове СМР/;
Дата ............. Подпис: .................................................
(изписва се името и длъжността)
53
Приложение № 6
Община Русе
Наредба № за осъществяване на публично–частни
партньорства
СТРУКТУРА НА ДОГОВОР ЗА ПЧП
Договорът е основен правен документ, регулиращ
проекта през срока му на живот. Той е споразумение, подпи-
сано от Публичния и Частния партньор, което дава правна
форма на договорените и съгласувани позиции от двете страни
към края на фазата на договаряне.
Съдържание:
1. Въведение
 Идентификацинонни данни на партньорите
 Предмет на договора
2. Рамка на договора
 Кратко описание на проекта
 Изходна спецификация
 Договорен пакет (комплект от свързани договори и
документи)
3. Продължителност на проекта
 Влизане в сила
 Период на изпълнение
54
 Срокове
 Възможност за удължаване на срока
4. Цени и механизъм на плащане
 Авансово плащане
 Окончателно плащане
 Фактури, протоколи и други документи
 Срокове на плащане
 Отговорност за извършване на плащания
 Възможна промяна на цените (индексация)
5. Права и задължения на изпълнителя (Частен
партньор)
 Обхват на услугите (общ, в различните фази от про-
ектния цикъл)
 Необходимост и наличие на предоставяните услуги
 Рискове, които трябва да се поемат
 Промяна на услугите
 Стартиране на услугата
 Защита срещу закъсняло стартиране на услугата
 Получаване на необходимите одобрения и разреши-
телни
 Анализ на подизпълнителите, ако е приложимо
 Възлагане на договора
 Застрахователни задължения
6. Права и задължения на възложителя (Публичен
партньор)
 Задължения за сътрудничество
 Уреждане на вътрешни административни одобрения
55
 Авансово плащане (по избор) за подпомагане на стар-
тирането на проекта
 Приемане и стартиране на услугата
7. Кореспондеция и уведомления между страните
 Адреси за кореспонденция
 Форма на комуникация
 Срокове за влизане в сила на уведомления и др.
8. Прехвърляне на права и рискове
 Прехвърляне на собственост (по време на договора,
в края на договорния период, в зависимост от вида на дого-
вора), право на ползване и др.
 Прехвърляне на риска за плащания и др.
9. Мониторинг и гаранции за добро изпълнение на
договора
10. Регламентиране на невъзможност за изпълнение
 Ефекти от приемане на ново законодателство
 Оздравителен режим
11. Информация, конфиденциалност, права на инте-
лектуална собственост и др.
12. Въпроси за поземлени и други права на соб-
ственост
13. Прекратяване
56
 Предсрочно прекратяване (по вина на публичния
партньор, по вина на изпълнителя, при форсмажорни обстоя-
телства и др.)
 Проучвания за изтичане и прекратяване
 Поддръжка на активите в края на договорния период
 Третиране на активите при изтичане на договорния
период
14. Санкции
 Неустойки
 Лихви и др.
15. Други условия