www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Списък с проекти на Община Русе за 2010г.

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т

по Общински план за развитие на Община Русе през 2010г.

 

Табл. 1. Напълно изпълнени проекти през 2010г.

 

Приоритети

Цели

Мерки

Наименование на проекта

/дейността/

Период на изпълнение

от….до…

Планирани средства в лева

Усвоени средства в лева

В т.ч.

Европейски фондове и други донори

В т.ч.

Републикански бюджет

В т.ч.

Общински бюджет

Постигнато през 2010г. на база индикатори

Приоритет 1,

Цел 1,

Мярка 1

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на гр. Мартен”

2009-2010 г.

397 440

313 562

 

 

313 562

Изготвен е инвестиционен проект, с който ще се кандидатства по ОП „Околна среда” за  СМР. Усвоените  средства за  2010г.  са 313 562 лв.Общата с-т на  съоръженията по  проекта е 16.2 милиона лева с ДДС

Приоритет 1,

Цел 1,

Мярка 3

Укрепване на инфраструктура  по ул. „Николаевска” и бул. „Скобелев”

2010г.

1 044 000

 

1 044 000

 

 

984 000

60 000

Ремонтът приключи през месец ноември 2010г. Средствата са осигурени от:

  - МРРБ – 800 000 лв.

  - Междуведомствена комисия за     

    възстановяване и подпомагане –

    184 000 лв.

  -  Община Русе – 60 000 лв.

Приоритет 1,

Цел 1,

Мярка 3

Укрепване на свлачище по откос на бул. „Придунавски”

 

2010г.

1 033 906

1 033 906

849 478

149 908

34 520

 

Проектът се реализира по ОП „Регионално развитие” и  приключи  през 2010 година. Общата стойност  е 1 033 906 лв., от които  849 478 лв. са от ЕФРР,149 908 от МРРБ, 34 520 лв. от общинския  бюджет.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 1

Проект на МОМН „Енергоефективно саниране на училищни сгради”.

 

2010г.

431 226

431 226

 

215 613

215 613

Подменена  е дограмата  на 6 училища:

1. ОУ „Иван Вазов” – 88 720 лв.;

2. ОУ „Васил  Априлов” –  94 967 лв.;

3. ОУ „Ал. Константинов” – 117 651 лв.;

4. ОУ „Хр. Смирненски”, кв. Долапите – 20 965 лв.;

5. СОУ „Възраждане – 75 468 лв.;

6. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 33 455 лв.;

Намалени са разходите за отопление.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 1

Ремонт и рехабилитация на сградата на ЦДГ „Слънце”, намираща се на ул. Доростол по проект „Красива България”.

2010г.

143 619

143 619

 

70 376

73 243

Подмяна на дограма, саниране и боядисване.

Приоритет 1,

Цел 2,

 Мярка 1

Изграждане на физкултурен

салон на АГ „Гео Милев”

 

2010г.

870 353

 

870 353

 

 

 

870 353

 

През 2010г. приключи  изграждането на  физкултурния  салон, който  ще се ползва и  за общоградски спортни състезания.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 1

Ремонт и обзавеждане на ЦДГ и ОДЗ

2010г.

232 293

232 293

 

196 642

35 651

Извършен е ремонт и обзавеждане на 17 детски градини. Подобрени са МТБ и условията за отглеждане и възпитаване на децата.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 1

Ремонт на 27 учебни заведения

2010г.

722 032

722 032

 

692 658

29 374

Подобрена МТБ и условия за провеждане на учебно-възпитателния процес.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 2

Закупуване на компютърни системи и преносими компютри

2010г.

26 331

26 331

 

 

26 331

Закупени са 22 компютърни системи и 7 преносими компютри за шест учебни заведения.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 3

Проект „Невидимите деца” , финансиран от УНИЦЕФ и реализиран от ДЮЦПЗ

 

2010г.

30 000

 

30 000

 

30 000

 

 

 

Създаден е център за консултации на деца и родители по националния проект „Невидимите деца”.  Детско-юношеският център за психично здраве  се  намира  на  ул. Янтра  №5. Създадена е среда за грижи на децата с аутизъм  и тежки психични проблеми.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 3

Център за ранна интервенция

2010г.

200 000

200 000

200 000

 

 

Разкрит по проект с капацитет 30 места по ОП „РЧР” в помещения на ДМСГД, етаж 5 и реализиран в партньорство с ДМСГД и Община Русе. По проекта са оборудвани помещенията и назначени специалисти.

Приоритет 1,

Цел 2,

Мярка 3

Ремонт на кухнята на ДСХ „Възраждане” за нуждите на дома и домашен социален патронаж

2010г.

532 286

532 286

266 143

266 143

 

През 2010г. е  извършен ремонт  по проект „Красива България” на  стойност 532 286 лева.

Приоритет 1,

Цел 3,

Мярка 3

Реконструкция и модернизация на общинска спортна база

2010г.

98 190

98 190

 

 

98 190

Извършени са ремонтни дейности на:

-  водопроводна инсталация;

-  фасади и дограма в СК „Ялта”;

- санирани са помещения.

Приоритет 1,

Цел 4,

Мярка 3

Рекултивация на съществуващо сметище на с. Бъзън,  Община Русе, местност „Пръстниците”

2010г.

249 814

249 814

 

249 814

 

Рекултивираната площ на сметището е 6,551 дка. Изградени  са:

 - пиезометър за мониторинг и 

   контрол на подземните води

 - система за следене на  слягането на 

   тялото на  сметището

 - земни канавки за отвеждане на

   повърхностните води

 - биологична рекултивация с

   дървесни видове

Приоритет 2,

Цел 1,

Мярка 1

Реконструкция на  градска  улична  мрежа - улица „Независимост” от отсечка 209 /ул. Придунавски булевард/ до отсечка 213 /кръгово кръстовище при паметник „Альоша”/ гр. Русе

2010г.

658 325

374 128

 

311 600

62 528

 

Проектът е на обща стойност 658 325 лв. Плащането на останалата сума ще се извърши през 2011г., съгласно сключения договор. Изпълнен е целият обект:

  - 4500 м2 новоизградена градска

    улична мрежа;

  - 820 м2 нови бордюри;

  - 2500 м2 нови тротоари;

  - ново алейно осветление.

Постига се намаляване времетраенето на пътуванията, благодарение на новата транспортна инфраструктура.

Приоритет 2,

Цел 1,

Мярка 1

Реконструкция на градска улична мрежа до бл. Воден

2010г.

606 878

606 878

 

606 878

 

Изпълнен е целият обект, като са извършени следните дейности:

  - 2 150 м2 новоизградена градска

    улична мрежа;

  - 1 120 м2  нови тротоари;

  - ново алейно осветление;

  - 974 м2   зелено строителство.

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 1

Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

2010г.

103 622

103 622

 

103 167

455

През 2010г.са осигурени  общо 67 работни места :

-2ббр.„Поддръжка сгради”;

 - 9бр. „Сътрудник социални дейности”;

-4 бр. „Общ работник - поддръжка улици”;

-52 бр. „Работник – траен характер”. С  Анекс към  договора  през м. 10, 11 и 12 -2010г са осигурени  още 85бр.

за зимно поддържане на улиците.  

Приоритет 3

Цел 3,

Мярка 1

Проект  „Подкрепа за достоен живот” – дейност „Личен асистент” по ОП „РЧР” „Алтернативи”

2010г.

2 060

2 060

2 060

 

 

1. Приети са документите на 766 души.

2. Извършени са 766 оценки.

 

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 3

Сдружение „Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”, Проект „Не пускай духа от бутилката!”. 

2010г.

3 570

3 570

100

Собствен принос на бенефициента

 

3 470

Допринася за намаляване на употребата на алкохола от русенските ученици.  Обучени са 10 ученика от 5-12 клас, активно работещи в клуб „Журналистика” към Общински детски център за изкуство и култура – Русе.

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 3

Сдружение „Международно дружество „Елиас Канети”, Проект „Щъркелите или въпросите за половата култура на тийнейджърите в град Русе”

2010г.

3 418

3 418

 

 

3 418

Обучени са общо около 300 ученика от осем училища в град Русе.

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 3

Сдружение „Движение за хармонично развитие на човека”

Проект „Превенция на рисковото поведение в подрастващите чрез насочването им към двигателни, творчески и спортни занимания”

2010г.

3 874

3 874

520

Собствен принос на бенефициента

 

3 354

Превенция на рисковото поведение на подрастващите чрез насочването им към двигателни, творчески и спортни занимания. Над 150 деца от 1-8 клас, деца от специализирани институции за социални услуги и деца от 1-12 клас са участвали в семинара и са придобили умения, които могат да

продължат да развиват.

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 3

Сдружение „Русенска търговско – индустриална камара”, Проект „Лятна еко-академия”

 

2010г.

4 570

4 570

1080

Собствен принос на бенефициента

 

3 490

Създаване на модел на успешна практика за разширяване и осъвременяване на учебните планове по европейските стандарти. Подобряване на уменията и знанията на 20 ученика от ПГИУ „Елиас Канети” за възможности за стартиране на еко-бизнес.

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

МФ „Мартенски музикални дни”

2010г.

357 352

 

357 352

 

85 603

4000

 

231 749

 

 

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

Доизграждане капацитета на РР „Л.Каравелов” като информационен център  - част от националната библиотечна информационна система

2010г.

146 231

 

146 231

 

144 231

 

 

2 000

Оборудван е обучителен център, в който ще се осъществяват дейности, повишаващи квалификацията на библиотечните специалисти. Предоставена е техника на свободен достъп, която спомогна за повишаване капацитета на библиотечно-информационното обслужване чрез on-line услугите на 

обществения информационен център.

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

Събирателска и реставрационно-консервационна дейност

2010г.

14 935

14 935

13 335

350

1 250

 

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 2

Национално туристическо изложение „Уикенд туризъм”  Фестивал на туристическите забавления и атракции

2010г.

49 146

49 146

21 280

 

 

27 866

 

През 2010г. се включват 70 компании. За пръв път се представят 22 компании – хотели, места за настаняване, общини от Дунавския регион. В програмата влизат  19 продукта с 6 часа програма и над 100 участници. Увеличава се броят на класическите туристически атракции – площадни и развлекателни, за сметка на фолклорните.

Регистрираните участници се представят с 35 павилиона и 6 обособени пространства.

Общо средства в лева:

 

 

7 681 274

 

7 597 396

1 613 830

3 887 149

2 096 417

 

 

Табл. 2. Частично изпълнени проекти през 2010г.

 

Приоритети

Цели

Мерки

Наименование на проекта

/дейността/

Период на изпълнение

от….до…

Планирани средства в лева

Усвоени средства в лева

В т.ч.

Европейски фондове и други донори

В т.ч.

Републикански бюджет

В т.ч.

Общински бюджет

Постигнато през 2010г. на база индикатори

Приоритет 1,

Цел 1,

Мярка 1

Интегриран воден проект за град Русе 

 

 

113 438 140

78 136 000

71 885 000

 

6 251 000

 

Към 31.12.2010 г. е отчетен следният напредък:

От стартирането на проекта до 31.12.2010г. са усвоени  39 950 431 евро.  Процент на  усвояване - 68.5%.

  - 100% рехабилитирана и  разширена  водопроводната мрежа;

  - 100 % изграден магистрален водопровод Сливо поле  - Русе;

  - 97 % изградена  ПСОВ;

  - 59 % рехабилитация и  разширение  на  канализационна  мрежа.

Приоритет 1,

Цел 1,

Мярка 1

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация  и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с. Тетово

 

764 181

29 773

 

 

29 773

Подготвя се обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще извърши инвестиционното проектиране. Усвоените  средства за  2010г.  са 29 773 лв.

Приоритет 1, Цел 1,

мярка 2   

 

Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих - Централна градска градина

 

октомври 2009 – октомври 2011

10 147 032

3 791 994

 

 

3 791 994

Финансиране: 91,58% ОПРР,

8,42% общински бюджет

Приоритет 1, цел 2,

мярка 1   

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе

 

декември 2010 – декември 2012

3 915 535

8 825

 

 

8 825

Финансиране:   85% ОПРР     15% общински бюджет     

Приоритет 1,

Цел 3,

Мярка 2

Проект  Пространства  на  духовността - ремонт, възстановяване и съхраняване на  емблематични за  русенската  култура  сгради: РБ –„Любен Каравелов”, Пантеон на  възрожденците и Русенска  художествена галерия.

Февруари 2009 – февруари 2011

 5 103 057

144 899

 

 

144 899

Финансиране: 100% ОПРР

Прекратен на 02.03.2011г.

Причини–          Двете страни решиха да прекратят договора, поради възникнали непреодолими затруднения за изпълнението на проекта и в съответствие на чл.11, ал.1 от общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Приоритет 1,

Цел 4,

Мярка 1

Рекултивиране на съществуващо старо депо за отпадъци по  проект „Подготовка на технически проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци”, финансиран по ОПОС

януари 2009 - юли 2011

1 017 458

13 296

450

 

12 846

Подписано е допълнително споразумение, с което  срока на ДБФП между община Русе и МОСВ е удължен до 12.10.2011 г.  Обявена е открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител, който да изготви технически проект.

Приоритет 1,

Цел 4,

Мярка 2

Проект „Biomob

 

96 696

26 780

26 780

 

 

Община Русе, РУ „А.Кънчев” и Центъра  за  подпомагане на  МСП са партньори  по  международен проект с участието на  представители  от Ирландия, Унгария  и Дания. Основната цел на  проекта е  изследване възможностите  за  използване  на  биомасата  за  ВЕИ.

Приоритет 2, Цел 2,

мярка 1  

Подобряване на капацитета на публичните администрации в Еврорегион Русе и Гюргево за по-добро съвместно управление на риска, превенцията и опазването на околната среда

 

септември 2010 – април 2012

1 165 568

 

1 117 791 за Община Русе

11 187

11 187

 

 

Финансиране:  97% ТГС,         3% общински

Приоритет 4,

Цел 1,

мярка 1

 

Разработване на дигитална карта и географска база данни за подземната публична инфраструктура в г.Русе”

август 2009 – април 2012

1 296 631

612 204

128 700

 

483 504

Финансиране: 75% Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 25% общински бюджет

Приоритет 4,

Цел 1,  

мярка 1

 

Подбор на приемни структури за информационните центрове на мрежата Europe direct в периода 2009-2012г.

февруари 2009 – декември 2012

70 410

 

70 410

35 205

 

 

35 205

 

Финансиране:     50% ЕК          50% общински бюджет

Общо средства в лева:

 

 

138 132 499

 

82 845 368

 

72 087 322

 

6 251 000

4 507 046

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 3. Наличие на разработени проектни предложения към 31.12.2010г.

 

Приоритети

Цели

Мерки

Наименование на проекта

/дейността/

Период на изпълнение

от….до…

Планирани средства в лева

Усвоени средства в лева

 

В т.ч.

Европейски фондове и други донори

В т.ч.

Републикански бюджет

В т.ч.

Общински бюджет

Очаквано постижение на база индикатори

Приоритет 1, цел 1,

мярка 2   

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе

30 месеца

999 400

 

 

 

 

ОПРР – одобрен, предстои подписване на договор

Приоритет 1, Цел 1,  

мярка 3

 

Изграждане на охранителни канали и отвеждащ канал към ретензионен обем за защита от наводнения на територията на Източна промишлена зона в гр. Русе

24 месеца

1 674 172

 

 

 

 

ОПРР – не е одобрен

Приоритет 1,

Цел 3,

мярка 3

 

Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща база на територията но спортен комплекс "Дунав" - гр. Русе

15 месеца

665 364

 

 

 

 

Одобрен, предстои подписване на договор

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 1

Национална програма от осигуряване към заетост

 

 

55 133

 

 

 

 

 

 

Освежаване и ремонт на детски площадки,градинки и други обществени терени

 

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 2

Дискавъри ІІІ

 

01.8.2010-

31.7.2012

 

 

17 186

 

 

 

 

 

 

Оказване подкрепа на родители, учители и деца с дислексия при прехода между предучилищна и начална училищна степен.

 

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 2

"В търсене на етностни съкровища"

 

01.8.2010-

31.7.2012

 

17 186

 

 

 

 

 

 

Запознаване на децата с етническите особености и националните традиции, обичаи и символи.

 

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 2

Програма  "Учим правейки - живеем работейки"

 

 

39 116

 

 

 

 

 

 

Обучение на деца със СОП

 

Приоритет 3,

Цел 3,

Мярка 2

Програма  "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски"

 

01.8.2010-

31.7.2011

 

 

31 293

 

 

 

 

 

 

"Активното гражданско самосъзнание - нашата стъпка в бъдещето"

 

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

МФ "Мартенски музикални дни"

 

 

357 352

 

 

 

 

 

 

Проектът е реализиран 16.03 - 02.04.2011

 

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

Аз, Градът

 

 

842 065

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

V. Международен фестивал "Театрален пристан на голямата река"

 

 

28 575

 

 

 

 

 

 

Да бъде провокиран интерес към изявите на ДТ "Сава Огнянов"

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

Провеждане на VІІІ Международен конкурс "Франц Шуберт" - Русе 2011

 

38 025

 

 

 

 

 

 

Обогатяване професионалната подготовка на млади музиканти от средните и висши училища по изкуствата в България

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

Лятна детска академия 2011

 

 

12 450

 

 

 

 

 

 

Предоставяне на възможност на талантливи деца от Русе и региона за придобиване на знания и умения в различни сфери на науката и изкуството под формата на извънучилищни форми на обучение и едновременно с това осигуряване на интересни развлечения през лятото.

Приоритет 3,

Цел 4,

Мярка 1

Блусфест Русе 2011

 

 

20 000

 

 

 

 

 

 

Продължаване на традициите на Международния блус фестивал в Русе, който представя на една сцена формации и солисти от двете разклонения на блуса - джазмени и рок музиканти.

Приоритет 4,

Цел 1,

мярка 1  

Информационно и аналитично обезпечаване на плановия процес в община Русе

18 месеца

591 974

 

 

 

 

100% ОПАК

В процес на оценяване

Общо средства в лева:

 

 

5 389 291

 

 

 

 

 

 

Табл. 4. Други, в т.ч. спрени и върнати за доработване проекти и проекти предложения към 31.12.2010г.

 

Приоритети, цели, мерки от Общинския план за развитие

Наименование на проекта

Период на изпълнение

Планирани средства лв.

Усвоени средства лв.

В т.ч. Европейски фондове и други донори

В т.ч. Републикански бюджет

В т.ч. Общински бюджет

Постигнато през 2010 на база индикатори

Приоритет 1,

цел 1,

мярка 1

Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води - условие за повишаване качеството на живот в  кварталите "Средна кула" и "Долапите", Община Русе

30 месеца

55849611

 

 

 

 

Процедурата е спряна с решение №50 от 2 юли 2009 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС

Приоритет 1,

цел 1,

мярка 1

 

 

 

 

 

Изграждане на ПОСВ и канализационна мрежа за битови отпадъчни води-условие за повишаване качеството на живот в с.Басарбово, община Русе

18 месеца

23091696

 

 

 

 

Процедурата е спряна с решение №50 от 2 юли 2009 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС

Приоритет1,

цел 1,

мярка 1

Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Николово – община Русе

42 месеца

40 981 913

 

 

 

 

Процедурата е спряна с решение №50 от 2 юли 2009 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС

Приоритет1,

 цел 2,

мярка 4

„Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе”

юли 2008 юли 2010

6 482 260

214 969

 

 

214 969

Прекратен 30.04.2010г             Причини – по взаимно съгласие, двете страни решиха да прекратят договора, поради възникнали непреодолими затруднения за изпълнението на проекта и в съответствие на чл.11, ал.1 от общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Общо

средства в лева:

 

 

126 405 480

214 969

 

 

214 969

 

 

 

 

21.07.2011 г.

Отдел „Устойчиво развитие”