www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Заглавие на страницата: "Приложение 1"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

 

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 – 2013”

 

1. Наименование на проекта

Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски- Русе”

2. Източник на финансиране

ОП „Регионално развитие”

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ

1033096,57 лв.

4. Съфинансиране

неприложимо

5. Дата на подписване на договора

25.06.2009г.

6. Продължителност на проекта

18 месеца

7. Искания за промени в договора/анекси

По договор BG161PO001/1.4-03/2008/016 не са искани промени

8. Статут на анексите

неприложимо

9. На база подписаните анекси /ако е приложимо/ - информация за промените в договора

неприложимо

10. Ръководител на  проекта

инж. Спасимир Димитров – директор дирекция „Сигурност и управление при кризи”

 

11. Статут на проектите към датата на информацията – по групи основни дейности

Сключени са договори за изпълнение  СМР, строителен надзор, авторски надзор, СМР, както и съпътстващите дейности се изпълняват  по графика. Поставени са билбордове и са подготвени табелите за трайно онагледяване на приноса на ЕС.

12. Проведени обществени поръчки за избор на подизпълнители

Проведени са следните обществени поръчки:

·        Укрепване на свлачище по откос на бул. "Придунавски" - гр.Русе - открит конкурс по НВМОП за строителство. Обявена е на 07.10.2009 г., проведена на 21.12.2009г. Поръчката е спечелена от фирма „Интис” АД;

·        Изпълнение на строителен надзор при изграждането на обект Укрепване на свлачище по откос на бул."Придунавски" - гр.Русе – открит конкурс по НВМОП – услуга. Обявена на 11.02.2010 г., проведена на 19.03.2010 Поръчката е спечелена от фирма „Стройконтрол-Р”ООД;

·        изпълнение на авторски надзор при изграждането на обект - Укрепване на свлачище по откос на бул."Придунавски" - гр.Русе – конкурс по НВМОП – услуга. Обявена на 11.02.2010 г. Поръчката е спечелена от поканения за участие кандидат - ЕТ „СИ-ГАЛ-ХРИСТИН НИКОЛОВ”.

 

13. Обжалвания на поръчки

Няма

14. Сключени договори с подизпълнител

Сключени са следните договори:

·        BG161РО001/1.4-03/2008/016-S-01/05.02.2010 г. за строителство с фирма „Интис” АД. СМР се изпълняват в  съответствие със сключения договор и графика на самия проект. Локализирана е строителната площадка – оградена, водоснабдена, ел. захранена. Обособени са открити и закрити складове . Изпълнени са изкопните работи и стоманобетоновата подпорна стена;

·        BG161РО001/1.4-03/2008/016-U-02/25.03.2010  г. за строителен надзор с фирма „Стройконтрол-Р”ООД. Строителния надзор се изпълнява. Осигурено е ежедневно присъствие на обекта от страна на надзора. Водят се всички актове и протоколи по времето на строителството;

·        № ЦО1-35/13.04.2010 г. за авторски надзор с ЕТ „СИ-ГАЛ-ХРИСТИН НИКОЛОВ”. Осъществява се авторски надзор в съответствие с изискванията.

 

15. Разплащания към подизпълнителите – към датата на докладване, източници на финансиране – бюджет / Възстановени средства от ОП

·        към  фирма „Форте Инвест”  -  1000 лв. на 18.12.2009 г. /от собствен принос/ , за изготвяне на тръжна документация;

·        към  ЕТ „Роман Антонов” – 1920 лв. на 23.03.2010 г. /от собствен принос/, за изготвяне на билбордове;

·        към фирма „Интис” АД – 188 855,23 лв. на 23.03.2010 г. /безвъзмездна финансова помощ по ОПРР/;

·        към  фирма „Стройконтрол-Р”ООД – 5 758,20 лв. на 14.04.2010 г. / безвъзмездна финансова помощ по ОПРР/.

16. Получени авансови плащания

Получено авансово плащане на 12.05.2010 г. в  размер  на   299 815.97 лв.

17. Искания за междинни плащания

Няма

18. Искания за финални плащания – статут – одобрени/неодобрени разходи, очаквани плащания

Няма

19. Списък за мониторинговите визити по всеки един от проектите – препоръки, действия на общината по изпълнението им

Няма

 

***

 

1. Наименование на проекта

„Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина”

2. Източник на финансиране

ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”, Приоритетна ос1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ

10 147 032,30 лв.

4. Съфинансиране

не

5. Дата на подписване на договора

21.10.2009

6. Продължителност на проекта

24 месеца

7. Искания за промени в договора/анекси

няма

8. Статут на анексите

не приложимо

9. На база подписаните анекси /ако е приложимо/ - информация за промените в договора

не приложимо

10. Ръководител на  проекта

инж. Здравка Великова –директор на  дирекция „Благоустрояване и инфраструктура”

11. Статут на проектите – по групи основни дейности

Дейност 1 „Сформиране на екип на проекта и оперативно управление” Сформиран е екипа за управление

Дейност 2 „Провеждане на процедура за възлагане изработването на 4 пакета тръжна документация”

-Проведена е процедура за изготвяне на три броя тръжни документи.

Дейност 3 „Изработването на 4 пакета тръжна документация”

-Изработени са три броя тръжни документи

Дейност 5 „Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка  за  СМР  на обект градска зона за отдих – Централна градска градина”

-В момента тече  процедура за избор на изпълнител на СМР

Дейност 6 „Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителен надзор” на обекта на интервенция в проекта”

-В момента тече  процедура за избор на изпълнител на строителен надзор

Дейност 7 „Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на авторски надзор”

- В момента тече  процедура за избор на изпълнител на авторски надзор

Дейност 17 „Провеждане на пресконференции” 

-Проведена една пресконференция

Дейност 21 „Текущо информиране на местните медиите за напредъка на проекта”

-Периодично чрез медиите информиране за напредъка на проекта

 

12. Проведени обществени поръчки за избор на подизпълнители

1. Обществена поръчка „Изготвяне на три броя тръжни документи” Процедурата е с едно  по реда НВМОП за услуга.

2. Обществена поръчка „СМР  на обект градска зона за отдих – Централна градска градина”

- в процедура сме по оценка на предложенията.

 

13. Обжалвания на поръчки

не приложимо

14. Сключени договори с подизпълнител

1. Договор BG161PO001/1.4-02/2008/001-U-01 – изпълнен и предстои плащане

2. Сключени седем броя граждански договори с членовете на екипа по управление на  проекта

15. Разплащания към подизпълнителите – към датата на докладване, източници на финансиране – бюджет / Възстановени средства от ОП

Плащания са извършени по гражданските договори с членовете на екипа от общинския бюджет. Няма искане за възстановяване на разходите

16. Получени авансови плащания

не приложимо

17. Искания за междинни плащания

не приложимо

18. Искания за финални плащания – статут – одобрени/неодобрени разходи, очаквани плащания

неприложимо

19. Списък за мониторинговите визити по всеки един от проектите – препоръки, действия на общината по изпълнението им

не приложимо

 

 

 

***

 

1. Наименование на проекта

„Пространства на духовността – ремонт, възстановяване и съхраняване на емблематични за русенската култура сгради: Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Пантеон на възрожденците, Русенска художествена галерия” BG161PO001/1.1.-01/2007/057

2. Източник на финансиране

ОП „Регионално Развитие”,  Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ

5 103 057,18 лв

4. Съфинансиране

Няма

5. Дата на подписване на договора

03.02.2009 год.

6. Продължителност на проекта

24 месеца

7. Искания за промени в договора/анекси

Няма

8. Статут на анексите

Няма

9. На база подписаните анекси /ако е приложимо/ - информация за промените в договора

Няма

10. Ръководител на проекта

Тихомир Трифонов

11. Статут на проектите към датата на сесията – по групи основни дейности

Дейност 1: Организация на работата по проекта, възлагане и дейности по визуализация и публичност - ИЗПЪЛНЕНА

-Сформиран е екипът за организация и управление на проекта.

- Проведени са работни срещи за обсъждане и съгласуване на план-графика, отговорностите и процедурите по извършване, отчитане и контрол по  реализацията на  дейностите и финансовите средства по проекта.

- изпратени прес-съобщения с информация за старта на проекта, неговите цели и очаквани резултати до  местните и  регионални медии

Дейност 2: Изготвяне на технически / работни проекти 

-По проекта е кандидатствано с пълен работен проект за сградата на Пантеона на Възрожденците и с идейни разработки за РХГ и РБ„Любен Каравелов”.

-Предвидено е да се проведат 2 процедури за избор на изпълнител по НВМОП с три оферти. С УО се изясни, че следва  да  се  проведе  открит конкурс с 2 обособени позиции за РХГ и РБ.

-Осигурени са  разрешителни за строеж за трите сгради.

Дейност 3: Разработване на тръжна документация –

 В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 ПО ЗОП:

  -СМР – предстои

  -Строителен надзор – предстои

 ПО НВМОП:

 -За разработване на тръжна документация – пряко договаряне с НИАЛЕКС ООД

 -За информация и публичност – пряко договаряне – ЕТ „Михаил Бордияшев Технодизайнинженеринг“

 -За проектиране – открит конкурс – ЕТ ''ФОРУМ-Александров –   Александър Александров''

 -За независим одит – 3 оферти – предстои 

 През месец февруари 2010 година е подготвена  документацията за участие в процедури за избор на изпълнители за строителство и надзор. Предварителният контрол се забавя с 4 месеца. Не са съгласувани  новите работни проекти и КСС-та от УО .

Статута на РБ „Любен Каравелов“ изисква съгласуване на работните проекти от НИНКН

София.Съгласуването не  е  осъществено повече от 4 месеца.Забавянето в решаването  на тези проблеми  ще бъдат основната  причина  за  нарушаване  графика за  реализацията на  проекта.

Дейност 4: Провеждане на открити процедури по ЗОП за избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на сградите и предоставяне на услуги за НСН

- В процес на съгласуване  и  одобряване  от  УО.

Стартирането на процедурите  ще започне  след одобрение на работните технически проекти, новите КСС-та и документацията за участие в процедури по избор на изпълнители за строителство и надзор.

Дейност 5: Извършване на строително-ремонтни дейности по трите сгради -

Поради забавяне одобрените на работните проекти, индикативният график на проекта е забавен със  6 месеца.Реализацията  на  проекта следва  да  приключи  през февруари 2011година.Забавянето в процедурите  по  съгласуване се отразяват неблагоприятно на план графика  за  реализация.

Дейност 6: Провеждане на процедури за избор на изпълнител за доставка на оборудване за Регионална библиотека „Любен Каравелов” и РХГ

Не е одобрена при  кандидатстването.

Дейност 7: Доставка и монтаж на оборудване за РБ „Любен Каравелов” и РХГ

Не е одобрена при  кандидатстването

Дейност 8: Провеждане на информационна кампания за резултатите от проекта и официално откриване

 – В процес на изпълнение

дейността се изпълнява през целия период на реализация на проекта.

Избран е изпълнител за изработване на рекламни материали с информация за проекта по време на СМР и след приключването  им.

Дейност 9: Вътрешен мониторинг, отчитане и оценка на проекта - В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За осигуряване качествено и навременно изпълнение на дейностите по проекта се провежда текущ вътрешен мониторинг и оценка.Осъществява се по време на цялостното изпълнение на проекта.

12. Проведени обществени поръчки за избор на подизпълнители

Проведени са следните поръчки по НВМОП за избор на изпълнител за:

-„Изготвяне документацията за участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки по проекта на община Русе с договор N: BG161PO001/ 1.1-01/2007/057“

Услуга на стойност – 15 000лв;

Вид процедура – с пряко договаряне по наредбата;

-„Проектиране и изготвяне на материали за реализиране дейностите  по информиране и публичност по проекта на община Русе с договор N: BG161PO001/ 1.1-01/2007/057

Услуга на стойност – 10 100лв от 16.07.2009 ;

Вид процедура – с пряко договаряне по наредбата;

Проектирането е проведено с една обществена поръчка с две обособени позиции с открит конкурс по НВМОП:

-„Изготвяне на инвестиционно техническо проектиране по обект Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1 -01/2007/057“

Услуга на стойност – 18 000лв от 02.12.2009 ;

Вид процедура – открит конкурс по НВМОП;

-„Изготвяне на инвестиционно -техническо проектиране по обект Русенска Художвествена Галерия - от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/ 1.1-01/2007/057       

Услуга на стойност – 24 000лв от 02.12.2009 ;

Вид процедура – открит конкурс по наредбата;

Изпълнение на процедурата:

03.11 – Преглед и коментари на постъпилите предложения

09.11 – Отваряне на офертите на допуснатите кандидати

13.11 – Решение на комисията за избор на изпълнител на МОП

 

13. Обжалвания на поръчки

Няма обжалвания.

14. Сключени договори с подизпълнител

 Договори по НВМОП:

Договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057-U-01 (стойност – 15 000лв)

Изготвяне  документацията за участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки по проекта на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057 ;

Договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057-U-02 от 16.07.2009 (стойност – 10 100лв)

Проектиране и изготвяне на материали за реализиране дейностите  по информиране и публичност по проекта на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057 ;

Договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057-U-03 от 02.12.2009 (стойност – 18 000лв)

Изготвяне на инвестиционно техническо проектиране по обект Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057

 

Договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057-U-04  от 02.12.2009 (стойност – 24 000лв):

„Изготвяне на инвестиционно техническо проектиране по обект Русенска Художвествена Галерия - от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1-01/2007/057“

15. Разплащания към подизпълнителите – към датата на докладване, източници на финансиране – бюджет / Възстановени средства от ОП

-„Изготвяне документацията за участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки по проекта на община Русе с договор N: BG161PO001/ 1.1-01/2007/057“, изпълнител Ниялекс ООД

Разплащане на стойност – 10 500лв от 21.05.09г.;

Вид процедура – с пряко договаряне по наредбата;

-„Проектиране и изготвяне на материали за реализиране дейностите  по информиране и публичност по проекта на община Русе с договор N: BG161PO001/ 1.1-01/2007/057, изпълнител ЕТ „Михаил Бояджиев-Технодизайнинженеринг”

Разплащане на стойност – 10 100лв /5 050 лв от 16.07.2009 и  5 050 лв от 20.08.2009/

Вид процедура – с пряко договаряне по наредбата;

-„Изготвяне на инвестиционно техническо проектиране по обект Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/1.1 -01/2007/057“, изпълнител ЕТ „Форум Александров - Ал. Александров”

Разплащане на стойност – 21 600лв от 10.02.2010г. ;

Вид процедура – открит конкурс по наредбата;

 

-„Изготвяне на инвестиционно техническо проектиране по обект Русенска Художвествена Галерия - от проект на община Русе с договор N: BG161PO001/ 1.1-01/2007/057       

Разплащане на стойност – 28 800лв от 10.02.2010г. ;

Вид процедура – открит конкурс по наредбата;

16. Получени авансови плащания

Няма

17. Искания за междинни плащания

Няма

18. Искания за финални плащания – статут – одобрени/неодобрени разходи, очаквани плащания

Няма

19. Списък за мониторинговите визити по всеки един от проектите – препоръки, действия на общината по изпълнението им

Няма такива

 

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”

 

1. Наименование на проекта

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на град Мартен

2. Източник на финансиране

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ

656 400 лв.

4. Съфинансиране

Не се изисква от общината

5. Дата на подписване на договора

12.01.2009

6. Продължителност на проекта

24 + 4 месеца /анекс/

7. Искания за промени в договора/анекси

На 18 май 2010г. с анекс към договора с УО,са промени:

-         срокът за изпълнение на проекта се удължава на 24+4 месеца

-         отпада апликационната форма

-         вместо анализ разходи-ползи, остава да бъде направен само финансов анализ

 

8. Статут на анексите

1 бр./одобрен/

9. На база подписаните анекси /ако е приложимо/ - информация за промените в договора

виж т. 7

 

10. Ръководител на проекта

 Елеонора Иванова – Черкезова

 

11. Статут на проектите към датата на сесията – по групи основни дейности

 

·        Дейност 1: Управление на проекта - организация, мониторинг и отчетност:

-Изпълнява се  съгласно плана, бюджета и ангажиментите по договор. По проекта има сключени договор с външен екип.

·        Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне  на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен " - Дейността е приключила

·        Дейност 3: Подготовка на документация за получаване на становища и разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР  - Дейността е приключила

·        Дейност 4: Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) с екологична оценка - Дейността е приключила

·        Дейност 5: Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен  - Сключен е договор на 27.05.2010 г. с избраният изпълнител „СИВИ – ТРАНС – ПРОЕКТ” ООД София, ЕИК 201136395. Във връзка с чл. 11 (1) от Специалните условия на ДБФП цялата документация по обществената поръчка е внесена в МОСВ.

·        Дейност 6: Подготовка на тръжната документация за възлагане на дейностите по инвестиционния проект

- Дейността не е стартирала, по план тя ще се извърши след приключване на Дейност 5

·        Дейност 7: Изготвяне на финансов и икономически анализи и анализ разходи-ползи

- Дейността не е стартирала. Съгласно препоръките на МОСВ дейността е сведена само до изготвяне на Анализ разходи - ползи, предстои одобрение на новия план-график на дейностите и новия бюджет от МЗ.

·        Дейност 8: Подготовка и комплектоване на проектна документация за инвестиционен проект (за финансиране по ОП Околна среда)                                                                                    Съгласно препоръките на МОСВ дейността няма да  бъде изпълнена и ще бъде обект на финансиране като част от инвестиционния проект. Същата е изключена от план-графика и актуализирания бюджет на проекта, предложени за одобрение от МЗ след сключения анекс към договора.

·        Дейност 9: Независим одит на разходите по проекта                                                                           Дейността не е стартирала, тя ще бъде изпълнена през последния месец от проекта

 

12. Проведени обществени поръчки за избор на подизпълнители

·        Избор на екип за управление на проекта – договори за услуга, съгласно  чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП.

    –Всички договори са сключени с дата 26.02.2009 г. Договорите с ръководителя на проекта и ВиК експерта са прекратени във връзка със спазване разпоредбите на НВМОП. Предстоят процедури за сключване на нови договори. Останалите са в процес на изпълнение.

·        Доставка на канцеларски материали - Услуга - Една оферта съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП – Изпълнител: Офис Престиж ООД, дата на сключване на договора: 24.04.2009 г., краен срок: 30.07.2010 г.

·        Доставка на услуга Информираност и публичност - Една оферта съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП – Изпълнител: Фондация Браг, дата на сключване на договора: 24.04.2009 г., краен срок: 30.07.2010 г.

·        „Проектиране на ПУП – План за застрояване на ПИ 000044 ЕКАТТЕ 47336 в местността Калето в землището на гр. Мартен; Една оферта съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП – Изпълнител: Гео Чонов, дата на договора: 18.12.2008 г.  – приключил.

·        Подготовка на документация за получаване на становища и разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР за инвестиционен проект "Изграждане на канализационна мрежа и ПСOВ на територията на гр. Мартен" – Услуга - Една оферта съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП – Изпълнител: ГМ Консултации ЕООД София, краен срок: 30.06.2009 – приключил.

·         Изготвяне на технически проекти за канализация и  ПСОВ на територията на гр. Мартен – Услуга - Открита процедура по ЗОП:

1.     РД01/3876/15.09.2009 г. решение на възложителя за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

2.     Обявление в ДВ и ДВ на ЕК –  дата на обявяване: 18.09.2009

       3. Заповед за назначаване на     комисия:РД01/4462/09.11.2009 г.

4.РД01/487/08.02.2010 г. решение на Кмета на Община Русе за класиране на участниците в проведената процедура и участникът, определен за изпълнител на поръчката - СИВИ-ТРАНС-ПРОЕКТ ООД София

5.Дата на сключен договор с изпълнителя: 27.05.2010 г. Срок за изпълнение: 3 месеца.

13. Обжалвания на поръчки

Постъпили са две жалби от фирма участник в тръжната процедура до КЗК. Юристът по проекта е изготвил становища, които са предадени на служителите от отдел Обществени инвестиции към Община Русе, за да бъдат придвижени по надлежният ред. По жалбите има разпореждания от Председателя на КЗК за откази да бъдат образувани производства по реда на ЗОП. Същите не са обжалвани пред ВАС.

14. Сключени договори с подизпълнител

Към момента са сключени 7 договори за възлагане на обществени поръчки.

Виж т. 12

15. Разплащания към подизпълнителите – към датата на докладване, източници на финансиране – бюджет / Възстановени средства от ОП

o   Дейност 1: Управление на проекта - организация, мониторинг и отчетност – 37473,98 лв. – бюджет

o    Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен" – 1600,00 лв. – бюджет

o   Дейност 3: Подготовка на документация за получаване на становища и разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР – 14400,00 лв. – бюджет

Възстановени средства от ОП:  3034.09 лв.

16. Получени авансови плащания

не приложимо

17. Искания за междинни плащания

Подадено междинно искане за средства № 1 на 29.04.2009 г.. Сума на исканите средства: 14 109.54 лв.

С писмо изх. № 08-00-667/05.02.2010 г. на МОСВ и вх. № 0402/21/08.02.2010 г. на Община Русе е получено уведомление относно верифицирани/неверифицирани суми по искане за възстановяване на средства № 1 / 29.04.2009 г.

Стойност на неверифицираните разходи: 11 075.45 лв.

Не се верифицират сумите по договор № 58131-63-63/001С/26.02.2009 г. и договор № 58131-63-63/003С/26.02.2009 г.  в размер общо на 3575.45 лв. поради неспазване на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП. За целта са прекратени неправомерно сключените граждански договори. Подготвена е проекто-документация за възлагане на обществени поръчки съгласно чл. 2, ал.2, т.2 на НВМОП за избор на ръководител на проекта и експерт ВиК.

Не се верифицира и сумата, платена по договор от 18.12.2008 г. (възложен преди старта на проекта, но включен в бюджета и графика на дейностите) с предмет „Проектиране на ПУП – План за застрояване на ПИ 000044 ЕКАТТЕ 47336 в местността Калето в землището на гр. Мартен, община Русе в размер на 7500 лв. поради факта, че договорът е подписан от лице, което няма необходимите правомощия за това (кмета на гр. Мартен).

18. Искания за финални плащания – статут – одобрени/неодобрени разходи, очаквани плащания

неприложимо

19. Списък за мониторинговите визити по всеки един от проектите – препоръки, действия на общината по изпълнението им

o   Първа мониторингова визита за проверка изпълнението на чл. 22 от договора и напредъка на проекта – планирана - дата на проверка: 26.06.2009 г., препоръките направени към проекта са изпълнени и за целта са изпратени необходимите документи до МЗ на ОПОС.

o   Втора мониторингова визита за проверка изпълнението на договора и напредъка на проекта – планирана - дата на проверка: 18.11.2009 г., препоръките направени към проекта са изпълнени и за целта са изпратени необходимите документи до МЗ на ОПОС.

 

***

1. Наименование на проекта

„Инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Русе”

2. Източник на финансиране

„BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ

1 053 858,40 лв

4. Съфинансиране

не

5. Дата на подписване на договора

12.01.2009

6. Продължителност на проекта

24 месеца /30 месеца - анекс/

7. Искания за промени в договора/анекси

Към момента няма подписан анекс към ДБФП от 12.01.2009 г. С писмо изх.№ 0402/82/27.05.2010 г. на Община Русе са изпратени коментари по представения в електронен вид на 21.05.2010 г. проект на анекс на договора. В Анекса е заложено удължаване на срока на договора от 24 на 30 месеца. Предложенията на МОСВ са определени видове дейности да не бъдат финансирани чрез безвъзмездната финансова помощ, както следва:

Дейност № 12-(Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на финансов и икономически анализ),

Дейност №13-(Изготвяне на финансов и икономически анализ),

Дейност16- (Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на проектна документация за проекта

Дейност 17- (Изготвяне на проектна документация за проекта)

Община Русе е изразила съгласие, предстои подписване на анекс

8. Статут на анексите

1 бр./одобрен, предстои подписване/

9. На база подписаните анекси /ако е приложимо/ - информация за промените в договора

виж т.7

10. Ръководител на проекта

Виолета Колева Василева – Н-к отдел „Екология” към Община Русе  

11. Статут на проектите към датата на сесията – по групи основни дейности

1.Сформиране на екип и управление на проекта - Сключен договор от 24.04.2009 г. с Офис престиж ЕООД за доставка на канцеларски материали.Стойност на договора –

2 000 лв. с ДДС с 1 оферта

2. Консултиране и експертна помощ, свързани с организацията и управление на проекта - Сключени граждански договори с външни  експерт-еколог и експерт строителен инженер; Дата на сключване на договорите – 23.02.2009 г.

Договорите са прекратени считано от 31.05.2010 г.

3. Публичност и информация - Сключен договор на 24.04.2009 г. с Фондация бряг за доставка на услуга – публичност и информация.

Стойност на договора – 2100 лв. с ДДС – 1 оферта

Отпечатани са брошури и плакати; извършено е плащане в размер на 1 700 лв.

4. Организиране и провеждане на процедура по възлагане на финансов одит на проекта - Дейността е приключила. Сключен е договор, виж дейност 5

5. Изпълнение на финансов одит - Сключен е договор с Бисиком-61 ООД

Стойност на договора – 10 800 лв. – 1 оферта

Изготвен е първи одитен доклад, изплатена е сума в размер на 2 700 лв. с ДДС

6. Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект - на 06.07.2009 г. в МЗ на ОПОС е внесена тръжна документация. Прекратено е одобрението на тръжните документации на 30.10.2009 г. На 20.05.2010 г. тръжната документация е внесена отново в МЗ на ОПОС за одобрение

7. Изготвяне на технически проект за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Русе - Изпълнението на дейността зависи от изпълнението на дейност

8. Подготовка на документация и издаване  на решение от РИОСВ-Русе относно необходимостта от извършване на ОВОС и решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Дейността е приключила. Получено е становище от РИОСВ-Русе

9. Провеждане на процедура за избор на изпълнител, който ще изготви оценка за съответствие на готовия технически проект - Изпълнението на дейността зависи от изпълнението на дейност 6

10. Изработване на доклад за оценка на съответствието на проекта - Изпълнението на дейността зависи от изпълнението на дейност 6

11. Издаване на разрешение за строеж - Изпълнението на дейността зависи от изпълнението на дейност 6

12, 13 – отпадат според анекса

14. Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация  -  Изпълнението на дейността зависи от изпълнението на дейност 6

15. Разработване на тръжна документация - Изпълнението на дейността зависи от изпълнението на дейност 6

16, 17 – отпадат според анекса

 

12. Проведени обществени поръчки за избор на подизпълнители

1. ЦО-84/24.04.2009, Доставка на канцеларски материали, НВМОП, 1 оферта, стойност на договора  - 2000 лв, изплатени - 450,11 лв.

2. ЦО-83/24.04.2009, Доставка на услуга публичност и информация, НВМОП, 1 оферта, стойност на договора  - 2100лв, изплатени – 1700 лв.

3. ЦО-137/26.06.2009, Изготвяне на финансов одит, НВМОП, 1 оферта, стойност на договора  - 10800 лв, изплатени - 2700 лв.

4. Експерт-еколог, гр.договор от 23.02.2009, стоиност – 15200 лв, изплатени - 3200 лв.

5. Експерт-стр.инженер, гр. договор от 23.02.2009, стойност - 19200 лв,

изплатени – 4240 лв

13. Обжалвания на поръчки

Няма

14. Сключени договори с подизпълнител

Виж т. 12

15. Разплащания към подизпълнителите – към датата на докладване, източници на финансиране – бюджет / Възстановени средства от ОП

Виж т.12; Средствата са осигурени от общински бюджет. През м.юни е направено искане за възстановяване на разходите на стойност 6690,38лв., включващо

-канцеларски материали-450,11

-експерт-еколог-2800,27

-експерт-строителен инженер-3440 лв.

Верифицирани от страна на МЗ на ОПОС са само разходите за канцеларски материали на стойност 450,11 лв. Не са възстановени разходите за външните експерти на стойност 6240,27 лв.поради регистриране на нередности по гр.договори.

16. Получени авансови плащания

няма

17. Искания за междинни плащания

Виж т. 15

18. Искания за финални плащания – статут – одобрени/неодобрени разходи, очаквани плащания

Не приложимо

19. Списък за мониторинговите визити по всеки един от проектите – препоръки, действия на общината по изпълнението им

Първа проверка на място – на 26.06.2009г.

Втора проверка на място – на 18.11.2009г.

За двете проверки са изготвени доклади от проверки на място. Препоръките в докладите от проверка на място са изпълнени. Единствено в рамките на проекта следва да се предвиди обучение във връзка с прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки. Обучението е включено в План за действие, подписан от Кмета на Община Русе във връзка с доклад от проведена втора среща на място и изпратен на МОСВ с писмо изх.№ 0402/22/12.02.2010 г.

 

***

 

1. Наименование на проекта

“Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово”

2. Източник на финансиране

”BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ

801 181 лв.

4. Съфинансиране

не

5. Дата на подписване на договора

12.01.2009

6. Продължителност на проекта

30 + 4 месеца /анекс/

7. Искания за промени в договора/анекси

На 18 май  с анекс към договора за финансиране, са  промени:

-         срокът за изпълнение на проекта се удължава на 30+4 месеца

-         обхватът на проекта трябва да се актуализира в съответствие с приложение 1 от анекса

-         отпада апликационната форма

-         вместо анализ разходи-ползи, остава да бъде направен само финансов анализ

8. Статут на анексите

1 бр./одобрен/

9. На база подписаните анекси /ако е приложимо/ - информация за промените в договора

виж т. 7

10. Ръководител на  проекта

Атила Минев-зам.- кмет на община Русе

11. Статут на проектите към датата на сесията – по групи основни дейности

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта                             -  Дейността е приключила

Дейност 2: Консултиране и експертна помощ, свързани с организацията и управлението на проекта. Със стартиране на проекта са назначени двама външни експерта на граждански договори. След  проверки от МОСВ е предписано да бъдат проведени обществени поръчки за външните експерти, назначени по договори към Община Русе. Със заповед № РД 01/688 от 25.02.2010 г. са прекратени всички граждански договори на външнш експерти, работещи по проекти към МОСВ.  Община Русе  подготвя процедури за възлагане на МОП и избор на външни експерти. За периода на преустановяване хода на проекта не е спрян. 

Дейност 3: Публичност и информация . Дейността е изпълнена. Изготвени са 50 комплекта прес-материали, 1000 брошури формат А4, 200 плаката формат 500/700 мм. 

Дейност 4: Възлагане и изпълнение на финансов одит на проекта. Дейността е в процес на изпълнение – изготвени са два финансови одита.

Дейност 5: Изготвяне на прединвестиционно проучване на ПСОВ Услуга с (включен невъзстановим ДДС                       - Дейността е приключила

Дейност 6: Изготвяне на подробен устройствен план за ПСОВ с екологична част  и парцеларен план за довеждащата инфраструктура                                        - Дейността е приключила

Дейност 7: Промяна на предназначението на земеделската земя - такса                                     Изпълнение  -  Няма движение по тази дейност.Очаква се официален отговор.

Дейност 8: Решение за преценка необходимостта от ОВОС - такса               -  Дейността е приключила

Дейност 9: Подготовка на документация за издаване на становище от Басейнова дирекция                                                  -  Дейността е прюключила

Дейност 10: Становище на Басейнова дирекция.                                                -  очакваме становище от Басейнова дирекция.

Дейност 11: Инвестиционно проектиране на ПСОВ.                                                               -    няма движение по тази дейност

Дейност 12: Изготвяне на прединвестиционно проучване канализация

 -  Дейността е приключила

 Дейност 13: Подготовка на документация за издаване на становище от Басейнова дирекция, преценка за въздействие върху околната среда и преценка за съвместимост с Натура 2000.

-  Дейността е приключила

Дейност 14: Решение за преценка необходимостта  от ОВОС .                                           -  Дейността е приключила.

Дейност 15: Становище на Басейнова дирекция.                                                                    -  няма движение по тази дейност. Очаква се офицално становище

Дейност 16: Инвестиционно проектиране.                        - няма движение по тази дейност  

Дейност 17: Изготвяне на прединвестиционно проучване.                                       -  Дейността е приключила

Дейност 18: Подготовка на документация за издаване на  становище от Басейнова дирекция, преценка за  въздейсвие върху околната среда и преценка за съвместимост с Натура 2000

-  Дейността е приключила

Дейност 19: Решение за преценка необходимостта от ОВОС.                          -  Дейността е приключила

Дейност 20: Становище на Басейнова дирекция.                                                -  няма движение по тази дейност. Очаква се офицално становище

Дейност 21: Инвестиционно проектиране.                       -   няма движение по тази дейност

Дейност 22: Изготвяне на финансов и икономически анализ.                         -  няма движение по тази дейност 

Дейност 23: Разработване на тръжна документация .                                                     -   няма движение по тази дейност  

Дейност 24: Изготвяне на проектна документация.                                        - няма движение по тази дейност 

Дейност 25: Превод на английски език.    -  няма движение по тази дейност                    

12. Проведени обществени поръчки за избор на подизпълнители

 

„Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на водопроводна мрежа в с. Тетово, Община Русе”.

Изпълнител – „Водконсулт” ООД, с три оферти по НВМОП

 Поръчката е проведена на 14.05.2009 г.

 - „Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на канализаяционна мрежа в с. Тетово , Община Русе”

Изпълнител – „Водконсулт” ООД, с три оферти по НВМОП

 Поръчката е проведена на 14.05.2009 г.

- „Изготвяне на прединвестиционно проучване на ПСОВ с. Тетово, Община Русе”

Изпълнител – „Водконсулт” ООД, с три оферти по НВМОП

 Поръчката е проведена на 14.05.2009 г.

- „Финансов одит на проект „Подготовка на инвестиционен прокт за изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа с. Тетово”

Изпълнител – „Ниалекс” ЕООД – с пряко договаряне по НВМОП

- „Изготвяне на ПУП – план за застрояване и парцелен план за техническата инфраструктура за пречиствателна станция за отпадъчни води в общински имот в землището на с. Тетово, Община Русе”.

Изпълнител – „Архико” ЕООД, с три оферти по НВМОП

проведена поръчка на на 18.06.2009г.

- „Осигуряване публичност по проект „Подготовка на инвестиционен прокт за изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа с. Тетово” чрез организиране на два броя пресконференции изготвяне на дизайн, предпечетна подготовка и печат на една брошура в тираж 1000 екземпляра и един плакат в тираж 200 екземпляра”.

Изпълнител -  „ Мултикомерс”  ЕООД -  с пряко договаряне по НВМОП , услуга

- „Подготовка на документация за получаване на становище от Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен  и решение за преценяване необходимостта от ОВОС от РИОСВ – Русе”

Изпълнител -  „Лаборатория за геотехника и геоекология” ЕООД с пряко договаряне по НВМОП

13. Обжалвания на поръчки

няма

14. Сключени договори с подизпълнител

Сключени са7 договора за възлагане на обществени поръчки.

Виж т. 12

15. Разплащания към подизпълнителите – към датата на докладване, източници на финансиране – бюджет / Възстановени средства от ОП

-” Мултикомерс” ЕООД – ф. 2158/10.08.2009. – 1899,94 лв.

-„Ниалекс” ЕООД – ф.190/20.012010г. – 2300 лв. ;ф.150/12.08.2009 г.  - 2300 лв. общо: 4 600 лв.

-„Архико” ЕООД  - ф. 010000050/24.03.2009 г. – 34 500 лв.

-„Водконсулт” ООД – 28 975,01 лв.

-„Лаборатория по Геотехника и Геоекология” ЕООД  ф.010000001/19.03.2010г. – 17 400 лв.

По граждански договори на външни експерти са изплатени 21 920 лв.

Финансирано е  от бюджета на Община Русе

16. Получени авансови плащания

няма

17. Искания за междинни плащания

няма

18. Искания за финални плащания – статут – одобрени/неодобрени разходи, очаквани плащания

няма

19. Списък за мониторинговите визити по всеки един от проектите – препоръки, действия на общината по изпълнението им

Проверка №1 от Междинното звено по ОПОС  на 26.06.2009 г.  и Проверка №2 на 18.11.2009 г. Направени са 7 препоръки. Препоръките са изпълнени.

 

 

ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007 – 2013”

 

1. Наименование на проекта

„Повишаване на капацитета на администрацията в Община Русе за                                         Ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното                                        икономическо развитие”,  Приоритетна ос I „Добро  управление”,  Подприоритет  1.4 „Администрацията – партньор на бизнеса”

 

2. Източник на финансиране

ОП „Административен капацитет”

3. Стойност на безвъзмездната финансова помощ

511 784, 92 лв.

4. Съфинансиране

Няма

5. Дата на подписване на договора

A08-14-16-C/ 10.02.2009

6. Продължителност на проекта

12 месеца

7. Искания за промени в договора/анекси

На 27.03.2009г. е подписан анекс към договор № А08-14-16-С/10.02.2009, с който се промени състава на екипа по управление на проекта.

8. Статут на анексите

Анексът е подписан от ръководителя на УО на ОПАК.

9. На база подписаните анекси /ако е приложимо/ - информация за промените в договора

Променен е  екипа  по  управление на  проекта.

 

10. Ръководител на проекта

- Тошо Йовчев-н-к отдел „УР”

11. Статут на проектите към датата на сесията – по групи основни дейности

Проектът приключи на 10.02.2010г., Реализирани са следните групи дейности:

- аналитични;

- обучителни;

- иновативни;

- дейности за повишаване на информираността и възможностите за партньорство с бизнеса;

- дейности по управление и финансов одит.

12. Проведени обществени поръчки за избор на подизпълнители

В рамките на проекта са проведени следните обществени поръчки:

1.     Изработване на два пакета с документи за провеждане на процедури за обществени поръчки – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 14.05.2009, дата на провеждане: 26.05.2009, изпълнител е Форте Инвест ЕООД

2.     Разработване на пакет от проучвания и анализи  – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 22.05.2009, дата на провеждане: 27.05.2009, изпълнител е Идейн ООД

3.     Финансов одит - по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 15.05.2009, дата на провеждане: 26.06.2009, изпълнител е Бисиком 61 ООД

4.     Разработване и внедряване на информационна система за управление на инвестиционните процеси и общинската собственост на територията на община Русе – по ЗОП, услуга, дата на обявяване: 8.06.2009, дата на провеждане: 27.07.2009, изпълнител е Технически Университет, Технологии – София” ЕООД

5.     Организиране на мерки за информация и публичност – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 24.06.2009, дата на провеждане: 30.06.2009, изпълнител е АУРРР

6.     Изработване на стратегия за насърчаване на партньорството между местната власт и бизнеса на територията на Община Русе – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 26.06.2009, дата на провеждане: 07.07.2009, изпълнител е Клуб Отворено общество – Русе

7.     Изработване на Наредба за реализиране на публично-частни партньорства с приложени образци на документи – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 08.07.2009, дата на провеждане: 31.07.2009, изпълнител е Клуб Отворено общество – Русе

8.     Закупуване на самолетни билети от летище Баняса, Букурещ, Румъния до летище Бове, Париж, Франция – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 01.10.2009, дата на провеждане: 01.10.2009, изпълнител е БОХЕМИЯ ЕООД

9.     Провеждане на обучения за прилагане и ефективност на формите на ПЧП – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 15.10.2009, дата на провеждане: 26.10.2009, изпълнител е АУРРР

10.                        Изработване на печатни информационни материали – по НВМОП, услуга, дата на обявяване: 09.10.2009, дата на провеждане: 21.10.2009, изпълнител е ЛЕНИ-АН ЕООД

13. Обжалвания на поръчки

Няма обжалвания при проведените процедури.

14. Сключени договори с подизпълнител

Всички договори, сключени в рамките на проекта, са приключени.

15. Разплащания към подизпълнителите – към датата на докладване, източници на финансиране – бюджет / Възстановени средства от ОП

Общата стойност на извършените разходи възлиза на 446 277,92 лв. Към 12.04.2010г. размерът на одобрените разходи е 34 473,20 лв. Финансовият ресурс е осигурен от Община Русе.Средствата подлежат на възстановяване от Оперативна програма „АК”.

16. Получени авансови плащания

Не е договорено авансово плащане с Управляващия орган на ОПАК.

17. Искания за междинни плащания

В периода на изпълнение на проекта са подадени три междинни искания за плащане, които бяха коригирани след констатации на експерти от Управляващия орган на ОПАК. Мерките, които екипа предприе, бяха насочени към допълване на доказателствения материал и изчистването на някои технически грешки. Общата стойност на депозираните междинни плащания е в размер на 368 005,72 лв., като възстановените средства възлизат на 34 473,20 лв.

18. Искания за финални плащания – статут – одобрени/неодобрени разходи, очаквани плащания

На 09.02.2010г. е подадено Искане за окончателно плащане в размер на 78 272,20 лв. Все още не се е получило становище на експертите от Управляващия орган на ОПАК.

19. Списък за мониторинговите визити по всеки един от проектите – препоръки, действия на общината по изпълнението им

Извършени са два междинни и един окончателен финансов одит. В докладите не бяха констатирани нередности. В момента тече вътрешен одит от одиторския екип на Звено „Вътрешен одит” към Община Русе. Предстои мониторинг  от УО за верифициране  на  разходите  по окончателното искане  за плащане.

 

 

25.06.2010 година