www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Заглавие на страницата: "Приложение 2"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Проект «Ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе»

Община Русе, в качеството си на бенефициент по ОПРР изпълнява проект «Ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе». Договорът за финансиране на проекта е сключен на 16.07.2008г. продължителност 24 месеца. Обхватът на проекта включва ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе, като строително-ремонтните работи са разделени на 2 лота по 5 обекта и лотовете следва да се изпълняват последователно, поради невъзможността детските заведения да бъдат затворени за периода на изпълнение на СМР. Общата стойност на проекта е 6 482 260,37 лв., от които съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ 5 837 798,77 лв от ОПРР и 644 461,60 лв. собствен принос на бенефициента – т.е. в процентно съотношение 90,06% от ОПРР и 9,94% от Община Русе.

Проектът е разработен за кандидатстване през периода септември 2007 – февруари 2008 и подаден за кандидатсване на 10.03.2008г. В обхвата дейностите по проекта е включено необходимото инвестиционно проектиране в съответсвие с първоначалните действащи тогава насоки за кандидатстване по ОПРР. Планираното времетраене на проекта от 24 месеца, към датата на подаване на проектното предложение за кандидатстване, не отчита и не включва необходимото време за съгласуване до добрение на тръжна документация и изменения в техническата документация след изпълнение на инвестиционното проектиране, тъй като към момента на кандидатване не беше налично Ръководство за управление на проекти по ОПРР и не бяха ясни процедурите и изискванията за изпълнение и необходимите срокове за тях. Процедурите и наръчниците за управление бяха неколкократно променяни в хода на изпълнение на проектa, а с това и изискванията за управление.

В процеса на изпълнение на проекта, графикът на проекта беше изцяло нарушен поради прекратяване на 2 обществени поръчки - за инвестриционно проектиране и за финансов одит, тъй като никой от кандидатите не отговаряше на обявените условия. Последва повторно обявяване на поръчките с изчакване на необходимите законови срокове. Междувременно бяха променени и процедурите на предварителен контрол прилагани от УО на ОПРР, а в последствие бе променен и ЗОП.

В първоначалния вариант на указания при подписване на договора за финансиране бенефициентът предоставяше тръжната документация преди обявяване на обществена поръчка за информация на управляващия орган. С внесените изменения в указанията за управление бенефициентът бе длъжен да  предоставя тръжните пакет документи за одобрение на УО и след продължителен процес на съгласуване и преработването им , съгласно забележките на УО на ОПРР едва след тяхното одобрение той има право да открие тръжната процедура.

Времето необходимо за съгласуване и одобрение не е заложено в срока на проекта тъй като към момента на кандидатстване тези изисквания и процедури за управление не са били известни.

Съгласно действащото тогава ръководството за управление на проекти по ОПРР, промените в техническата документация, каквито възникват както след извършване на инвестиционното проектиране така и при изпълнение на СМР  подлежат  на анексиране, а в последствие с промяна на ръководтсвото - на съгласуване и одобрение.  Такива промени няма как да не настъпят защото на фаза на кандидатстване са приложени предварителни КСС на обектите (както позволяваха условията за кандидатстване), а след извършване на проектирането те вече са детайлни с изменения в количества и видове работи.

Без одобряването на тези проемни не може да бъдат открити тръжни процедури за строителство и строителен надзор. Времето необходимо за такова съгласуване и одобрение също не е заложено в графика на проекта поради липсата на ръководство и указания за управление към момента на неговата подготовка.

В процеса на одобрение на изменените количествени сметки УО изиска и представянето на пълни енергийни обследвания на обектите в обхвата на проекта, каквито бяха направени. При повторно внасяне на техническата документация за одобрение бе констатирана необходимост от преработка на инвестиционните проекти в съответствие с препоръките на обследванията, което щеше да доведе до допълнителни разходи за бенефициента.

Реалното строително време за изпълнение на обект е 4 месеца, но строителното време за изпълнение на лотовете в проекта е минимум 10 месеца, при благоприятни климатични условия и без да бъде отчитано времето за провеждане на процедура за избор на изпълнители, възможни обжалвания или времето, необходимо за съгласуване на настъпили изменения от предвидените в инвестиционните проекти строителни работи по количества и тяхното одобрение.

Скъсяването на тези срокове е невъзможно поради невъзможността обектите да бъдат затворени за ремонт, което би предизвикало голямо социално напрежение  и необходимост от поетапно извършване на ремонтните работи и преместване на децата в работещите ясли и създаване на смесени групи, което не се възприема позитивно от родителите.

Тези причини правят изпълнението на проекта високо рисково и невъзможно в срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, за което съгласно условията на договора сме информирали управляващия орган на програмата и разглеждайки обективните причини двете страни взаимно се споразумяха да прекратят действието на договора.

Такова прекратяване дава възможност на бенефициента да кандидатства по новооткрити схеми за образователна инфраструктура, каквото право няма при действащ друг договор за безвъзмездна финансова помощ.

Към дата на прекратяване на договора (30.04.2010) са приключили дейностите по инвестиционно проектиране, съгласуване на документация за обществени поръчки за СМР и строителен надзор, оценка на съответствие и издаване на разрешение за строеж, което дава възможност на бенефициента да разполага с готовия продукт – 10 инвестиционни проекта и да планира последващо поетапно рехабилитиране на яслите без то да води до социално напрежение.  По време на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ няма констатирани нередности и бенефициентът е изпълнявал задълженията си по отчет и архивиране на проектната документация.

Информация за проверки на място:

За времето на действие на договора са проведени две проверки на място от страна на Междинното звено на Управляващия орган. И двете проверки не са констатирали нередности. При втората проверка е констатирано, че се налага договорът с изпълнителя на дейност за финансов одит да бъде прекратен, за което Община Русе своевременно е предприе действия без това да води до каквито и да било финансови загуби или санкции за общината, тъй като плащания по този договор не са извършвани.

Информация за обществени поръчки и сключени договори:

Съгласно изискванията за управление на проекти по ОПРР, документацията за обществени поръчки подлежи на предварителен контрол и едва след нейното одобряване може да бъде открита съответната процедура, при провеждането на която присъства наблюдател от Междинното звено, а копия от решението за откриване, протокола на комисията и решението за класиране също се предоставят на МЗ и УО. Пълно заверено копие на документацията от поръчката разгледаните оферти се представя при подаване на тримесечен технически отчет.

 

Проведените процедури по ЗОП и по чл. 35 на НВМОП са както следва:

  1. На 15.09.2008г. – процедура по ЗОП – открит конкурс  за възлагане на услуга „Изготвяне на инвестиционен проект за Ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе” . Съставът на комисията съгласно заповед  РД01/3440/15.09.2008г. на кмета на община Русе е:  Наталия Трофилова, Бонка Бойчева, Здравка Великова, Лилия Пъргова, Илинка Петрова, Иван Минчев.  Процедурата е прекратена тъй като никой от участниците не отговаря на условията за допустимост
  2. На 06.10.2008 – Открит конкурс  по НВМОП за възлагане на услуга „Финансов одит на проект „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе”. Съставът на комисията  съгласно заповед РД01/3825/06.10.2008г. е: Наталия Трофилова, Бонка Бойчева, Здравка Великова, Лилия Пъргова, Илинка Петрова, Иван Минчев.Процедурата е прекратена тъй като явилият се участник не отговаря на условията за допустимост
  3. На 19.01.2009 – процедура по ЗОП на договаряне без обявление за възлагане на услуга „Изготвяне на инвестиционен проект за Ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе”. Съгласно ЗОП след прекратяване на процедура по открит конкурс за повторно обявяване се преминава към процедура на договаряне без обявление, като се поканват участниците в прекратената процедура. Комисията е в състав Наталия Трофилова, Бонка Бойчева, Здравка Великова, Лилия Пъргова, Илинка Петрова, Иван Минчев, съгласно заповед на кмета РД01/284. След изчакване на законовоустановения срок за обжалвания са сключени договори на 16.02.2009 с 3 фирми както следва:

Изпълнител

Стойност

Начало

Край

Описание

Подизпълнители

"ФЛАЙ" ООД

113 510 с вкл. ДДС

16.02.2009г.

07.03.2009г. (20 календарни дни от началото на договора)

Изготвяне на инвестиционен проект за ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли  на територията  на община Русе по обособени позиции : Детска ясла №4, детска ясла №5, Детска ясла №8, Детска ясла № 15,ясла с.Н.Село

не

"Фрибул" ЕООД

41 616 с ДДС

16.02.2009г.

6.04.2009г. (50 календарни дни от началото на договора)

Изготвяне на инвестиционен проект за ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли  на територията  на община Русе по обособени позиции : Детска ясла №1 и Детска ясла № 16

не

"Ротонда" ЕООД

52 555 с ДДС

16.02.2009г.

17.03.2009г. (20 работни дни от началото на договора)

Изготвяне на инвестиционен проект за ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли  на територията  на община Русе по обособени позиции : Детска ясла №6, Детска ясла №9, Детска ясла № 12

ЕТ "Ротонда - Пенка Попова"

 

  1. На 29.04.2009г. – открит конкурс по НВОП  за възлагане на услуга „Финансов одит на проект „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на община Русе”. Съставът  на комисията  съгласно заповед РД01/1837/29.04.2009г. е: Бонка Бойчева, Илинка Петрова, Данка Симова, Иван Минчев. Сключен е договор на 26.05.2009г. с „Глобъл одит сървисез” ООД. При проверка на място е констатирано, че се налага договорът с изпълнителя да бъде прекратен, за което своевременно са предприети действия без това да води до каквито и да било финансови загуби или санкции за общината, тъй като плащания по този договор не са извършвани.

Справка за изразходваните средства по проект „Ремонт модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”  през периода 16.07.2008 – 30.04.2010г.

Бюджетно перо

Предвидени средства по договор в лв без ДДС

Реално изразходвани средства  в лв без ДДС

Разходи за човешки ресурси ( екип за управление – 6 човека)

 61400лв.

11066,8 лв

Разходи за входно и изходно замерване на РИОКОЗ

3000 лв

280 лв.

Разходи за проектиране

172000 лв

167602,50 лв

Разходи за тръжна документация

3000 лв

2500 лв.

Общо:

239400 лв

181449,3 лв.

 

Разпределението на бюджета е в съотношение 90,06% от ОПРР след възстановяване на средствата и  9,94% от Община Русе.

Въпреки че съфинансирането от 9,94% е предвидено за оборудване, при изготвяне на финансов отчет всички направени разходи се делят в горепосоченото съотношение.  Общия обем на реално направените разходи отчетени в таблицата е 3,30% т.е. те са в рамките на предвидените 9,94% съфинансиране от страна на Община Русе.