www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ

І. Бизнес,инвестиции, публично-частни партньорства.

1.1. "ЕГГЕД РУСЕ" АД е акционерно дружествоучредено в гр.Русе, с акционери "ЕГГЕД БГ" АД и Община Русе. Дяловотоучастие на акционерите е съответно 65 и 35 процента.

Осъществявайки успешно проекта за съвместносътрудничество между "ЕГГЕД РУСЕ" АД и Община Русе, от 01.11.2008 г.фирмата пое дейността за превоз и целият персонал на общинската фирма"Градски Транспорт" ЕООД е част от компанията, което е потвърждениеза следването на ценности като приемственост и грижа за персонала.

1.2. През май 2008 г. бе направена първата копка на комплексGrand Plaza в Русе – проект за дългосрочно сътрудничество между Община Русе ичастния бизнес ("Мол Русе инвест" ООД, "Приста ойл" АД и"Денси строй" ООД). С контракта е учредено съвместно акционернодружество „Проект Русе” с равно процентно участие на капитала. Това енай-грандиозният  проект в Русе, с който сеизгражда универсална спортно-зрелищна сграда с капацитет над 5 хил. седящиместа и обществен комплекс, състоящ се от спортно-развлекателни и търговскиелементи, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озелененитерени за обществено ползване.

            1.3. Съгласно Решение №731, прието спротокол №35/10.12.2009 г. е създаден Обществения съвет по икономика,инвестиции и интегрирано градско развитие. Съветът е консултативен орган къмкмета на Общината и Общинския съвет и функциите му са насочени към насърчаванена публично-частното партньорство между местната власт и бизнеса на териториятана Община Русе при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчивикономически растеж.

1.4. В началото на 2010 г. Община Русе пусна първия икономическиобщински портал за региона. Той е на адрес http://iip.ruse-bg.eu и ще предоставяинформация за всички общински и стопански имоти, информация за бизнеса.Делегираната дейност, предоставена на Дирекцията „Икономика и търговия” есъздаване и актуализиране базата данни, отнасящи се за икономиката натериторията на Общината с което се презентират възможностите за бизнес.

Проектът е финансиран изцяло по Оперативна програма"Административен капацитет" чрез Европейския социален фонд.

 

ІІ. Туризъм

Община Русе активно участва по направленията“Туристически информационен център и организация на информационното обслужванена туристите” и “Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти,намиращи се на територията на общината”.

В ежегоднитепрограми за развитието на туризма на територията на Община Русе в периода от2007 – 2011 г.са заложени дейности, насочени към разработването на мероприятия за промотиранена туристическия потенциал на Община Русе в рамките на Европейския съюз и, вчастност – Република Румъния.

С пълната подкрепа на Община Русе сеиздават Информационно рекламно-туристическосписание; изработени са филмите ”Открийте Русе” (40 мин.) и „Добре дошли вРусе” (23 мин.), като вторият е изцяло с туристическа насоченост, двуезичнитеброшури-пътеводители “Храмовете на Русе” и “Европейското архитектурнонаследство на Русе”. Ежегодно се организира изложението „Уикенд туризъм” и„Русенският карнавал”, които са вече традиция за Общината.

Изпълнен е проектът “Подобряване на достъпа до два важни еко исторически обекти натериторията на регион Русе-Гюргево и развитие на обща политика за управление натуристическите ресурси”, финансиран от Програма „ФАР – Трансграничносътрудничество България-Румъния” - по проекта е построен паркинг пред манастира„Св. Димитър Басарбовски”. Поставени са указателни табели към двата манастира/в България и Румъния/, отпечатани са карти на двата маршрута и брошура на румънски, български и английски език имултимедиа – DVD

Предвид ограничения финансов ресурс попрограмата през 2011 г.не се предвиждат дейности по направленията “Изграждане и поддържане наинфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината” и “Опазване,поддържане и развитие на зелените площи”.

 

ІІІ.Търговия и защита на потребителите

3.1.Търговия

1. Разкритистационарни обекти за търговия, туризъм и услуги, съгл. Наредба №5 на ОбС Русе,по години:

2007 г.

1 275 бр.

2008 г.

1 280 бр.

2009 г.

1 497 бр.

2010 г.

1 303 бр.

м.юни 2011 г.

1 180 бр.

Общо

6 535 бр.

 

2. Разкритинестационарни обекти за търговия и внесени такси, съгл. Наредба №5 и Наредба№16 на ОбС Русе, по години:

2007 г.

276 бр.  

253 000 лв.

2008 г.

270 бр.

255 000 лв.

2009 г.

365 бр.

361 000 лв

2010 г.

388 бр.

365 000 лв.

м.юни 2011 г.

268 бр.

126 000 лв.

Общо

1 567 бр.

1 360 000 лв.

 

3. Издадениразрешителни за търговия с тютюневи изделия, съгласно Закона за тютюна и ЗМДТ изаплатени такси, съгл. Наредба №16 на ОбС Русе, за:

2007 г. ÷ 2009 г.

1 600 бр.

272 233 лв.

 

4. Издадениудостоверения за търговия със спирт и спиртни напитки, съгл. ЗМДТ и заплатенитакси, съгл. Наредба №16 на ОбС Русе, за:

2007 г. – 2008 г.

2 001 бр.

300 150 лв.

 

5. Издадениудостоверения за категоризация на туристически обекти, съгласно Закона затуризма и внесени такси, съгл. Тарифата към ЗТ, по години:

2007 г.

126 бр. 

25 200 лв.

2008 г.

80 бр.

16 000 лв.

2009 г.

134 бр.

26 800 лв.

2010 г.

143 бр. 

28 600 лв.

м.юни 2011 г.

94 бр. 

18 800 лв.

Общо

577 бр.

115 400 лв.

 

6. Внесенитуристически такси и туристически данък, на база реализирани нощувки в средстваза подслон и места за настаняване, съгл. ЗМДТ и Наредба №16 на ОбС Русе, погодини:

2007 г.

121 612.80 лв.

2008 г.

123 600.30 лв.

2009 г.

103 883.40 лв.

2010 г.

95 000.00 лв.

м.юни 2011 г.

31 823.50 лв.

Общо

475 920 лв.

 

            3.2. Защита напотребителите

            Запериода 01.01.2007 ÷ 31.05.2011 г. служителите на отдел „Защита напотребителите” са извършили общо 10 568 проверки на обекти за търговия, услугии туризъм на територията на Община Русе, като по години броят им е следния: 2007 г. – 2 321 бр.; 2008 г. – 2 152 бр.; 2009 г. – 2 845 бр.; 2010 г. – 2 514 бр.;01.01.2011 г. ÷ 31.05.2011 г. – 736 бр.

Законстатирани нарушения са съставени общо 2 067 бр. акта: през 2007 г. – 314 бр. АУАН; 2008 г. – 476 бр.; 2009 г. – 548 бр.; 2010 г. – 533 бр.; отначалото на 2011 г.до момента – 194 бр.

За периода издаденитенаказателни постановления са общо 1 992 бр., от които 1 606 бр. по Законаза защита на потребителите и др. нормативни актове по прилагането му, 365 бр.по Наредба № 5 на Общински съвет Русе (до 2008 г. е действалаотменената Наредба №5 на Общински съвет Русе, а от 01.01.2009 г. действаНаредба № 5, приета с Решение № 392 по Протокол № 21/18.12.2008 г.), 6 бр. поЗакона за туризма, 15 бр. по ЗАНН.

            Връчениса на нарушителите общо 1 948 бр. наказателни постановления, като общата сумана наложените административни наказания е 395 800 лв.

            Реалновнесените суми от наложени глоби и имуществени санкции за периода възлизат общона 398 364.89 лв.

Постъпили са общо503 жалби на граждани, относно рекламации на стоки и услуги: през 2007 г. постъпилите иразгледани жалби са 149 бр., през 2008 г. – 100 жалби, за 2009 г. – 96 бр., за 2010 г. – 109 бр., от01.01.2011 ÷ 31.05.2011 г. – 49 бр.

 

ІV. Продадениобщински недвижими имоти по реда Закона за приватизация и следприватизационенконтрол.

 

 

вид на обекта

адрес

Стойност (лева)

2007 година

1.

Магазин за промишлени стоки „Пловдив”

ул. Плиска №5, ЖБ Орфей

347 200

2.

100% от капитала на „Дезинфекционна станция” ЕООД

349 750

2008 година

3.

Магазин за хранителни стоки

ул. Даме Груев,

ЖК Дружба 3

1 072 125

2011 година

4.

Магазин за хранителни стоки

ЖК Здравец-изток, ул.Липник №70А

700 000

5.С Решение № 1205, прието с протокол №59/19.05.2011 г. на Общинския съветРусе  предстои реализация на сделка запродажба на пакет от 10 000 броя поименни безналични акции, собственост наОбщина Русе, представляващи 0.287% от капитала на „Общинска банка” АД София.

6.Съгласно Решение № 1206, прието с протокол №59/19.05.2011 г. на Общинския съветРусе предстои продажба на 100% от дяловете в капитала на „Хляб и хлебниизделия” ЕООД, Русе.

 

V. Концесии

5.1. Концесия за извършване на вътрешноградски автобусен и тролейбусентранспорт на територията на Община Русе.

С Решение №282 прието с протокол № 17/11.09.2008 г. е създаден екип за подготвителнидействия, който ще подготви окончателен вид на концесионната документация, следприемането на новата транспортна схема от Общинския съвет, поради факта, ченастоящата се обжалва.

5.2. Концесия за изграждане и експлоатацияна спирките по линиите на масовия градски транспорт на територията на гр. Русе.

С Решение №1057 прието с протокол № 53/16.12.2010 г., е открита процедура за предоставянена концесията. За предстоящата сесия на 16 юни 2011 г. в Общинският съвет евнесено предложение и се очаква решение за класиране на концесионер.

5.3. Концесияза Плувен комплекс в Парка на младежта.

С Решение №870 по протокол №44/20.05.2010 г. на ОбСРусе са започнати подготвителни действия за предоставяне на концесия върхуобщински имот – публична общинска собственост. Обектът на концесията е Плувенкомплекс в Парка на младежта – общински недвижим имот с площ 12 200 кв.м иатракционните съоръжения.

Към м.юни 2011 г. дейностите по концесията са в процес наприемане концесионните анализи, приключване на подготвителните действия ифинализиране на концесията.

 

Русе, юни 2011 г.

 

 

Дирекция „ИТ”