www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Заглавие на страницата: "Приложение 4"

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИ, С КОИТО ОБЩИНА РУСЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ


Предстои подготовката на следните  проекти:


По  ОП” Регионално  развитие”

1.  Проект за енергийна ефективност на училищна образователна инфраструктура  

2.  Проект за интегриран план за градско развитие,

3.  Проект за модернизация на градския транспорт  

В началото на тази година бяха променени процедурите за кандидатстване по ОП”Околна среда” като процедурата на конкурентен подбор бе заменена с процедура на договаряне при която бенефициента се поканва да представи проект.


По  ОП”Околна  среда”

1.   Проект за канализация на кв. Ср. Кула и кв. Долапите