www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ПРИВАТИЗАЦИЯ

Продадени общински недвижими имоти пореда Закона за приватизация и следприватизационен контрол

 

1.Поземлен имот с идентификатор 63427.7.399 и построения в него магазин захранителни стоки – едноетажна масивна сграда, с изба под част от сградата, бул. „Липник” 70а, ж.к.„Здравец-изток”, гр. Русе – продаден на 13.05.2011 г. за 700 000 лв.

 

2.Пакет от 10 000 бр. поименни безналични акции, собственост на Община Русе,представляващи 0.287% от капитала на „Общинска банка” АД София – продадени на26.07.2011 г. за 150 000 лв.

 

3.Решение № 1206/19.05.2011 г. на Общински съвет Русе за продажба на 100% отдяловете в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, Русе – няма проявенинтерес от потенциални купувачи.