www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Еднолични търговски дружества със 100% общинско имущество

Еднолични търговски дружества със 100%общинско имущество.

 

            1. „Хляби хлебни изделия” ЕООД, булстат827182955

Предмет на дейност: производство итърговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия – основна сфера на дейностхранително-вкусова промишленост, производство на гитер-ленти, производство иремонт на резервни части, изработка на работно облекло, производство наполиетиленов опаковъчен амбалаж.

Националнаотраслова класификация - Производство на хляб, хлебни изделия и преснисладкарски изделия

 

            2. „Паркстрой” ЕООД,булстат 827183548

Предмет на дейност:строителство и поддържане на зелени площи, декоративни настилки, плочници,площадки, детски площадки и съоръжения, декоративни подпорни стени, автобусниспирки, проектиране, производство и търговия с декоративни дървета, храсти,цветя, разсади, семена и селскостопанска продукция, хотелиерство, аранжировки,растителна защита, животновъдство, комунална дейност, търговия и услуги,строителна механизация, товарен и лекотоварен таксиметров превоз, авторемонтнаи диагностична дейност, външнотърговска дейност, внос, износ и други дейности.

Националнаотраслова класификация - Растениевъдни услуги; озеленяване

 

            3.„Общински пазари” ЕООД, булстат117111045

            Предметна дейност: организация и управление на дейността свързана с търговскатадейност на юридически и физически лица на територията на общински пазари Русе,стопанисване, изграждане и ремонт на закрити и открити складове и търговскиплощи, павилиони, маси, инвентар, лаборатории за контрол, санитарни възли и други,влизащи в капитала на дружеството, осигуряване условия за едноличен, санитарени ветиринарен контрол и други необходими условия в защита интересите напотребителите, организиране, поддържането на ред и чисдтота на общинскитепазари, оборудване на търговските обекти и площи с необходимите съоръжения затърговска дейност, отдаване под наем помещения, търговски площи, маси др.,както и други дейности, които не са забранени от закона.

Националнаотраслова класификация - Посредническа дейност по управление на недвижими имоти

 

            4.„Обреден дом” ЕООД, булстат 117003468

            Предметна дейност: организиране и извършване на официални семейни обреди – сватби,именуване, погребения, възпоменания, осигуряване на свързаните с тях услуги,символи, реквизити, стопанисване и поддържане на обредните сгради – гробища, асъщо така и съдействие на гражданите за провеждане на други празници и обреди.

Националнаотрасл. класификация - Дейности, свързани с погребения или кремация

 

            5.„Изкуство Д.В. ЕООД” ЕООД, булстат 827183103

            Предметна дейност: Производство на детски колички, детски велосипеди, тръбниизделия и услуги в основна сфера на дейност металообработване и машиностроене,както и търговска дейност в страната, внос и износ на стоки и материали идруги. допълнителен предмет на дейност- изпитване на въжета за повдигателнисъоражения - сапани и изработване на каучукови изделия.

Национална отрасл. класификация - Други разнообразни производства,некласифицирани другаде

 

            6.„Диагностично-консултативен център–1–Русе ЕООД” ЕООД, булстат 117115549

            Предметна дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Допълнителнаинформация:

Национална отрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения заизвънболнична лекарска помощ

 

            7.„Диагностично-консултативен център–2–Русе ЕООД” ЕООД, булстат 117115660

            Предметна дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ,допълнителен предмет на дейност – извършване на аборт по желание до 12-тагестационна седмица, извършване на еднодневна хирургия.

Националнаотрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарскапомощ

 

            8.„Център по дентална медицина 1–Русе ЕООД” ЕООД, булстат 000527052    

            Предметна дейност: осъществяване на специализирана извънболнична дентална помощ.

Националнаотрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за стоматологична помощ

 

            9.„Медицински център–1 –Русе” ЕООД, булстат 117115734

            Предметна дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Националнаотрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарскапомощ

 

            10.„Център за психично здраве – Русе” ЕООД, булстат 117526194

            Предметна дейност: спешна психиатрично помощ; диагностика и лечение на лица спсихични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психичниразстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация;психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане нарегионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите нарегистъра по чл.147,а, ал.1 от Закона за здравето; промоция, превенция иподобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността попроблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта напсихичното здраве; предоставяне социални услуги по реда на Закона за социалнотоподпомагане.

Институционаленсектор - Държавни нефинансови предприятия

 

            11.„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, булстат117527022

            Предметна дейност: активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологичнизаболявания;  периодично наблюдение,консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, наобслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция ипревенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността попроблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност вобластта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейноств областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания вобластта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми ваобучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение издравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичнитезаболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скрининговипрограми за онкологичните заболявания; предоставяне на социални услуги по редана Закона за социалното подпомагане.

Националнаотрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

 

            12. „Център закожно-венерически заболявания „д-р Вл.Горанов–Русе” ЕООД, булстат 117525904

            Предмет на дейност: диагностика,лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включителноживотозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуалнопредаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданитедиагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертнадейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и накожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите насексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователскадейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания.

Националнаотрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

 

            13. „Специализирана  болница за активно лечение запневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД, булстат 117525838

            Предмет на дейност: активно издирване,диагностициране, лечение, периодично наблюдение на болни с туберкулоза ихронични неспецифични белодробни заболявания.

Националнаотрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

 

            14. „Медицински център за рехабилитацияи спортна медицина І – Русе” ЕООД, булстат117524695

            Предмет на дейност: осъществяване наспециализирана извънболнична медицинска помощ.

Националнаотрасл. класификация - Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарскапомощ