www.ruse-bg.eu
|
Търсене
|
За контакти
 


 
 
ГИС НА ОБЩИНАТА
Изберете населено място:
 
Заглавие на страницата: "Е.ОН България Продажби АД"
Действащи цени на електроенергията

 

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) цените на електроенергията в България се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

 

От 01.07.2011 г. с решение №: Ц-22 от 29.06.2011 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за снабдяване с електрическа енергия на Е.ОН България Продажби АД и за разпределение на електрическа енергия на Е.ОН България Мрежи АД:

 

I. Цени без ДДС, по които Е.ОН България Продажби АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

- енергия по тарифи

за битови клиенти

Начин на измерване1 Зони в денонощието2 Цена лв./кВтч
С две скали дневна 0,08910
нощна 0,02843
С една скала   0,08910


- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19,5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00372 лв./кВтч,
- цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00899 лв./кВтч,
- цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00674 лв./кВтч.
- цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия– 0,00286 лв./кВтч.II. При заплащане на цените за консумирана активна електроенергия, както са посочени тук по-горе, се заплаща и съответна цена за достъп и пренос през разпределителните мрежи по съответни тарифи и нива на напрежение в размер, утвърден от ДКЕВР за съответното разпределително дружество, извършило услугата за съответната територия.

 

Цени без ДДС за достъп и пренос на електрическа енергия за клиенти на Е.ОН България Мрежи АД

Вид напрежение Цена лв./кВтч
пренос достъп
Средно 0,00981 0,00800
Ниско 0,03772 0,00800
 

 

 

 

1 Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия център за обслужване на клиенти на Е.ОН България и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

 

2 Дневната и нощна тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране:

 

Тарифа

Месеци Дневна Нощна
януари, февруари и март 6:00-22:00 22:00-6:00
април, май, юни, юли, август, септември и октомври 7:00-23:00 23:00-7:00
ноември и декември 6:00-22:00 22:00-6:00