www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Дирекция "Европейско развитие" предоставя следната актуална информация:


      Информацията, относно отворени процедури за кандидатстване по ОП "РР", ОП "ОС", ОП "К", ОП "РЧР" и ОП "АК", може да бъде прегледана и изтеглена в .pdf формат тук


Община Русе

Дирекция "Европейско Развитие"

30.03.2012г.Дирекция „Европейско развитие” предоставя следната актуална информация:


Индикативният график за прием на Заявления за подпомагане по Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за 2012г., може да бъде изтеглен в xls формат тук
Община Русе

Дирекция "Европейско Развитие"

29.02.2012г.
Дирекция „Европейско развитие” предоставя следната актуална информация:

 

Агенцията за хората с увреждания обявява следните конкурси:

 

1.

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Участници в конкурса, могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, чл.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Срокът за подаване на проектите в 4 екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител CD (формуляр и бюджет) е: до 17:30 часа на 26.03.2012 г.

 

Проектните предложения се подават в деловодството на АХУ, ул. „Софрони Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17:30 часа на 26.03.2012 г.

 

2.

Конкурс за финансиране проекти на тема: „Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение за хората с увреждания”

Участници в конкурса, могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни, исторически, археологически, природно-научни, спортни обекти.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.2, ал.2, т.6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл.8, т.6 от Закона за интеграция за хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

Компонент 1: Осигуряване на външен достъп до обект – до 10 000 лв.

Компонент 2: Приспособяване на вътрешна среда на обект – до 12 500 лв.

Компонент 3: Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Срокът за подаване на проектите 5 екземпляра на хартиен и един екземпляр на  електронен носител – CD (формуляр и бюджет) е до: 17:30 часа на 12.03.2012 г.

 

Проектните предложения се подават в деловодството на АХУ, ул. „Софрони Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17:30 часа на 26.03.2012 г.

 

3.

Конкурс за финансиране на проекти на тема: „Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждането”

Участници в конкурса, могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждането или фирми, чиито собственици са подобни лица.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания във връзка с чл.31 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Максимален размер на субсидията е до 15 000 лв.

Проектите се подават на хартиен носител 4 екземпляра и един екземпляр на електронен носител – CD (формуляр и раздели I и II на бюджета).

Срокът за подаване на проектите е 17:30 часа на 05.03.2012 г.

 

Проектните предложения се подават в деловодството на АХУ, ул. „Софрони Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17:30 часа на 26.03.2012 г.

 

4.

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайно увреждане в специализирана работна среда.

Участници в конкурса, могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят по методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хора с увреждания и чл.20 от Правилника за прилага на Закона за интеграция на хора с увреждания.

-         По раздел II от методиката по чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хора с увреждания, максималният размер на субсидията е 40 000 лв.

Краен срок: 17:30 часа на 19.03.2012 г.

-         По раздел III от методиката по чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хора с увреждания, максималният размер на субсидията е 90 000 лв.

Краен срок: 17:30 часа на 09.04.2012 г.

Проектите се подават на хартиен носител 4 екземпляра и един екземпляр на електронен носител – CD (формуляр и бюджета).

 

Проектните предложения се подават в деловодството на АХУ, ул. „Софрони Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17:30 часа на 26.03.2012 г.

 

Конкурсната документация, може да намерите в интернет страницата на АХУ: http://ahu.mlsp.government.bg


Община Русе

Дирекция "Европейско Развитие"

14.02.2012г.


Отдел „Устойчиво развитие” предоставя следната актуална информация:

 

На 29 декември 2011 г. е подписано Оперативно споразумение между Европейската инвестиционна банка - Холдингов фонд по JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) за България и Фонд за градско развитие (ФГР) – консорциум с водещ партньор Сосиете Женерал Експресбанк.

 То е на стойност 36,9 млн. лева. С осигуреното от ФГР съфинансиране до средата на 2015г. ще бъдат инвестирани общо 110 млн. лева.

Целта е с тези средства ФГР да обезпечи проекти за публично-частно партньорство и други проекти за градско развитие. Това ще стане чрез предоставяне на заеми и дялово участие към крайни бенефициентиобщини, частни инвеститори и публично-частни партньорства в шестте големи града на България - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

По JESSICA могат да се финансират градски проекти, които осигуряват възвръщаемост на инвестицията. Такива са индустриалните зони, бизнес и търговските центрове,  центровете за забавление, спортните съоръжения и други.

Проектите трябва да съответстват на целите и дейностите на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. - „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Необходимо е те да са съобразени с общите устройствени планове на населените места, общинските планове за развитие и др. 

Крайните бенефициенти ще кандидатстват с проекти пред ФГР.

JESSICA е създадена от Европейската комисия в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа. Целта й е да насърчава устойчивите инвестиции, растежа и разкриването на работни места в европейските градските райони.

Инициативата JESSICA е пилотен проект за финансов инженеринг на ЕС в рамките на настоящия програмен период и осигурява публично-частен инвестиционен подход към устойчиви проекти за градско развитие.

Източник: МРРБ

 

Община Русе

Отдел „Устойчиво развитие”

 

13.01.2012 г.