www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Отворени схеми за финансиране

Отдел „Устойчиво развитие” предоставя следната информация за текущи обяви за набиране на проектни предложения:

 

Фонд “Енергийна ефективност“ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, като оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции. ФЕЕ управлява финансови ресурси, получени от Република България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) с посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от други донори.

 

Цел: Финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност на общини, промишлени предприятия и жилищни сгради

 

Допустими кандидати:

Общини

Корпоративни клиенти

Частни лица

 

Допустими проекти:

 

Инвестиционни проекти за енергийна ефективност на фирми, общини и физически лица

Проектът трябва да внедрява стандартна, позната на пазара технология

Обем на инвестицията от 30 000 лв. до 3 000 000 лв.

Дяловото участие на Изпълнителя трябва да бъде не по-малко от:

- 10% при съвместно финансиране (ФЕЕ + търговска банка) - 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕ

 

Проектът да има срок на възвръщаемост до 5 години

 

Допустими дейности:

 

Саниране на сгради;

Смяна на горивна база (напр. от нафта на природен газ или биомаса);

Топлинна изолация;

Реконструкция на топлоизточник и топлопреносна мрежа;

Реконструкция на системите за отопление, вентилация, климатизация, осветление;

Модернизация на системи за улично осветление;

Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия - ко-генерации;

Енергийна ефективност в индустриални процеси, в т.ч. покупка на оборудване, инсталация и др.

 

Краен срок за кандидатстване: текущ

 

Допълнителна информация: http://www.bgeef.com/displaybg.aspx?page=about

 

 

 

 

 

 

МЯРКА 3.5. „ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ”

 

Със  Заповед № РД-836 от 26 юли 2010 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 3.5 “Пилотни проекти” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

Цел: Да бъдат подпомагани инвестиции, допринасящи за придобиване и разпространяване на технически иновации, включително експериментална употреба на по-селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения, осъществявани от стопански субект, в партньорство с научна или техническа организация и обхващащи следното:

 

Изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата или икономическата жизнеспособност на дадена иновативна технология, с цел придобиване и разпространяване на техническо или икономическо знание за изпитваната технология;

 

Провеждане на тестове на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие, включително ако е необходимо, определяне на зони, забранени за риболов, с цел оценяване на биологичните и финансови последствия, както и за експериментално зарибяване;

 

Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди, намаляване на приловите и изхвърляните на улови на дъното на морето или за подобряване на влиянието им върху околната среда , в частност по отношение на морското дъно;

 

Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова.

 

Допустими кандидати:

 

1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. Признати браншови организации;

3. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

4. Научни и технически организации като партньори на кандидатите от точки 1 до 4;

 

Допустими дейности

 

Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с пилотния проект, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;

 

Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

 

Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация;

 

Предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5 на сто от размера на общите допустими разходи;

 

Бюджет: Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 80 до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро.

 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

 

Продължителност на проектите: одобреният проект се изпълнява в срок до 12 / дванадесет /месеца

 

Краен срок: текущ

 

Допълнителна информация: http://oprsr.government.bg/?p=1769

 

 

 

 

ПРОГРАМА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА” 2007 – 2013

 

Общата цел на програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 - 2013 е да насърчава балансираното териториално развитие и териториалната интеграция в рамките на избираемата зона за програмата.

 

Цел: Да повиши качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за кохезията, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение. Тази цел се осъществява чрез пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: „Насърчаване на иновациите и предприемачеството"

 

Целта на този приоритет е да подкрепи иновациите, предприемачеството, икономиката, основана на знанието и да разшири възможностите за интеграция и икономически връзки в района. За постигане на целта, проектите трябва да попадат в една от следните сфери на влияние:

 

1.1: Развитие на мрежи за технологии и иновации в специфични области

1.2: Развитие на благоприятна среда за иновативно предприемачество;

1.3: Подобряване на условията в средата с цел проправяне път на иновациите.

 

Приоритетна ос 2: „Опазване и подобряване на околната среда"

 

Целта на тази приоритетна ос е да преодолее затрудненията, породени от ограниченията на национално ниво, да предвиди бъдещи заплахи и възможности по отношение на околната среда, както и да разработи общи транснационални мерки за опазване на природата и хората в Югоизточна Европа. Сферите на влияние включват:

 

2.1: Подобряване на интегрираното управление на водите и превенция от наводнения;

2.2: Подобряване на превантивните действия по отношение на рисковете на околната среда;

2.3: Подкрепа за сътрудничеството в управлението на националните богатства и защитените територии;

2.4: Подкрепа за енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите.

 

 

Приоритетна ос 3: „Повишаване на достъпността"

 

Сферите на влияние по отношение на физическата и виртуалната достъпност са:

 

3.1: Подобряване на координацията, планирането и сътрудничеството за първокласни и второкласни транспортни мрежи;

3.2: Развитие на стратегии за преодоляване на „дигиталното разделение";

3.3: Подобряване на условията за развитие на многокомпонентни платформи.

 

 

Приоритетна ос 4: „Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив растеж"

 

Целта на този приоритет е да се предприемат различни по форми превантивни действия и да се подкрепят многосекторните фактори за развитие, които ясно да допринесат за взаимодействието на икономическите, екологичните, социалните и правителствените въпроси, така че да се постигне устойчиво развитие на градовете и регионите. Сферите на влияние включват:

 

4.1: Работа по важни въпроси за големите градове (метрополитените) и регионалните системи от населени места;

4.2: Развитие на балансирани модели на атрактивни и достъпни територии в растеж;

4.3: Подпомагане използването на културните ценности за развитие.

 

Приоритетна ос 5: Техническа помощ за изпълнение и административен капацитет.

 

Допустими кандидати:

 

Публични организации;

Юридически лица, финансирани и управлявани от държавни, регионални или местни власти;

Юридически лица с идеална цел – търговски камари, търговски сдружения, НПО.

 

ВАЖНО! Кандидатстването ще се извърши в една стъпка - директно подаване на формуляр за кандидатстване, без предварително заявяване на интерес, както бе при предходните покани. Бюджет: Прогнозният бюджет на поканата е 52,7 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, 10,3 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и 1,5 милиона евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. Проектите по програма "Югоизточна Европа" 2007 - 2013 г. се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие до 85%. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България предоставя до 15% национално съфинансиране към бюджетите на българските партньори.

 

Краен срок: 25 ноември 2011 година

 

Допълнителна информация: http://www.se-eu.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/

 

 

 

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009 – 2014

 

 

Цел: намаляване на икономическото и социално неравенство в Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните връзки между Норвегия и страните-бенефициенти. Ще бъдат финансирани проекти, които водят до подобряване на социалния диалог, структурите и практиките на социалния и тристранен диалог и по-доброто разбиране на ползите от достойните условия на труд.

 

 Допустими кандидати:

 

Социални партньори, публични власти и организации на публичните власти, вписани като юридически лица в страните-бенефициенти и Норвегия, чиято основна дейност е свързана с условията на труд и/или тристранно сътрудничество Терминът „социален партньор” означава организации, представляващи работодатели или служители. Приемат се кандидатстващи на национално, регионално и местно ниво.

Партньорствата с норвежки институции се окуражават, но не са задължителни. Норвежки юридически лица могат да кандидатстват в партньорство с организация от държава- бенефициент.

 

Допустими дейности:

 

Обучения и изграждане на капацитет, за да се стимулира изграждането и функционирането на структури за социален диалог

 

Инициативи, които насърчават тристранния диалог и работа, и на двустранния диалог в различните индустрии и сектори

 

Инициативи, които разглеждат постигането на баланс и липса на дискриминация на работното място

 

Здравословни условия, сигурност и безопасност и подходяща среда на работното място

 

Инициативи, които насърчават равенството на половете на работното място

 

Информационни дейности и дейности по изграждане на партньорства между „социални партньори” и организации от държавния и частен сектор, включително НПО

 

Дейности по развиване на социални партньорства, които насърчават заетостта, образованието, заличаване на дискриминацията, жилищната политика, дейности адресиращи бедността, здравето и безопасността и социалната закрила

 

Бюджет: За България сумата, която ще бъде предоставена по линия на фонда е общо 480 хиляди евро по тази процедура. Минимална стойност на БФП за България за един проект – 20 хиляди евро Максимална стойност на БФП за България за един проект – 200 хиляди евро Безвъзмездната помощ по един проект не може да надвишава 90% от общите разходи по проекта.

 

Краен срок: Проектни предложения се подават само в електронен формат до 12.00 часа местно норвежко време на 31 март 2012 г.

 

Допълнителна информация : http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____59986.aspx

 

Отдел „УР”

15.11.2011г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

О Б Я В А

   за открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване  

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", Oперация 1.1.2:  „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия".

Основната цел на настоящата процедура е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 58 674 900 лева.   

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните компоненти/допустими дейности:

Компонент 1 - Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б: Експериментално развитие - подкрепата по този компонент цели да стимулира изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги. 

Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост" - подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.

Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта" - този компонент има за цел да предостави подкрепа за подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.  

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: http://www.opcompetitiveness.bg/ и http://www.ibsme.org/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата:

  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения - 08.02.2012 г.
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения - 09.04.2012 г.
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения - 08.06.2012 г.

Отдел „УР”

17.11.2011г.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

О Б Я В А

   за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ - Управляващ орган и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия".

Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за дейностите по Компонент 1;

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за дейностите по Компонент 2.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лева.

Допустими за финансиране по Компонент 1 са следните дейности:

а) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или

б) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или

в) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки.

Допустими за финансиране по Компонент 2 са:

а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна и/или

б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна  на енергоносителя, и/или

в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или

г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или

д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и/или

е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или

ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС  EN 16001  (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

з) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

и) Визуализация на проекта;

й) Одит на проекта.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: http://www.opcompetitiveness.bg/ и http://www.ibsme.org/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg/.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.02.2012 г.

Отдел „УР”

18.11.2011г.