www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Стратегия за насърчаване на партньорството между местната власт и бизнеса на те

СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ
МЕСТНАТА ВЛАСТ И БИЗНЕСА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА РУСЕ


Русе, м. декември 2009 г.


Проект „Повишаване на капацитета на администрацията в Община
Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното
икономическо развитие” ОП “Административен капацитет” 2007-2013 г.,
Приоритетна ос І. “Добро управление”, Подприоритет 1.4. “Администрацията –
партньор на бизнеса”, бюджетна линия: BG051PO002/08/1.4-02, Номер на
договор: А08-14-16-С/10.02.2009


      A. ВЪВЕДЕНИЕ
      І. Предназначение на стратегията
      Настоящата стратегия е разработена по проект „Повишаване на капацитета на администрацията в Община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие”, в рамките на ОП Административен капацитет 2007-2013, Приоритетна ос І – Добро управление, Подприоритет 1.4. Администрацията – партньор на бизнеса, Бюджетна линия: BG051PO002/08/1.4-02, Договор № А08-14-16-С/10.02.2009

      Стратегията за публично-частно партньорство на Общи-
на Русе е ключов инструмент за насърчаване на публично-
частното партньорство между местната власт и бизнеса на те-
риторията на Община Русе.
      Стратегията осигурява възможност за планиране на местното икономическо развитие, формулира ясна визия и секторни приоритети за постигане на устойчивост на реализираните форми на ПЧП с прогноза за ресурсите и партньорите.
      Документът се разработва и ще бъде приложен на практика в партньорство с всички заинтересовани участници на местно ниво в периода 2009- 2013 година.
      ІІ. Европейска рамка
      Развитието на ПЧП в Европейския съюз през последните години следва икономическата логика на:
 • Ускореното регионално развитие в Европа съчетано с общия европейски пазар през последните години и необходимостта от развитие на транспортна, екологична и социална инфраструктура, която да задоволи нарасналите потребности;
 • Осъзнатата възможност за постигане на по-добра стойност на вложените публични средства чрез използване на ефективността и ефикасността на частния сектор при предоставяне на публични услуги;
 • Съществуващите ограничения върху консолидирания бюджет, налагани от строгата монетарна и фискална политика в Европа;
 • Преориентирането на публичния сектор към получаване на краен резултат – услуга, а не придобиване на активи;
 • Възможността за извършване на плащания от публичния сектор след получаване на желаната от него услуга;
 • Осъществяването на цялостен подход при проектиране, финансиране, строителство и експлоатация, като публичният сектор започва да поставя акцент върху вложените от него средства през целия проектен цикъл;
 • Предоставянето на възможност за споделяне на рисковете по проектите между публичния и частния партньор.
      На европейско ниво липсва унифицирана нормативна уредба, която да покрива всички случаи на публично-частно партньорство, но има приети общи принципи и правила. Освен директивите, засягащи обществените поръчки и концесиите, които покриват само една част от публично-частните партньорства, съществуват и тълкувателните документи на Европейската комисия. Те разясняват как публичните власти да структурират един проект за публично-частно партньорство и с какви механизми да си избират частния партньор.
      Основен акт на ЕС, който има разяснителен, а не регулаторен характер в областта на ПЧП, е Зелената книга. Тя е основният документ, който разкрива идеята на ПЧП и изяснява каква е същността на този вид партньорство, като изрежда и основните му характеристики:
 • дългосрочност на взаимоотношенията между частния и публичния партньор
 • начинът на финансиране на проектите – и от двата партньора
 • ролите на страните: бизнес организацията предимно участва в проектирането, изпълнението, финансирането на обектите – предмет на проекта. От друга страна публичният
 • орган обикновено поставя задачите, които трябва да бъдат изпълнени в обществен интерес, и качеството на услугите, които ще се предоставят. Той осъществява и надзор над дейността за постигане на поставените цели.
 • Рискът се разпределя между двете страни, а кой поема основната тежест, зависи от спецификата на конкретния проект.
      В европейската практика публично - частните партньорства са характерни за сектори като: транспорт, здравеопазване, образование, водоснабдяване, електроснабдяване, организация на отпадъците и др. Тези партньорства спомагат за прилагането на Европейската инициатива за развитие и на трансевропейски транспортни мрежи.
      Тази инициатива отразява действията, необходими за създаването на точната регулаторна, финансова и административна рамка за подпомагане на частните инвестиции. Едновременно с това инициативата си кореспондира и с насоките в икономическата политика на Европейския съюз - държавите да насочват средства към области, в които се наблюдава растеж и развитие без обаче това да води до увеличаване на бюджетирането им. Инициативата е едно от последните комюникета на Европейския съюз, която разглежда въпросите за ПЧП и която набелязва действия, спомагащи за развитието на ПЧП – преглежда процедури, предлага нови механизми и инициативи.

Други по-важни документи и инициативи, имащи отно-
шение към ПЧП, са:
 Бяла книга за растежа, конкуренцията и заетостта – 1993 г.
 Комюнике за концесиите и общностното право – 2000 г.
 Европейска инициатива за развитие – инвестиране в
трансгранични мрежи и знание за постигане на растеж и работ-
ни места
 Комюнике на комисията за развитие на между евро-
пейска транспортна мрежа от 7 февруари 2007 г.
 Директива 2004/17/ЕО
 Директива 2004/18/ЕО и др.
ІІІ. Национални документи
В своето икономическо развитие България, особено след
влизането през 2007 г. в ЕС, осъзнава нуждата от модерни и
алтернативни решения в областта на публичните услуги и в
модернизирането на инфраструктурните обекти и комуналните
дейности. Националната практика показва, че публично-част-
ното партньорство е един от успешните финансови инстру-
менти за осигуряване на инвестиции в публичната инфра-
структура, когато държавният и общинските бюджети не раз-
полагат с необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра
стойност на вложените публични средства. Нуждата от ин-
вестиции за изграждане на базисна инфраструктура с цел пре-
доставяне на качествени публични услуги в страната налага
прилагането на иновационни методи за структуриране и
финансиране на инвестиционни проекти.
7
Подобно на уредбата на ПЧП в Европейския съюз и в
България не съществува единен акт, който да нормира всички
страни на този вид партньорство.
В нашата страна съществуват четири основни закона,
които регламентират ПЧП. Това е Законът за концесиите, За-
конът за обществените поръчки, Законът за държавната соб-
ственост и Законът за общинската собстеност.
В условията на липсваща единна и хармонизирана уредба
на ПЧП на национално ниво през последните години някои
общински съвети, в качеството си на органи на местното само-
управление, приеха наредби, регламентиращи реда и усло-
вията за осъществяване на ПЧП на териториите на съответ-
ните общини.
Повечето от тези документи са съобразени с „Методи-
чески указания за публично-частно партньорство”, разрабо-
тени от сектор „Публично-частно партньорство” (отдел „Стра-
тегически инвестиции”) в Министерство на финансите. Из-
готвянето на указанията се основава на направен обстоен ана-
лиз на съществуващите добри практики в сферата на ПЧП. На-
соките разясняват моделите за разпределяне на рисковете
между публичния и частния партньор при реализиране на ПЧП
и критерии за оценка на проектите, предлагани за осъще-
ствяване чрез публично-частно партньорство. Разписани са
конкретно етапите, които трябва да следват всички институции
при реализирането на инвестиционни проекти чрез схемите
на ПЧП.
В рамките на проект „Развитие на участието на частния
сектор в секторите на публичната инфраструктура в България”,
финансиран от Федералното министерство на финансите на
Федерална република Германия, е изготвено, публикувано и
разпространено „Ръководство за процеса на реализация на
ПЧП проект”.
8
Изработените документи целят да допринесат за подобря-
ване работата на публичните власти на централно, областно и
общинско ниво в процеса на структуриране, подготовка и реали-
зиране на ефективни проекти чрез схемите на ПЧП
Източници на правната основа на публично-частното пар-
тньорство са:
 Конституция на РБългария
 Закон за местното самоуправление и местната админи-
страция
 Закон за задълженията и договорите
 Закон за собствеността
 Закон за административните нарушения и наказания
 Закон за устройство на територията
 Закон за водите
 Закон за сметната палата
 Търговски закон
 Закон за търговския регистър
 Закон за собствеността и ползването на земеделските
земи.
 Закон за патентите и регистрацията на полезни модели
 Закон за насърчаване на инвестициите
 Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси
Понятието публично-частно партньорство в различен
контекст се използва и в следните нормативни актове и други
документи:
 Закон за физическото възпитание и спорта;
 Закон за ратифициране на Меморандума във връзка с
участието в Европейски
 експертен център за публично-частно партньорство
(Europian PPP Expertise Centre - EPEC);
9
 Правилник за прилагане на Закона за концесиите;
 Меморандум за разбирателство за развитие и финанси-
ране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в тран-
спортна и базисна инфраструктура на българското правител-
ство (2007-2013 г.) между правителството на Република Бълга-
рия, представлявано от Министерството на финансите, и Евро-
пейската инвестиционна банка;
 Вътрешни правила за приложение на публично-частно
партньорство, Министерство на икономиката;
 Национална здравна стратегия 2008 - 2013г.;
 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона
за туризма (902-01-10/30.01.2009);
 Проект на Закон за публично-частното партньорство
(954-01-36/19.02.2009)
 и др.
ІV. Съответствие на стратегията с документи на мест-
но ниво
Основният документ, който определя приоритетите за
ПЧП на Община Русе е План за развитие на Община Русе 2007-
2010 г.:
 планът много подробно разработва идеята за прила-
гане на ПЧП политика в Общината;
 налице са конкретни предвиждания за реализацията на
кои точно цели и мерки може да спомогне изграждането на
публично-частни партньорства;
 предвижда се прилагане на ПЧП както спрямо тради-
ционни за България области (благоустрояване на жилищната
среда, подобряване на образователната инфраструктура, подо-
бряване и доизграждане на инфраструктура за бизнес, туризъм,
10
спорт), така и в една по-нетрадиционна, но приоритетна за Об-
щината област – културата;
 като самостоятелен приоритет със свои подцели и мер-
ки за изпълнението им е повишаването на институционалния
капацитет за управление и стимулиране на партньорство;
 ПЧП фигурира и в предвидената организация за реали-
зиране на плана.
Други базови стратегически документи на Община Русе,
които идентифицират възможности а реализиране на приори-
тетни за общността проекти под формата на публично-частни
партньорства, са:
 Програма за управление на Община Русе за мандата
2007-2011 г., на Кмета на Община Русе, вкл. годишен отчет за
изпълнение на програмата за 2008 г.
 Стратегия за управлението и разпореждането с общин-
ска собственост за периода 2008-2011 г., приета с Решение №
84 по Протокол № 8 от 13.03. 2008 г. на Общинския съвет –
Русе
 Общинска програма по енергийна ефективност за пери-
ода 2004 -2007 г. (неактуализирана)
 Програма да опазване на околната среда, 2004 г.
 Програма за управление на дейностите по отпадъците
на Община Русе, актуализиран вариант, септември 2008 г.
Местните нормативни документи, които имат отношение
към прилагането на публично- частни партньорство, са:
 Наредба № 1 за общинската собственост;
 Наредба № 9 за реда и условията за упражняване пра-
вата на Община Русе върху общинската част от капитала на тър-
говските дружества;
 Наредба № 10 за условията и реда за предоставяне на
концесии от Общински съвет – Русе;
11