www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Търговски дружества в които Община Русе не е единствен собственик на капитала

1. „Сплендид”-ще по олу-щ АД, булстат 117002971

Предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, допълнителен предмет на дейност – и туристически услуги.

Капиталът на дружеството е в размер на 203 880 лева, внесен капитал 203 880 лева, разпределен на 203 880 броя акции, с номинал 1 лев всяка, както следва:

 

бр.акции

Процент

Община Русе

101 940

50

„Финко” АД – София

101 940

50

 

2. „Истър-инженеринг” ООД, булстат 117664658

Предмет на дейност: строителни и стоително-ремонтни дейности, ново благоустройствено строителство, поддържане, ремонт, модернизация на пътни мрежи и съоръжения на водопроводни, канализационни, топлофикационни и други инсталации, производство на асфалтови смеси и други.

Капиталът на дружеството е 2 004 000 лева, разпределени в 2004 дяла по 1000 лева всеки, разпределени както следва: 1 002 дяла – Община Русе – 50%; 1 002 дяла – „Път-инженеринг” ООД – 50%

 

3. „Проект Русе” АД, булстат 117684479

Предмет на дейност: изграждане на универсално-спортно зрелищна зала, обществено.обслужващ търговски и спортно-развлекателен център в град Русе, строителство, експлоатация, управление и продажба на недвижими имоти.

Капиталът на дружеството е в размер на 37 769 000 рева, внесен капитал 37 769 000 лв., разпределен на 37 769 000 броя акции, с номинал 1 лев всяка както следва:

 

бр.акции

Процент

Община Русе

18 884 500

50

„МОЛ Русе Инвест” ООД

18 884 500

50

 

            4. „ЕГГЕД – РУСЕ” АД, булстат 117690845

            Предмет на дейност: транспорт на пътници и товари (след лиценз); ремонтна и сервизна дейност; проектиране, строеж, обзавеждане, покупка и продажба на недвижими имоти; обработка, внос, износ, покупка, продажба, реализация и транспорт на стоки от всякакъв произход, обработени или преработени в България или чужбина; комисионерска, спедиторска, складова, лизингова дейност; търговско представителство и агентиране; хотелиерство и ресторантьорство и други туристически услуги (след лиценз); реклама, консултантски и информационни услуги; маркетинг и инженеринг.

Капитал на дружеството е 50 хил. лв., разпределен в 500 броя поименни акции с номирал 100 лева всяка, разпределен, както следва:

 

бр.акции

Процент

Община Русе

175

35

ЕГГЕД БГ   ЕАД

325

65

 

5. “Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД, булстат 117505556

Предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Капиталът на дружеството е 8 635 000 лева, разпределен в 863 500 броя поименни акции с номинал 10 лева всяка, както следва:

 

бр.акции

процент

Държавата (МЗ)

440 385

51

Община Русе

281 948

32,65

Община Борово

12 403

1,44

Община Бяла

29 901

3,17

Община Две могили

19 736

2,29

Община Иваново

18 178

2,10

Община Вятово

29 901

3,46

Община Слуво поле

20 594

2,38

Община Ценово

13 017

1,51

 

6. “В и К - Русе” ООД, булстат 827184123

Предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи (включително и пречиствателни станции), както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина.

Капиталът на дружеството е 402 023 лв. разпределен в 402 023  дяла по 1  лев всеки, разпределени както следва: Държавата – 205 032 бр. дяла – 51%; Община Русе – 128 648 бр. дяла – 32%; Община Борово - 4 020 бр. дяла; Община Бяла - 12 061 бр. дяла; Община Вятово - 16 081 бр. дяла; Община Две могили - 8 040 бр. дяла; Община Иваново - 8 040 бр. дяла; Община Сливо поле        - 12 061 бр. дяла; Община Ценово - 8 040 бр. дяла

 

            7.“Агропродукт” АД, булстат 117033066

            Предмет на дейност: производство, изкупуване, обработка, преработка, съхранение на земеделски продукти, транспортни услуги и търговска дейност в страната и чужбина.

Капиталът на дружеството е 224 000 лева, разпределен в 2 240 бр. поименни акции с номинал 100 лева всяка, като разпределението им е както следва: Община Русе – 560 бр.  – 25%. Останалите акции са притежание на 56 бр. акционери.

 

8. “Русенска стокова борса” АД, булстат 117083941

Предмет на дейност: организиране и извършване на борсова търговия във формата на организиран пазар на определено място, на което са създадени условия за сключване на борсови сделки с допуснати за търгуване стоки, осъществявана между търговците – членове на борсата с посредничеството на брокери в определени часове и по предварително и публично оповестен ред….

Капиталът на дружеството е 253 080 лева, разпределен в 2 530 бр. поименни акции с номинал 180 лева всяка, като разпределението им е както следва: Община Русе – 30 бр. – 1.18% и частен капитал –  2 500 бр.

 

9. „Нова Деница” АД

Основният капитал на дружеството е 295 006 лв., разпределен в 295 006 бр. акции по 1 лев всяка. Апорт на правото на ползване за срок от 70 години са магазин „Русе” и магазин „Детмаг”.

Разпределението на капитала е:

Община Русе             – 11 249 бр. – 3.81%

            Частен капитал         - 283 757 бр.

 

10. “Общинска банка” АД

Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възсатновими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар – чекове, менителнции, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 11; чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 11; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансовите инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги .факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ

Основният капитал на банката е 25 млн. лева, разпределен в 2 500 000 акции по 10 лв. всяка.

Разпределението на капитала е:

Община Русе                         - 0.4% – 10 000 бр. по 10 лв.

Столична Община               - 66.94%

Други общини и                   - 33.02%

Общ. Предприятия

 

11. ПФК “Дунав – Русе” АД, булстат 117500648

Капиталът на дружеството е 500 хил.лева, разпределен в 50 000 бр. поименни акции с номинал 10 лв. всяка.

Национална отрасл. класификация - Други дейности в областта на физическата култура и спорта