www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Специфични правила за подготовка и управление на проекти за публично - частно партньорство от местно значение
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА
ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО –
ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ОТ
МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ


Русе, м. декември 2009 г.

ОБЩИНА РУСЕ

Проект „Повишаване на капацитета на администрацията в Община
Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното
икономическо развитие” ОП “Административен капацитет” 2007-2013 г.,
Приоритетна ос І. “Добро управление”, Подприоритет 1.4. “Администрацията
– партньор на бизнеса”, бюджетна линия: BG051PO002/08/1.4-02, Номер на
договор: А08-14-16-С/10.02.2009ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Тези правила имат за цел:
            1. Да определят реда за подготовка и управление на проекти при публично-частно партньорство.

            2. Да регламентират участието на Община Русе и частни партньори в проектни дейности, свързани с управление, проектиране, изграждане и експлоатация на инфраструктура от обществено значение и предоставянето на публични услуги в съответствие с Наредба № 22 за осъществяване на публично-частни партньорства, приета с Решение № 730 по Протокол № 35/10.12.2009 г. на Общински съвет – Русе, наричана за краткост „Наредба № 22”. Чл. 2. Реализирането на всички форми на Публично-частно партньорство, за краткост ПЧП, с участието на Община Русе се извършва при спазване на принципите, описани в чл. 5 от Наредба № 22, а именно: равнопоставеност, прозрачност, пропорционалност, взаимно зачитане, защита на публичния интерес, защита на правата и интересите на частноправните субекти, свобода на конкуренцията, закрила на околната среда и устойчивото развитие.

Чл. 3. За реализиране на проекти с ПЧП се прилагат формите по чл. 7 от Наредба № 22, както следва:

            1. Договор за управление: Общината предоставя инфраструктура за управление и експлоатация;

            2. Договор за строителство – експлоатация – прехвърляне: Общината изготвя проекта, а частният партньор изгражда необходимата инфраструктура, която в края на периода се прехвърля на Общината;

            3. Договор за строителство – прехвърляне – експлоатация: Общината става собственик на инфраструктурата от самото начало на договора;

            4. Договор за строителство – притежание – експлоатация: Няма задължение за прехвърляне на собствеността върху създадените по ПЧП проекта активи към Общината. Съществува възможност Общината да придобие активите, като ги изкупи по остатъчната им балансова стойност, след края на договорния период;

            5. Договор за проектиране – строителство – експлоатация – прехвърляне: Частният партньор носи отговорност за проектирането, строителството, финансирането и експлоатацията на инфраструктурата. Собствеността върху активите се прехвърля на Общината в края на договора.

ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПЧП

Чл. 4. ПЧП се осъществява по предложение на Община Русе или при заявен интерес от страна на частно лице.

Чл. 5. (1) Предложение на Община Русе за ПЧП.
         (2) Фаза на подготовка

            1. От страна на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция, както и Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие при Община Русе, се идентифицира конкретния за Общината проблем/нужда, с възможност за решаване чрез публично-частно партньорство.

            2. Дефинират се стратегическите цели на проекта, които съответстват на стратегическите документи за развитие на Община Русе.

            3. Извършва се анализ на публичните нужди от проекта.

            4. Създава се изходна спецификация. Дейностите по чл. 5, ал. 2, т.т. 2 - 4 се осъществяват от служители на общинската администрация, към които при необходимост се привличат и външни експерти.

            5. Организират се публични форми за дискусия по предложението за ПЧП и при необходимост се осъществявят консултации с различни експерти.

(3) Въз основа на предходните дейности ра-
ботна група от служители на общинската админи-
страция, назначена със заповед на Кмета, съставя
меморандум за ПЧП и останалите документи, съглас-
но чл. 23, ал. 1 от Наредба № 22, както следва:
1. Меморандум /Приложение № 2 от Наредба
№ 22/;
2. Методика за оценяване;
3. Образец на договор.
Чл. 6.(1) Предложение от страна на частен
партньор.
(2) Фаза на подготовка
1. От страна на частния партньор се изготвя
предложение за проект за ПЧП /на хартиен и електро-
нен носител/, съдържащо:
а/ описание на проекта, в т.ч. цел, място на
реализация, обект на проекта;
б/ анализ и обща прогноза за обема и про-
дължителността на инвестицията;
в/ прогноза за финансовото участие на Община
Русе;
7
г/ прогноза за възвръщаемостта на инвести-
цията;
д/ анализ на риска и социалната поносимост;
е/ очакван обем на партньорската инвестиция;
ж/ ангажименти на партньорите.
2. От страна на Община Русе се прецизира да-
ли описаните цели на предложения проект за ПЧП
съответстват на стратегическите документи за разви-
тие на Община Русе.
3. Извършва се анализ на публичните нужди
от проекта.
Дейностите по чл. 6, ал. 2, т.т. 2 и 3 се осъщест-
вяват от служители на общинската администрация,
към които при необходимост се привличат и външни
експерти.
4. Организират се публични форми за дискусия
по предложението за ПЧП и при необходимост се
осъществявят консултации с различни експерти.
(3) Въз основа на предходните дейности ра-
ботна група от служители на общинската админист-
рация, назначена със заповед на Кмета, съставя до-
кументите, съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 22,
както следва:
1. Меморандум /Приложение № 2 от Наредба
№ 22/;
8
2. Методика за оценяване;
3. Образец на договор.
ИЗБОР НА ЧАСТЕН ПАРТНЬОР
Чл. 7. Откриването на процедура за реализи-
ране на ПЧП се извършва с решение на ОбС-Русе,
въз основа на подготвен меморандум и проект на
договор по чл. 5, ал. 3 или чл. 6, ал. 3.
Чл. 8. Община Русе публикува обява за ПЧП
в съответствие с чл.23 (2) от Наредба № 22.
Чл. 9. Изборът на партньор от страна на Об-
щина Русе се осъществява чрез открита процедура
от комисията по чл. 25 при условията на чл. 20 от
Наредба № 22.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Чл. 10.(1) Фазата на изпълнение започва с
двустранно подписан договор за публично-частно
партньорство между Община Русе и частния пар-
тньор и създаване на дружество.
(2) Фаза на текущ и последващ контрол:
9
По време на изпълнението Общината има мо-
ниторингова роля в етапите на проектиране, стро-
ителство и експлоатация. Редът за извършване на
контрола, вкл. методика и отговорни за дейностите
служители на общинската администрация, се посоч-
ва със заповед на Кмета, съгласно чл. 22 от Наредба
№ 22.
(3) Служителите по чл. 10, ал. 2 от настоящите
Правила разработват форма на технически доклад и
финансов отчет за напредъка на проекта.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Чл. 11. Кметът на Община Русе със заповед
определя участниците в екипа за управление на про-
екта от страна на Общината.
Чл. 12. Партньорът със заповед определя участни-
ците в екипа за управление на проекта от своя страна.
Чл. 13. Ръководителят на екипа, определен с
договора по чл. 10, ал 1, текущо организира срещи
на партньорите при необходимост от вземане на ре-
шения, касаещи изпълнението на проекта и/или въз-
10
никването на потенциални рискове, свързани с него,
които водят до промени в договора по чл. 10, ал. 1.
Чл. 14. На всеки три месеца от стартирането
на проекта, както и до 31 януари на всяка следваща
календарна година, екипът на проекта представя пред
служителите на общинската администрация, отго-
ворни за дейностите по чл. 10, ал. 2, доклад за напре-
дъка на проекта, включващ технически и финансов
отчет по предварително изготвените формуляри.
Чл. 15. (1) Въз основа на доклада по чл. 14,
служителите по чл. 10, ал. 2 изготвят обобщен доклад
за напредъка на проекта и изпълнението на договора.
(2) При необходимост служителите по чл. 10,
ал. 2 изготвят препоръки за по-нататъшни действия
по реализацията на проекта.
(3) Тримесечният доклад, заедно с препоръки-
те по чл. 15, ал.ал. 1 и 2 се представят на Кмета на
Община Русе.
(4) Годишният доклад за напредъка на проекта
и изпълнението на договора се представят от Кмета
на Общината в ОбС-Русе до 28 февруари на всяка
следваща календарна година.
11
ФИНИСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Чл. 16. (1) Финансов анализ.
(2) Целта на финансовия анализ е да се използ-
ват прогнозните парични потоци по проекта за из-
числяване на подходящите нива на възвръщаемост
и по-конкретно финансовата вътрешна норма на въз-
връщаемост (ФНВ) на инвестицията (ФНВ/И) и соб-
ствения капитал (ФНВ/К) и съответната финансова
нетна настояща стойност (ФННС).
(3) Този анализ осигурява основната информа-
ция относно входящите и изходящите ресурси, техни-
те цени и цялостната времева структура на приходите
и разходите.
(4) Финансовият анализ се състои от таблици,
които включват финансовите потоци на инвестицията
с разбивка за цялата инвестиция, експлоатационните
разходи и приходи, източниците на финансиране и
анализ на паричния поток с оглед постигане на фи-
нансова устойчивост.
Финансовият анализ следва да има за резултат
две таблици, обобщаващи паричните потоци:
1. една за различните видове възвръщаемост
на инвестицията (способност на експлоатационните
12
нетни постъпления да покрият по устойчив начин
инвестиционните разходи), независимо от начина на
финансиране;
2. другата за изчисляване възвръщаемостта
върху собствения капитал, когато в изходящите по-
тоци се включват собственият капитал на частния
инвеститор (ако капиталът е изцяло внесен), публич-
но финансиране, финансовите заемни средства към
момента на издължаването им в допълнение на опера-
тивните разходи и свързаните с тях лихви, а във вхо-
дящите потоци са постъпленията.
(5) Финансовият анализ очертава нормата на
възвръщаемост на проекта, вземайки предвид фи-
нансовата му обремененост без оглед на разходите
за инвестицията.
(6) С оглед правилното изготвяне на посоче-
ните таблици следва да се обърне особено внимание
на следните елементи:
1. Времевия хоризонт;
2. Определянето на съвкупните разходи (общи
разходи за инвестиции и съвкупни оперативни раз-
ходи);
3. Приходи, генерирани от проекта;
4. Остатъчна стойност на инвестицията;
5. Корекция на инфлацията;
13
6. Проверка на финансовата устойчивост;
7. Подбор на съответния сконтов процент;
8. Определяне на главните показатели за из-
пълнение;
9. ФНВ и ФННС на инвестицията и капитала;
10. Определянето на размера на съфинанси-
ране.
Чл. 17. (1) Икономически анализ.
(2) Икономическият анализ оценява приноса
на проекта за стопанското благосъстояние на Общи-
на Русе и на региона. Той се прави от гледна точка
на цялото общество, а не само на собственика на
инфра-структурата, за разлика от финансовия анализ.
(3) Стопанският анализ, посредством опре-
деляне на подходящи фактори за конверсия по всяка
от входящите и изходящи парични позиции, включва
таблица, която отчита ползите и социалните разходи,
които не са взети предвид от финансовия анализ.
Логиката на тази методика, която дава възможност
за преминаване от финансовия към стопанския ана-
лиз се състои в преобразуването на пазарните цени,
използвани във финансовия анализ, в счетоводни
(които изменят изкривените поради пазарни не-
достатъци цени) и отчитането на външни фактори,
14
водещи до наличието на ползи и социални разходи,
които не се отчитат при финансовия анализ, тъй като
не генерират действителни парични разходи или по-
стъпления (например екологичните въздействия или
ефекти на преразпределение). Това става възможно
чрез определянето за всяка от входящите или из-
ходящи позиции на паричните потоци на еднократен
индекс за конверсия с цел преизчисляване на пазар-
ните в счетоводни цени.
(4) Стопанският анализ се състои от:
Фаза 1: корекция на данъци/субсидии и други
трансферни плащания;
Фаза 2: корекция на външни фактори;
Фаза 3: конверсия на пазарните в счетоводни
цени с оглед включване също на социалните разходи
и ползи (определяне на индексите на конверсия).
РИСКОВЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Чл. 18. За целите на ПЧП, рискът може да се
дефинира като „Вероятността да възникне събитие,
което да промени основни параметри на проекта
(обикновено разходи, ползи, времеви график) в сравне-
ние с очакваното”.
15
Чл. 19. Видове рискове:
1. Общи рискове, включително:
 политически рискове свързани с липса на по-
литическа подкрепа за проекта или промяна в зако-
нодателството;
 икономически рискове, като увеличаване на
лихвените нива, инфлацията и др.
2. Рискове по проектирането и изграждането,
като:
 риск от недобро проектиране или строи-
телство;
 рискове свързани с придобиването и из-
ползването на необходими терени, разрешителни във
връзка с околната среда и т.н.;
 строителни рискове, свързани с надвишаване
на строителните разходи, рискове свързани с под-
изпълнители и т.н.;
 рискове за завършване, като забавяне на стро-
ителството, функционални рискове и т.н.
3. Рискове във фаза експлоатация, като:
 оперативни рискове, свързани с намалено тър-
сене, по-високи оперативни разходи и т.н.;
16
 рискове от прекратяване, като фалит на про-
ектната компания, прекратяване на договора от пуб-
личния партньор и т.н.
Чл. 20. (1) Управление на риска.
Управлението на риска е процес на иденти-
фикация, оценка, ограничаване, прехвърляне и на-
маляване на рисковете в интерес на проекта. Управ-
лението на риска е основен компонент в процеса на
договаряне на ПЧП и процедурите за управление на
риска трябва да се прилагат и след подписване на
договора за ПЧП. Управлението на риска трябва да
е неразделна част от начина, по който администра-
цията поддържа контакта с партньора от частния сек-
тор и управлява договора за ПЧП. Процесът по управ-
ление на риска следва да включва:
1. Идентификация на основните рискове по
проекта.
В тази стъпка трябва да се анализират основ-
ните технически, икономически, финансови, социал-
ни, екологични и др. характеристики на проекта, за
да се определят вероятните събития, които могат да
повлияят върху неговото изпълнение. Идентифика-
цията им може да се подпомогне от използването на
опитни експерти, други подобни завършени проекти
и матрица на рисковете.
17
2. Оценка на рисковете.
Оценката трябва да се фокусира върху вероят-
ността от възникване, времето и потенциалния ефект
на съответното събитие/събития. Оценката на риско-
вете може да се основава в значителна степен на су-
бективна информация и критерии и затова е препо-
ръчително използването на налични статистически
и други данни от подобни проекти. Друг важен фак-
тор, който трябва да се има предвид, е ефектът от
едновременното проявление на няколко риска.
(2) Идентифицирания и оценен риск следва да
се управлява ефективно чрез:
1. Прехвърляне на риска (например, застрахо-
ване на риска или прехвърлянето му към друга стра-
на).
2. Намаляване на риска (например, намаляване
на ефекта чрез специфични клаузи в договора).
3. Задържане и управление на риска (например,
ако публичният партньор е най-подходящ да носи
риска).
18
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. При изготвянето на финансовия и икономи-
чески анализи да се използват методите на анализ
разходи и ползи.
§2. При изготвянето на оценка на риска да се
използват Методическите указания за публично част-
но – партньорство на Министерството на финансите
на Република България.
30.12.2009 г.