www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Заглавие на страницата: "Приложение 3"

ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ


Име на проекта

Кратко описание

Бюджет

Времетраене

Програма

Схема

Управляващ орган

Общ Бюджет

Грант

Съ-

финансиране

Развитие на услугата "Социален транспорт" в Община Русе

Създаване и развитие на общинско социално предприятие за предоставяне на услугата"Социален транспорт" на хора с увреждания в Община Русе

344522 лв.

0

18 месеца

ОПРЧР

Компонент 2 Подкрепа за създаване на нови социални предприятия

Агенция за социално подпомагане

344522 лв.

Ремонт и модернизация на общинска инфраструктура за социални услуги на групи в неравностойно положение

Подобряване на условията за живот в дом за възрастни хора с физически увреждания "Милосърдие" помещаващ се в общинска сграда на ул. "Черни Връх" 24 и в дом за деца и юноши, лишени от родителски грижи" Райна Гатева", чрез основен ремонт и оборудване на помещенията в двете сгради

3884976,49 лв.

0

24 месеца

ОПРР

Приоритетна ос1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" Операция 1.1 "Социална инфраструктура"

МРРБ

3884976,49 лв.

Изработка на стратегия и план за превенция на риска в Община Русе, на базата на получен опит и обмен на добри практики

Изработка на стратегия и план за превенция на риска в Община Русе, на базата на получен опит и обмен на добри практики, провеждане на обучения, както и създаване на единен информационен портал, на български и английски

299850 лв.

0

12 месеца

ОПРР

Приоритетна ос 4:"Местно развитие и сътрудничество" Операция 4.2: "Междурегионално сътрудничество"

МРРБ

299850 лв.