www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗЮЛНЦ ЗА ПЕРИОДА 2009 - 2011 Г.

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В съответствие с Наредбата за условията и реда за осъществяване на съвместна дейност на Община Русе с организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета през 2009 година, по предложение на Обществения съвет за устойчиво развитие и евроинтеграция, ежегодно Община Русе финансира проектни предложения по различни тематични конкурси. В табличен вид е представена информация за проектите, реализирани до момента, както и за тези, които са в процес на реализация през настоящата година.

През 2011 г. по тематичен конкурс „Благоустрояване и хигиенизиране на площи, замърсени с неопасни отпадъци” общият бюджет е    14 000 лв., като максималната стойност на финансовата подкрепа за един проект по тематичния  конкурс е до 3500 лв.

От одобрените през 2011 година проекти към настоящия момент е финализиран проект Почистване и озеленяване на замърсена площ с неопасни отпадъци, която да бъде превърната в място за отдих с детски кът  с. Тетово, Община Русе”, реализиран от  Сдружение за насърчаване на икономическото и културно развитие на село Хотанца и село Тетово, Област Русе „ХОТЕТ”.

 

ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ ПРОЕКТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

 

 

Организация

 

Наименование на проекта

Общ бюджет

/лева/

Грант от Община Русе

/лева/

Собствен финан-сов принос

/лева/

Продължителност на проекта

 

Начална

дата

 

Крайна

дата

 

2009 г.

Тематичен конкурс 1 „Превантивни програми за подрастващи и хора в риск за осигуряване на равен достъп и въвеждане на европейски стандарти в образованието”

1.

Русенска търговско- индустриална камара

„Генератори на идеи”

6 722,00

6 722,00

 

-

09.09.2009 г.

 

15.12.2009 г.

2.

Фондация „Център Надя” – клон Русе

„За гражданска нетърпимост към домашното насилие в Община Русе”

8 920,52

6 170,52

2 750,00

09.09.2009 г.

 

15.12.2009 г.

3.

Сдружение „Приятели на музея”

„Книга игра – учебно помагало по Русезнание”

7 740,00

6 740,00

1 000,00

09.09.2009 г.

 

15.12.2009 г.

 

Тематичен конкурс 2 „Развитие на културата за разширяване на туристическото предлагане”

 

4.

Сдружение „Европейски пространства 21”

„Русенски пътешественик”

8 670,00

5 860,00

 

2 810,00

09.09.2009 г.

 

15.12.2009 г.

5.

Дружество на художниците – Русе

„Арт дестинации през външен поглед”

7 666,31

5 996,31

 

1 670,00

09.09.2009 г.

 

15.12.2009 г.

 

Тематичен конкурс 3 „Местни партньорства за развитие”

 

6.

Сдружение „Свят за всички” - Русе

„Заедно можем”

4 500,00

4 500,00

-

09.09.2009 г.

 

15.12.2009 г.

 

 

2010 г.

Тематичен конкурс „Превантивни програми за подрастващи и хора в риск”

 

7.

Сдружение „Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”

„Не пускай духа от бутилката!”

3 570,00

 

3 470,00

 

100,00

 

01.06.2010 г.

01.12.2010 г.

8.

Сдружение „Междуна-родно дружество „Елиас Канети”

„Щъркелите или въпросите за половата култура на тийнейджърите в град Русе”

3 418,00

3 418,00

-

15.08.2010 г.

15.12.2010 г.

9.

Сдружение „Движение за хармонично развитие на човека”

Превенция на рисковото поведение в подрастващите чрез насочването им към двигателни, творчески и спортни занимания”

3 874,00

3 354,00

520,00

01.09.2010 г.

12.12.2010 г.

10.

Сдружение „Русенска Търговско – индустриална камара”

„Лятна еко-академия”

4 570,00

3 490,00

1 080,00

01.06.2010 г.

30.09.2010 г.

 

2011 г.

Тематичен конкурс  Благоустрояване и хигиенизиране на площи, замърсени с неопасни отпадъци

 

11.

Сдружение „Спортно, туристическо и природозащитно дружество - Академик Русе”

По-близо до голямата река.”

4 701,00

3 500,00

1 201,00

27.05.2011 г.

27.11.2011 г.

12.

Сдружение „Лайънс клуб- Русе”

Подобряване на естетизация на достъпа до Басарбовски скален манастир

9 778,00

3 500,00

6 278,00

27.05.2011 г.

27.11.2011 г.

13.

Сдружение „Приятели на музея – Русе”

Озеленяване на музейни градски пространства

3 560,60

3 460,60

100,00

27.05.2011 г.

27.10.2011 г.

14.

Сдружение за насърчаване на икономическото и културно развитие на село Хотанца и село Тетово, Област Русе „ХОТЕТ”

Почистване и озеленяване на замърсена площ с неопасни отпадъци, която да бъде превърната в място за отдих с детски кът  с. Тетово, Община Русе

3 470,00

3 470,00

-

27.05.2011 г.

27.08.2011 г.

 

 

 

Отдел „Устойчиво развитие”

13.09.2011 г.